О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА СТЕФКА НИКОЛОВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 19.08.2019г. до 17:00ч. на 19.09.2019г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе ВТОРА ПО РЕД публична продажба на недвижим имот, собственост на Ерол Ахмедов Шефкетов от с.Тръстеник,  ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА Сюлбие Серкат Шефкетова като майка и законен представител на детето Сумая Ерол Ахмедова, а именно:

                      НЕДВИЖИМ ИМОТ   находящ се  в  с.Тръстеник, Община Иваново, ул.”Гео Милев” №1, и представляващ : ДВОРНО МЯСТО  с площ 800 /осемстотин/кв.м.  образуващо парцел I-900/едно римско-деветстотин арабско/, в квартал 91 /деветдесет и едно/ по плана на село Тръстеник , заедно с построената в същото дворно място полумасивна жилищна сграда  със застроена площ  от 68 /шестдесет и осем/ кв.м. при граници за целия имот : пл. № II-899   и от три страни улици.

                 При първоначална цена на основание чл.494, ал.2  от ГПК, от която започва наддаването в размер на 6 724.80 лв. /шест хиляди седемстотин двадесет и четири лева и 80 ст./, която представлява   90 на сто от  началната цена по първата продан.

                 На основание чл. 487 ал.4 от ГПК определям дни за оглед на имота - сряда и петък от 16 – 18 часа.

 

           Върху имота има наложени възбрани съгласно справка от Агенция по Вписвания –Русе:

№73, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;    №72, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;   №69, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;  №138, том 1 от 03.02.2016г. на СВ-Русе;    № 6, том 5 от 12.10.2015г. на СВ-Русе;   

            Желаещите да купят могат да се явят в деловодството на СИС при РРС-стая 8 на І етаж на Съдебната палата всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден- 20.09.2019 г. в 9:00ч. следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 6 за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

             Задатък-една десета част от началната цена на продавания имот следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20154520414053 и вносният документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи в запечатан плик се внасят в Регистратурата на Районен съд гр.Русе /стая 27 на І етаж/ до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът в 9:00ч. следва да се яви при държавния съдебен изпълнител за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката.

 

25.07.2019г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гр. Русе                                                                                                    /С.НИКОЛОВА/

 


 

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА СТЕФКА НИКОЛОВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 16.08.2019г. до 17:00ч. на 16.09.2019г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе продажба на недвижим имот, собственост на съделителите Георги Димитров Георгиев, Светослав Георгиев Димитров и Румен  Йорданов Георгиев,  а именно:

           НЕДВИЖИМ ИМОТ -  АПАРТАМЕНТ –ЖИЛИЩЕ № 9/девет/ по НА  №83, том 1, дело № 217/1985г. на нотариус при РРС, находящо се в: гр.Русе, бл.“Вела Пискова“ , вход 4, етаж 8, състоящо се от стая, дневна, кухня, и сервизни помещения в комплекс “Възраждане-юг“, кв.383, а по схема № 15-603607/04.07.2019г. на СГКК-гр.Русе, представляващо самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 63427.1.254.1.79 с адрес на имота: гр.Русе, кв.“Възраждане“, ул.“Мадарски конник“ № 2/две/, вх.4 /четири/, ет.8 /осем/, ап.9 /девет/ със застроена площ от 64.98 /шестдесет и  четири точка деветдесет и осем/ кв.м. при съседни самостоятелни обекти на същия етаж:  63427.1.254.1.80; 63427.1.254.1.78,  под обекта: 63427.1.254.1.76, над обекта: няма, нива на обекта: 1/едно/, заедно с избено помещение № 8 /осем/ с площ от 3.56 /три точка петдесет и шест/ кв.м. и 0.779 % /нула точка седемстотин седемдесет и девет процента/ ид.ч. от общите части на сградата, който самостоятелен обект е разположен в сграда №1/ едно/ в ПИ с идентификатор 63427.1.254.

                      При първоначална цена на основание чл.485, ал.4  от ГПК, от която започва наддаването в размер на 54 112.00 /петдесет и четири хиляди сто и дванадесет / лв., която представлява   80 на сто от  стойността на имота.

                Интересуващите се от имота   могат да се явят в деловодството на СИС при РРС-стая 8 на І етаж на Съдебната палата всеки присъствен ден от 09.00ч. до 17.00ч., за да прегледат книжата по проданта.

На основание чл. 487 ал.4 от ГПК времето за оглед на имота  е всяка  сряда и петък от 16 – 18 часа за периода на проданта посочен в настоящото обявление.

            За участие в наддаването  на основание чл.489, ал.1 ГПК се внася  задатък- 10% от  началната цена на продавания имот  по сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20194520407032.

           Върху имота има вписвания  съгласно справка от Агенция по Вписвания –Русе:

Искова молба №256, том 3 от 08.05.2018г. на СВ-Русе;Възбрана- акт том 6, акт номер 26/03.09.2014г.

             Всеки наддавач  посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава в  Регистратурата на Районен съд гр.Русе /стая 27 на І етаж/ до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан предложението си , подписано от него с приложена квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал.1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателните предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан , предложения за цена под началната цена или такива надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

           Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден- 17.09.2019 г. в 9:00ч. следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 6 за обявяване на постъпилите наддавателни  предложения и на купувача, предложил най-високата цена.

            При обявяване на купувач явилите се наддавачи могат да предложат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обявява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена като приспадне внесения задатък.

 

29.07.2019г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гр. Русе                                                                                                    /С.НИКОЛОВА/

 


 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 19.08.2019 г. до 17:00ч. на 19.09.2019 г., в канцеларията ми в грусе, Съдебната палата ет.І стая № 10 ще се проведе продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на “Заводски строежи-ПС-Русе” АД гр.Русе, ЕИК 117002245, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.873 с адрес грусе, кв.Източна промишлена зона, бул.България /вдясно от ул.ТЕЦ Изток/, целият с площ от 5 947 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 151, квартал 0, парцел 0, при съседи: 63427.8.469, 63427.8.470, 63427.8.457, 63427.8.461 и 63427.8.463, ЗАЕДНО с построените в този имот ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.1 със застроена площ 590 кв.м., цялата с площ 923 кв.м., брой етажи 3 и с предназначение – друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.2 със застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1 и с предназначение – сграда за енергопроизводство

 

при първоначална цена, на основание чл.485 ГПК, в размер на 246 772,80 лв.. /двеста четиридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/.

 

Обявената цена е за първа публична продан и представлява 80% от пазарната цена.

 

Към момента на налагане на възбраната по настоящото изпълнително дело има наложени три броя възбрани

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям дни за оглед на имотите всеки вторник и четвъртък по време на проданта от 16:00ч. до 18:00ч.

 

ИЗП.Д.№ 119 / 2011 г.

 

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 20.09.2019 г. в 9:00ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 10, за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд грусе ЦКБ АД Клон Русе BG38CECB979033G5650400, изп.д.№ 20114520400119 и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Русе до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.00ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

10.07.2019 г.            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            грусе                                                                                           /Е. ПАСКАЛЕВА/


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 02.07.2019 г. в 10.30ч., в сросена, общ.Русе, ул.”Хан Крум” № 13 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на солидарните длъжници Виктория Иванова Йорданова и Стоилка Великова Петрова ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

едена

Обща

сума

 1

КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ COLORS с

монитор  PHILIPS, 17 инча с клавиатура, мишка и

камера

 

  1

 

 

67.50лв.

 

67.50лв.

 2

РУТЕР TPLINK с една антена

 

  1

 

  7.50лв.

 

7.50лв.

 3

ТЕЛЕВИЗОР NEO, 21 инча в комплект с IP модул

MAG 250

 1

  18.75лв.

18.75лв.

 4

КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – неработеща с клавиатура и монитор HP, модел MX 703

 

  1

 

 11.25лв.

 

  11.25лв.

 5

ТЕЛЕВИЗОР NEO, 14 инча, сребрист в комплект с IP модул MAG 250

 

  1

 

  18.75лв.

 

  18.75лв.

 6.

ТЕЛЕВИЗОР SCHAUBLARENZ, 14 инча, сребрист,

неработещ

 

  1

 

  11.25лв.

 

   11.25лв.

 7

КУШЕТКА с кафява тапицерия, тройка, счупена конструкция

 

 

  1

 

11.25лв.

 

11.25лв.

 8

КАМИНА PRITY с горно огнище и две чекмеджета

 

 

  1

 

  60.00лв.

 

  60.00лв.

 9

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР 80 литра, Елдом Баланс

  1

67.50лв.

 67.50лв.

10

ГАЗОВ ТУРИСТИЧЕСКИ КОТЛОН с 3 литрова

Бутилка

 

 1

 

 6.00лв.

 

 6.00лв.

11

МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА ETA 20 литра

  1

6.00лв.

 6.00лв.

 

ИЗП.Д.№ 3/2016г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 02.07.2019 г. в 10.30ч., в сросена, общ.Русе, ул.Хан Крум № 13, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в грусе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

18.06.2019 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                грусе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- грусе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 17.06 2019 г. до 17 часа на 17.07.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе втора публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 Трактор верижен Т54В, рама № 648593, рег.№ Р 02931

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 2 592 лева/ две  хиляди петстотин и деветдесет и два  лева/ с включен ДДС, която представлява 90 на сто от началната цена при първата продан, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител грусе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатъкредложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       22.05.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- грусе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 18.06 2019 г. до 17 часа на 18.07.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 Трактор колесен БЕЛАРУС-1221.4, с рег. № Р03098, рама № 121А00110

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 21 600 лева/ двадесет и една  хиляди и шестстотин лева/ с включен ДДС, която представлява 90 на сто от началната цена при първата продан, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител грусе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ по настоящото дело и вписан договор за особен залог в ЦРОЗ под № 2015111800561 от 18.11.2015г. в полза на „СЖ Експресбанк“АД Варна

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатъкредложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       22.05.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- грусе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 24.06 2019 г. до 17 часа на 24.07.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 

 Трактор Колесен ЮМЗ- 6Л, рама № 115695 с рег.№ Р 02930

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 2 160 /две хиляди сто и шестдесет лева/ с включен ДДС, която представлява 90 на сто от началната цена при първата продан, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител грусе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на  вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ по настоящото изпълнително дело.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатъкредложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

      22.05.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/


 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 24.07.2019г. от 10,00 часа в сервена вода,  на ул. “Баба Тонка” № 26А в дома на длъжника  Лидия Любенова , по изпълнително дело № 5040/2011 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване на движими вещи на длъжницата за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико”ООД ЕИК 117030383, гр. Русе, а именно:

1.  Диван – тръбна конструкция с размери 150/70/70см. с дамаска бежова с цветни мотиви...................................................................................12,75лв.

2. Холова секция с размери 200/240/45см – ПДЧ, цвят тъмен махагон.................................................................................................25,50лв.

3.  Отоплителна печка “TESY”- електрическа,модел CN100F,сер.№ В6272, счупен крак на конструкцията, неработещ вентилатор....................12,75лв.

4.Маса кръгла-диаметър 90см,с един метален крак с четири лъча-8,50лв.

5.Стол модел”Троян с тапицирани седалки с червено-черна дамаска – 2 броя, от които всеки на цена..........................................................по 2,55 лв.

6. Шкаф сив-размери 130/45/55 см. изграден от ПДЧ – сив цвят....21.25лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК

 За участие в търга не се внася задатък.

На 24.07.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пътико някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачитеъдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.

 

 

 

22.05.2019г.                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 грусе                                                                                                           / В.Палазова /  

 

 

 


 

 

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА СТЕФКА НИКОЛОВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 04.06.2019г. до 17:00ч. на 04.07.2019г., в канцеларията ми в грусе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе продажба на недвижим имот, собственост на Ерол Ахмедов Шефкетов от с.Тръстеник,  ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА Сюлбие Серкат Шефкетова като майка и законен представител на детето Сумая Ерол Ахмедова, а именно:

              НЕДВИЖИМ ИМОТ   находящ се  в  сръстеник, Община Иваново, ул.”Гео Милев” №1, и представляващ: ДВОРНО МЯСТО  с площ 800 /осемстотин/кв.м.  образуващо парцел I-900/едно римско-деветстотин арабско/, в квартал 91 /деветдесет и едно/ по плана на село Тръстеник, заедно с построената в същото дворно място полумасивна жилищна сграда  със застроена площ  от 68 /шестдесет и осем/ кв.м. при граници за целия имот : пл. № II-899   и от три страни улици.

              

           При първоначална цена на основание чл.485, ал.4  от ГПК, от която започва наддаването в размер на 7 472.00 /седем хиляди четиристотин седемдесет и два/ лв., която представлява   80 на сто от  СТОЙНОСТТА НА ИМОТА.

                Интересуващите се от имота   могат да се явят в деловодството на СИС при РРС-стая 8 на І етаж на Съдебната палата всеки присъствен ден от 09.00ч. до 17.00ч., за да прегледат книжата по проданта.

На основание чл. 487 ал.4 от ГПК времето за оглед на имота  е всяка  сряда и петък от 16 – 18 часа за периода на проданта посочен в настоящото обявление.

            За участие в наддаването  на основание чл.489, ал.1 ГПК се внася  задатък- 10% от  началната цена на продавания имот  по сметка на Районен съд грусе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20154520414053.

           Върху имота има наложени възбрани съгласно справка от Агенция по Вписвания –Русе:

№73, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;    №72, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;   №69, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;  №138, том 1 от 03.02.2016г. на СВ-Русе;   

 

            Всеки наддавач  посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава в  Регистратурата на Районен съд грусе /стая 27 на І етаж/ до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан предложението си , подписано от него с приложена квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал.1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателните предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан , предложения за цена под началната цена или такива надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

           Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден- 05.07.2019 г. в 9:00ч. следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 6 за обявяване на постъпилите наддавателни  предложения и на купувача, предложил най-високата цена.

            При обявяване на купувач явилите се наддавачи могат да предложат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обявява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена като приспадне внесения задатък.

 

 

 

07.05.2019г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гр. Русе                                                                                                    /С.НИКОЛОВА/

 

 

 


 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 09.08.2019 г. до 17 ч. на 09.09.2019 г. ще се проведе първа по ред публична продан на следния недвижим имот на длъжника Станислав Иванов Иванов

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.592 (петстотин и две, точка, петстотин деветдесет и две) по кадастралния план на село Ново село, одобрен със заповед 2583 от 16.07.1991 г, с трайно предназначение на територията Урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, целия с площ по кадастрален план от 66 (шеститин шестдесет и два) квадратни метра, за който е отреден УПИXXVIII (двадесет и осем римско) – За жилищно застрояване, с площ от 665 (шестотин шестдесет и пет) квадратни метра, идентичен с описания в документа за собственост недвижим имот, представляващ УПИ № XXVIII – 592 (парцел двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и две) в квартал 18 (осемнадесет) по регулационния план на с. Ново село, с площ от 600 (шестотин) квадратни метра, заедно с постреоената в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, без посочена площ в документа за собственост представляваща по скица сграда № 502.592.1 (петстотин и две, точка петстотин деветдесет и две, точка едно, паянтова жилищна сграда, еднофамилна, на 1 (един) етаж, с площ от 21.00 (двадесет и един) квадратни метра, както и направените подобрения и трайни насаждения, при граници: имот № 502.593, имот № 502.1035 и имот № 502.1037

        По отношение на описания имот освен наложената по делото възбрана са установени следните тежести:

        1. Възбрана вх. № 9861/07.07.2017 г., том 6 в полза на Тодор Кръстев Тодоров

        Първоначална цена, от която започва наддаването е в размер на 3704 лв. лв. /три хиляди седемстотин и четири лева/ и представлява 80 на сто от оценката.

 

        ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7060/2013 г., 4-ТИ РАЙОН

 

        Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр. Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9.00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.

        Времето за оглед на продавания имот е всеки ден от 14 до 18 часа без събота и неделя за периода на проданта посочен в обявлението.

        За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 7060/2013 г.

        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

        На следващия работен ден след приключване на проданта - 10.09.2019 в 9.00 часа всички наддавачи могат да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

        При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                              /ДЕЛЯН МАРИНОВ/


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 11.06.2019 г. до 17 ч. на 11.07.2019 г. ще се проведе първа по ред публична продан на следния недвижим имот на длъжника Ивелин Христов Иванов:

        1/6 ид. ч /една шеста идеална част/ от Дворно място, образуващо имот № 501.924 (петстотин и едно точка деветстотин двадесет и четири) по кадастралния план на с. Щръклево, ЕККАТЕ 840449, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Изгрев” № 68, с площ от 1,012 дка (един декар дванадесет квадратни метра) при граници: 510.9529 – уллица, 501.923-позмот, 501.926-поз имот, 501.2123-поз.имот, 501.925-поз имот, ведно с построените в имота сгради: Сграда 501.924.1 (петстотин и едно точка деветстотин двадесети четири точка едно), на един етаж, паянтова, жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ от 43 кв (четиридесет и три квадратни метра), Сграда 501.924.2 (петстотин и едно точка деветстотин двадесети четири точка две) , на един етаж , масивна, друг вид сграда за обитаване, със застроена площ от 24 кв.м (двадесет и четири квадратни метра), Сграда 510.924.3 (петстотин и едно точка деветстотин двадесети четири точка три), на един етаж, паянтова, селскостопанска сграда, със застроена площ от 35 кв (тридесет и пет квадратни метра)

        По отношение на описания имот са установени следните тежести:

        1. Пожизнено и безвъзмездно право на ползване вх. № 9966/25.07.2017 г., акт № 47, том 22, дело № 4711 в полза на Велика Христова Харизанова

        2. Възбрана вх. рег. № 14023/01.10.2013, том 6 № 169/2013 в полза на Сосиете Женерал Експресбанк” АД

        3. Възбрана вх № 2876/14.03.2016 г. том 2 № 131/2016 в полза на Община Иваново.

        Първоначална цена, от която започва наддаването е в размер на 960 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ и представлява 80 на сто от оценката.

 

        ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7081/2017 г., 4-ТИ РАЙОН

 

        Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр. Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9.00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.

        Времето за оглед на продавания имот е всеки ден от 14 до 18 часа без събота и неделя за периода на проданта посочен в обявлението.

        За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 7081/2017 г.

        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

        На следващия работен ден след приключване на проданта - 12.07.2019 в 9.00 часа всички наддавачи могат да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

        При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                              /ДЕЛЯН МАРИНОВ/


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Подписаният ЛЮБОСЛАВ НЕДЕВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 29.06.2019 г. до 17 ч. на 29.07.2019 г. ще се проведе първа по ред публична продан на следния недвижим имот собственост  на  Надка Върбанова, Данчо Матеев, Стефка Филипова,  Гинка Матеева, Цветанка Матеева, Данко Иванов:

            Недвижим имот  находящ се в с. Щръклево , обл. Русе, на адрес ул.“Петър Берон“19, представляващ масивна  жилищна сграда , с идентификатор № 501.1490.1 с площ от 63 кв. метра на един етаж , която е построена  върху общинско дворно място  с идентификатор 501.1490,  за който имот е образуван  УПИ II в квартал 122 по кадастралния план  на с. Щръклево, с площ  от 858 кв. метра , отреден  за жилищно застрояване при граници със следните имоти  84049.501.1491; 84049.501.1492; 84049.501.9610;84049.501.1489.

            Първоначална цена, от която започва наддаването е в размер на 3 604 лв. /три хиляди шестстотин и четири лева/ .

           По отношение на описания имот са установени следните тежестиписана искова молба от 04.07.2014г., под №191, том 8 в СВ Русе.

             

 

            ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 12099/2018 г., 6-ТИ РАЙОН

 

            Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр. Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9.00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.

            Времето за оглед на продавания имот е всеки вторник и четвъртък от 16 до 18 часа за периода на проданта посочен в обявлението.

            За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 12099/2018 г.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

            На следващия работен ден след приключване на проданта - 30.07.2019 в 9.00 часа всички наддавачи могат да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

            При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

                                  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                             /ЛЮБОСЛАВ НЕДЕВ/


 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 09.08.2019 г. до 17 ч. на 09.09.2019 г. ще се проведе първа по ред публична продан на следния недвижим имот на длъжника Станислав Иванов Иванов

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.592 (петстотин и две, точка, петстотин деветдесет и две) по кадастралния план на село Ново село, одобрен със заповед 2583 от 16.07.1991 г, с трайно предназначение на територията Урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, целия с площ по кадастрален план от 66 (шеститин шестдесет и два) квадратни метра, за който е отреден УПИXXVIII (двадесет и осем римско) – За жилищно застрояване, с площ от 665 (шестотин шестдесет и пет) квадратни метра, идентичен с описания в документа за собственост недвижим имот, представляващ УПИ № XXVIII – 592 (парцел двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и две) в квартал 18 (осемнадесет) по регулационния план на с. Ново село, с площ от 600 (шестотин) квадратни метра, заедно с постреоената в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, без посочена площ в документа за собственост представляваща по скица сграда № 502.592.1 (петстотин и две, точка петстотин деветдесет и две, точка едно, паянтова жилищна сграда, еднофамилна, на 1 (един) етаж, с площ от 21.00 (двадесет и един) квадратни метра, както и направените подобрения и трайни насаждения, при граници: имот № 502.593, имот № 502.1035 и имот № 502.1037

        По отношение на описания имот освен наложената по делото възбрана са установени следните тежести:

        1. Възбрана вх. № 9861/07.07.2017 г., том 6 в полза на Тодор Кръстев Тодоров

        Първоначална цена, от която започва наддаването е в размер на 3704 лв. лв. /три хиляди седемстотин и четири лева/ и представлява 80 на сто от оценката.

 

        ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7060/2013 г., 4-ТИ РАЙОН

 

        Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр. Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9.00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.

        Времето за оглед на продавания имот е всеки ден от 14 до 18 часа без събота и неделя за периода на проданта посочен в обявлението.

        За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 7060/2013 г.

        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

        На следващия работен ден след приключване на проданта - 10.09.2019 в 9.00 часа всички наддавачи могат да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

        При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                              /ДЕЛЯН МАРИНОВ/