О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 24.09.2018 г. до 17:00ч. на 24.10.2018 г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на “Заводски строежи-ПС-Русе” АД гр.Русе, ЕИК 117002245, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.873 с адрес гр.Русе, кв.Източна промишлена зона, бул.България /вдясно от ул.ТЕЦ Изток/, целият с площ от 5 947 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 151, квартал 0, парцел 0, при съседи: 63427.8.469, 63427.8.470, 63427.8.457, 63427.8.461 и 63427.8.463, ЗАЕДНО с построените в този имот ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.1 със застроена площ 590 кв.м., цялата с площ 923 кв.м., брой етажи 3 и с предназначение – друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.2 със застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1 и с предназначение – сграда за енергопроизводство

 

при първоначална цена, на основание чл.485, в размер на 285 572,00 лв.. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин седемдесет и два лева/.

 

Обявената цена е за първа публична продан и представлява 80% от пазарната цена.

 

Към момента на налагане на възбраната по настоящото изпълнително дело има наложени три броя възбрани в полза

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям дни за оглед на имотите всеки вторник и четвъртък по време на проданта от 16:00ч. до 18:00ч.

 

ИЗП.Д.№ 119 / 2011 г.

 

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 25.10.2018 г. в 9:00ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 10, за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Русе ЦКБ АД Клон Русе BG38CECB979033G5650400, изп.д.№ 20114520400119 и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Русе до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.00ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

09.08.2018 г.            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                           /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

ПОДПИСАНИЯТ Л.НЕДЕВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 26.07.2018г. от 10:00ч. на адрес: Русе, ул.Гоце Делчев 16, ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на Гюлсевинч Юсеин ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА САНИКО ООД, а именно:

 

 

1.Цветен телевизор LG, 29 инча                                                     цена:   60.00лв.

2.Холова секция от ПДЧ                                                                 цена:   52.50лв.

3.Холова гарнитура, състояща се от ъгъл и фотьойл                   цена:   75.00лв.

4.Климатик OSAKA, мощност 3,5kw.                                           цена:  112.50лв.

5.Кухненска маса, стъклена с метални крака                               цена:  112.50лв.

6.Микровълнова фурна MIDEA                                                     цена:   15.00лв.

7.Хладилник фризер                                                                        цена:   60.00лв.

8.Лаптоп SAMSUNG, 10 инча                                                        цена:   60.00лв.

9.Прахосмукачка CYCLONNE 2200                                              цена:   22.50лв.

           

 

ИЗП.Д.№ 12044/15г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на посочената дата на адреса по местонахождение на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

 

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

18.06.2018г.                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                              /Л.НЕДЕВ/

 


 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 28.11.2018г. от 9,30 часа в гр.Русе,  на ул. “Ради Иванов ” № 4, вх.Е, ет.1, десен апартамент, пред дома на длъжника Роксена Огнянова , по изпълнително дело № 5005/2009 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване  на движими вещи на длъжницата за удовлетворяване вземането на взискателя Диян Димитров от гр. Русе, а именно:

1. Холова масичка с размери 100/60/45см. със стъклени плотове два броя и тръбни крака.............................................................................................................................................8.50 лв.

2. Цветен телевизор марка “Schneider” модел STV 5185-20 инча без ф.номер, работи, не възпроизвежда звук...................................................................................................................17,00лв.

3.Сателитен приемник марка”Voltel” модел-VL-68 с ф.№1908068А01000...........................12,75 лв.

4. DVD - марка“Samsung”- модел НТ-Х20 с ф.№ 0510002895..............................................12,75 лв.

5. Компютърна конфигурация състояща се от:

- монитор АМW 15 инча НТ, клавиатура-IBM, мишка, камера без данни за модел и вид, компютър без данни за модел и производител – с кутия в синьо и бяло.............................................................................................................................................25,50лв.

- рутер марка”Cisko” модел EPC2425.......................................................................................12,75лв.

6.Холова гарнитура състояща се от : диван-троен разтегателен и два броя фотьойла с дамаска от промазан плат – синьо,черно и бежово на цвят.............................................................................................................................................17,00лв.

7. Микровълнова печка марка “Haier”17 литра, бяла на цвят със счупена дръжка на вратата, механично управление № GB06G0E0400GE54D0096..............................................................8,50лв.

8. Холова гарнитура – еко кожа, светло бежова на цвят, състояща се от тройка, ъгъл и единичка...................................................................................................................................127,50лв.

9. Цветен телевизор марка”SANG”, модел 21 РЕТ83ТХ с ф.№ В 61100252 – не работи ....4,25лв.

10.Цветен телевизор марка “ELTA”модел CTV 6090,ф.№ В71006059-10 инча,не работи...4, 25лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 28.11.2018г. от 9.30 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжницата всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  03.10.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  Русе                                                                                                     / В.Палазова /  

 


 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 27.11.2018г. от 10,00 часа в гр. Русе на ул. “Йосиф Дайнелов” № 175 по изпълнително дело № 5023/2016 по описа на ДСИ при районен съд Русе  ще се проведе явен търг с устно наддаване  на движими вещи на длъжника Андреев за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1.      Спален комплект модел “Престиж” бял фурнир, състоящ се от спалня,две нощни шкафчета и ракла с чекмеджета при цена на съставните части от комплекта както следва:

Спалня с матрак.................................................................................297,50лв.

Нощно шкафче с разм. 45/35/40см-2 бр.........................за всяко по 21.25лв.

Ракла с размери 80/50/68см. с 4 чекмеджета....................................59.50лв.

      2. Холова масичка тръбна мебел със стъклен плот елипсовиден с размери 110/60см..........................................................................................................29,75лв.

3. Абсорбатор марка CROWN” инокс........................................................51лв.        4.  Газова отоплителна печка “ADMIRAL”..............................................42,50 лв.

5.  Фритюрник марка “Silver CrestSKF 2800 B2....................................42.50 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК

За участие в търга не се внася задатък.

На 27.11.2018г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.

 

 

 

 

 

  26.09.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20074520405033

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 05.10 2018 г. до 17 часа на 05.11.2018 г.  за удовлетворяване вземането на държавата съгласно чл. 152, ал.7 от СК и на Димитър Димитров чрез неговата майка и законен представител Елена Кюранова, и  на основание чл. 487 от ГПК ще се проведе първа   публична продан   на недвижим имот на длъжника  Димитър Димитров от гр. Русе, а именно:

1/4 ид.ч. / една четвърт/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, а по нотариален акт  апартамент “Г”, ет.4 / четири/ вх. 2 /две/ в ж.бл. “Приста” , със застроена площ 79,67 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня, баня, клозет, вграден шкаф, две антрета и два балкона, при граници: северозапад терен на комплекса ,североизток стълбище и ап. "Д" ,югоизток терен на комплекса ,югозапад ап. "В", с избено помещение № 5, от 5,71кв.м. при граници: от северозапад – коридор, от североизток – изба № 6, от югоизток – терен на комплекса и от югозапад – изба № 4, заедно с 2,974 ид.ч. от ОЧС и ОПС, който апартамент съгласно схема на СГКК Русе е самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.151.3.22, самостоятелния имот се намира в сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 63427.1.151, адрес на имота гр. Русе, кв. Възраждане, ул. Приста № 1, бл. Приста, вх.2, ет.4, ап.Г, предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, посочена в документа площ 79,67кв.м. с прилежащи части изба  № 5 и 2,974% ид.ч. от общите части на сградата, ниво:1 и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:   63427.1.151.3.12 , 63427.1.151.3.23 ; под обекта:  63427.1.151.3.20; над обекта: 63427.1.151.3.24

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 11 226,40 лева/ единадесет хиляди двеста двадесет и шест лева и четиридесет стотинки /, която представлява 80 на сто от стойността на продавания дял от имота определена от заключение на вещо лице назначено по правилата на 485, ал.2 ГПК, във връзка с чл.485,ал.4, 5 и 6 от ГПК  

 Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  Времето за оглед на продавания имот е понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д.   20074520405033

             Върху имота е вписана възбрана вх.№ 11702/03.09.2014г., Акт №26,том 6 на СВ Русе по настоящото изпълнително дело.

 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни

На следващия работен ден след приключване на проданта- 06.11.2018г. в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.Валидни са наддавателните предложения равни или по-високи от първоначалната цена

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

      02.08.2018  г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                                        / Виолета Палазова/     

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20134520405127

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20134520405137

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 25.09 2018 г. до 17 часа на 25.10.2018 г.  за удовлетворяване вземането на Кирил Георгиев на основание чл. 494, ал.2, изречение последно от ГПК ще се проведе  публична продан   на недвижим имот на длъжника   Светлозар Георгиев от гр. Русе,  а именно:

1/2 ид.част  от дворно място по нотариален акт с площ от 694 кв.м. и неурегулирано с площ от 706кв.м. , представляващо п-л Х-837, а по скица с площ от 630 кв.м., УПИ Х-834 в кв. 91 с адрес по данъчна оценка  ул. “Шести септември” № 111 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русенска , при граници: улица, имот № ІХ-833, имот № ІV-832, имот № V-836, имот № ХІ-835, заедно с построените в него паянтова жилищна сграда, паянтов сайвант и паянтова сая заедно с всички  подобрения в имота

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 5 120,00 лева/ пет хиляди сто и двадесет  лева  /, която представлява 80 на сто от стойността на продавания дял от имота определена от заключение на вещо лице назначено по правилата на 485, ал.2 ГПК, във връзка с чл.485,ал.4, 5 и 6 от ГПК  

 Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на имота е всяка събота и неделя  от 13,00 до 17,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление. 

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20134520405127

            Върху имота са вписани   възбрани по настоящото изпълнително дело-  с № 34, том V от 21.01.2015г. СВ Русе върху 1/6 ид. част и № 159, т.ІV от 28.09.2015г. на СВ Русе върху 2/6 ид.ч., както и възбрана  върху 2/6 ид.ч. от имота с Акт № 121, том ІV от 30.05.2016 на СВ Русе в полза на Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕИК 202423225

                      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни

На следващия работен ден след приключване на проданта- 26.10.2018г. в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.Валидни са наддавателните предложения равни или по-високи от първоначалната цена

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       30.07.2018г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 05.09.2018 г. в 10.30ч., в гр.Сливо поле, ул.”Тунджа” № 6 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжницата Дениз Стефанова ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

ед.цена

Обща

сума

 1

Холов ъгъл, цвят черен

 

  1

 

 

93.50лв.

 

93.50лв.

 2

Стъклена холова маса

 

  1

 

 34.00лв.

 

34.00лв.

 3

Дървена холова масичка

  1

 21.25лв.

21.25лв.

 4

Телевизор TOSHIBA, 40 инча, LCD

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 5

Холова секция от четири части

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 6.

Микровълнова фирма INOTEK със сензорни дисплеи

20 литра

 

  1

 

 17.00лв.

 

   17.00лв.

 7

Телевизор PHILIPS, 29 инча с кинескоп

 

 

  1

 

21.25лв.

 

21.25лв.

 8

Вентилатор SUPER FAN

 

 

  1

 

  6.80лв.

 

  6.80лв.

 9

Рутер TP-LINK с една антена

  1

6.80лв.

 6.80лв.

10

Ютия ROHNSON

 

 

 1

 

 6.80лв.

 

 6.80лв.

11

Пералня HANSEATIK

  1

59,50лв.

 59.50лв.

 

ИЗП.Д.№ 95/2017г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на на 05.09.2018 г. в 10.30ч., в гр.Сливо поле, ул.Тунджа № 6, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

02.08.2018 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

   О Б Я В Л Е Н И Е

Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.08.2018 г. до 17:00ч. на 27.09.2018 г. в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І, стая № 5 ще се проведе продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Станислав Иванов Иванов за удовлетворяване вземането на Саша Илиева Каназирева като майка и законен представител на  Ина-Мари Станиславова Иванова, а именно:

 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.592 по кадастралния план на с.Ново село, обл.Русе, ул.”Мургаш” №7, ЕКАТТЕ 52235, одобрен със Заповед № 2583 от 16.07.1991г. с трайно предназначение на територията-Урбанизирана, с начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс, целия с площ от 662 кв.м., представляващ УПИ ХХVІІІ-592 в квартал 18 по регулационния план на селото, заедно с построената в него паянтова жилищна сграда, представляваща по скица № 502.592.1, еднофамилна, на един етаж с площ от 21 кв.м.

                                                            

                     

                                                                при първоначална цена в размер на 3 328,00 лева

 

          /обявената цена е за първа по ред публична продан и представлява 80 % от оценката/

          На основание чл.487 ал.4 от ГПК, определям дни за оглед на имота, както следва: всеки ден по време на проданта от 14:00 ч. до 18:00 ч., без събота и неделя.

          Върху имота има вписани две възбрани в полза на Саша Илиева Каназирева като майка и законен представител на  Ина-Мари Станиславова Иванова и на Тодор Кръстев Тодоров.

                 

  ИЗП.Д.№ 7060/2013 г., ІV район

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 28.09.2018 г. в 9:00ч. следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая №5 за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в деловодството на СИС при РРС-стая 8 на І етаж на Съдебната палата всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от началната цена на продавания имот следва да се внесе по набирателната сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20134520407060 и вносният документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи в запечатан плик се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Русе /стая 27 на І етаж/ до 17:00 ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът в 9:00ч. следва да се яви при държавния съдебен изпълнител за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката.

 

15.03.2018 г.                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

                                                                                                                              /Делян Маринов/    

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

   О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНИЯТ ДЕЛЯН МАРИНОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 27.08.2018 г. до 17:00часа на 27.09.2018 г. в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата, ет.І, стая № 5 ще се проведе продажба на

НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Ивелин Христов Иванов ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА Десислава Добринкова Добрева, като майка и законен представител на Димитър Ивелинов Иванов, а именно:

 

 1/6 идеална част от дворно място образуващо имот № 501.924 по кадастралния план на с.Щръклево, ЕККАТЕ 840449, общ.Иваново,обл.Русе,ул.»Изгрев»№ 68, цялото с площ от 1012 кв.м., при граници:501.9529-улица;501.923-поземлен имот;501.926-поземлен имот;501.2123-поземлен имот;501.925-поземлен имот, ведно с построените в него сгради:

 Сграда 501.924.1 на един етаж,паянтова, жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ от 43 кв.м.;Сграда 501.924.2 на един етаж масивна, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от 24 кв.м.; Сграда 501.924.3 на един етаж, паянтова. Селскостопанска сграда със застроена площ 35 кв.м.

                                       при начална цена 868.60 лева

            /обявената цена е за втора публична продан и  е равна на 90 % от началната цена на първата продан/

                 Върху имота има вписани възбрани в полза на взискателя,Община Иваново, СЖ”Експресбанк”АД и пожизнено и безвъзмездно право на ползване в/у 4/6 ид.ч. от имота в полза на Велика Христова Харизанова.

                 Имотът може да бъде преглеждан от лицата, които желаят да го купят всеки ден от 14:00 до 18:00 часа, без събота и неделя.

 

 ИЗП.Д.№ 7081/2017г. ІV район

 

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден- 28.09.2018г. в 10:00ч. следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 5 за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в деловодството на СИС при РРС-стая 8 на І етаж на Съдебната палата всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от началната цена на продавания имот следва да се внесе по набирателната сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20174520407081 и вносният документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи в запечатан плик се внасят в Регистратурата на Районен съд гр.Русе /стая 27 на І етаж/ до 17:00 ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът в 9:00ч. следва да се яви при държавния съдебен изпълнител за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката.

                                            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

                                                                                                                       /Д. МАРИНОВ/        

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

ПОДПИСАНИЯТ ЛЮБОСЛАВ НЕДЕВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 30.08.2018 – 10.00ч. на адрес: Сливо поле, ул.Черно море № 13 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на Камелия Цветанова Сашева ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА САНИКО  ООД, а именно:

 

1.Климатик Хайер, модел NSN, тип инверторен

   цена: 68.00лв.

2.Холов ъгъл стар, кафява дамаска, силно изтрита и скъсана                                                 цена:   25.50лв.

3. Климатик Хайер, модел NSN, тип инверторен        

  цена: 68.00лв.

4.Климатик Midea, тип инверторен

   цена: 119.00лв.

5.Телевизор марка LG, 124см.                             

    цена: 977.50лв.

6.Холова гарнитура, кожа бяло и вишнево, запазена                                                    цена:   221.00лв.

 

ИЗП.Д.№ 12044/17 г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 30.08.2018 – 10.00ч., където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

 

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

17.08.2018 г.                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                            /Л.НЕДЕВ/

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

ПОДПИСАНИЯТ Л.НЕДЕВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ на 21.08.2018 от 10:00ч. в гр.ВЕТОВО, ул.”Евтим Арсов” № 5 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на Господин Янакиев Господинов ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА САНИКО ООД, а именно:

 

1.ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР TOSHIBA - 21инча                                     цена: 15.00лв. 

2.МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ТСМ – 20литра                                                 цена: 13.50лв.

 

3.АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНЯ CROWN                                                          цена: 135.00лв.

 

4.ХЛАДИЛНИК бял, 100литра                                                                            цена:   60.00лв.

 

5.ГАЗОВА БУТИЛКА – 8 литра                                                                          цена:   4.50лв.

 

6.КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ-монитор, клавиатура,компютър цена:  15.00лв.

 

7.ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР LCD SAMSUNG – 32 инча                                       цена: 450.00лв.

 

8.ХОЛОВ ЪГЪЛ – две части                                                                                 цена: 135.00лв.

 

9.ЛАПТОП  SAMSUNG                                                                                          цена: 225.00лв.

 

10.ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ТЕРМОМАКС – 80 литра                            цена:112.50лв.

 

11.СТЪКЛЕНА ХОЛНА МАСА                                                                           цена:  37.50лв.

ИЗП.Д.№ 12131/13 г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 21.08.2018г.от 10:00ч. на адреса по местонахождение на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 5, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

 

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

30.07.2018 г.                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                            /Л.НЕДЕВ/

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

ПОДПИСАНИЯТ Л.НЕДЕВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ на 24.07.2018 от 10:00ч. в гр.ВЕТОВО, ул.”Евтим Арсов” № 5 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на Господин Янакиев Господинов ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА САНИКО ООД, а именно:

 

1.ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР TOSHIBA - 21инча                                     цена: 15.00лв. 

2.МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ТСМ – 20литра                                                 цена: 13.50лв.

 

3.АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНЯ CROWN                                                          цена: 135.00лв.

 

4.ХЛАДИЛНИК бял, 100литра                                                                            цена:   60.00лв.

 

5.ГАЗОВА БУТИЛКА – 8 литра                                                                          цена:   4.50лв.

 

6.КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ-монитор, клавиатура,компютър цена:  15.00лв.

 

7.ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР LCD SAMSUNG – 32 инча                                       цена: 450.00лв.

 

8.ХОЛОВ ЪГЪЛ – две части                                                                                 цена: 135.00лв.

 

9.ЛАПТОП  SAMSUNG                                                                                          цена: 225.00лв.

 

10.ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ТЕРМОМАКС – 80 литра                            цена:112.50лв.

 

11.СТЪКЛЕНА ХОЛНА МАСА                                                                           цена:  37.50лв.

ИЗП.Д.№ 12131/13 г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 24.07.2018г.от 10:00ч. на адреса по местонахождение на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 5, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

 

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

18.06.2018 г.                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                            /Л.НЕДЕВ/

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че на 10.10.2018 г. от 10.00 часа в гр. Ветово, ул. „Съединение” 45 ще се проведе явен търг с устно наддаване на следните движими вещи на длъжника Гиргина Георгиева Василева:

 

1.      Плазмен телевизор „Панасоник”, 44 инча – 68 лв.

2.      Телевизор „LG”, флатрон с кинескоп, 32 инча - 21, 25 лв.

3.      Кухненски ъгъл от 3 части (единично канапе и двойно канапе) – 42, 50 лв.

4.      Единичен фотьойл с черна дамаска – 17 лв.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7076/2017 г., 4-ТИ РАЙОН

 

            Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл. 468, ал. 1 от ГПК.

            Желаещите да участват в търга могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата по делото. Посочените вещи могат да бъдат прегледани на адрес: гр. Ветово, ул. „Съединение” 45 всеки делничен ден от 14 до 18 часа.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава веща. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

 

Гр. Русе,                                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

20.09.2018 г.                                                                                    /ДЕЛЯН МАРИНОВ/