О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 11.01.2019 г. до 17:00ч. на 11.02.2019 г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на “Заводски строежи-ПС-Русе” АД гр.Русе, ЕИК 117002245, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.873 с адрес гр.Русе, кв.Източна промишлена зона, бул.България /вдясно от ул.ТЕЦ Изток/, целият с площ от 5 947 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 151, квартал 0, парцел 0, при съседи: 63427.8.469, 63427.8.470, 63427.8.457, 63427.8.461 и 63427.8.463, ЗАЕДНО с построените в този имот ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.1 със застроена площ 590 кв.м., цялата с площ 923 кв.м., брой етажи 3 и с предназначение – друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.2 със застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1 и с предназначение – сграда за енергопроизводство

.

 

Начална цена, от която ще започне наддаването:  257 015,00 лв. /двеста петдесет и седем хиляди и петнадесет лева/

 

Обявената цена е за втора публична продан и представлява 90% от цената по първата продан.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям дни за оглед на имотите всеки вторник и четвъртък по време на проданта от 16:00ч. до 18:00ч.

 

ИЗП.Д.№ 119 / 2011 г.

 

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 12.02.2019 г. в 9:00ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 10, за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20114520400119 и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Русе до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.00ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

21.11.2018 г.            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                            /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 01.03 2019 г. до 17 часа на 01.04.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 

 Трактор колесен МТЗ-952.2 с рег. № Р4669 ЕХ, рама № 90901742, марка модел „Беларус 952.2“

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 11 520 лева/ единадесет  хиляди петстотин и двадесет  лева/ с включен ДДС, която представлява 80 на сто от пазарната стойност на вещта, съгласно чл.485 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ и ОД МВР РУСЕ- Сектор „Пътна полиция“ по настоящото изпълнително дело.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       01.02.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 15.03 2019 г. до 17 часа на 15.04.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 

 Трактор Колесен ЮМЗ- 6Л, рама № 115695 с рег.№ Р 02930

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 2 400 /две хиляди и четиристотин лева/ с включен ДДС, която представлява 80 на сто от пазарната стойност на вещта, съгласно чл.485 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на  вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ по настоящото изпълнително дело.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       01.02.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 08.03 2019 г. до 17 часа на 08.04.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 Трактор верижен Т54В, рама № 648593, рег.№ Р 02931

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 2 880 лева/ две  хиляди осемстотин и осемдесет  лева/ с включен ДДС, която представлява 80 на сто от пазарната стойност на вещта, съгласно чл.485 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       01.02.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 11.03 2019 г. до 17 часа на 11.04.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 Трактор колесен БЕЛАРУС-1221.4, с рег. № Р03098, рама № 121А00110

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 24 000 лева/ двадесет и четири  хиляди лева/ с включен ДДС, която представлява 80 на сто от пазарната стойност на вещта, съгласно чл.485 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ по настоящото дело и вписан договор за особен залог в ЦРОЗ под № 2015111800561 от 18.11.2015г. в полза на „СЖ Експресбанк“АД Варна

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       01.02.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 20.03.2019г. от 10,00 часа в с.Щръклево, на ул. “Академик Михаил Арнаудов” № 3 в дома на длъжника  Надежда Миланова , по изпълнително дело № 5026/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване на движими вещи на длъжницата в режим на  за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико”ООД ЕИК 117030383, гр. Русе, а именно:

1.  Кафе машина марка Saeco”, модел Incanto сребриста на цвят, едно гнездова, с  накрайник за пара...........................................................17,00лв.

2. Музикална уредба мини “SONY” модел  “MHC-RG110” с три броя тонколони “SS-SCL1», CD- плейър,радио и две касети...................25,50лв.

3.  Музикална уредба марка “SHARP” модел “Sistem 8000” в музикален шкаф с размери 90/50/40 см., със стъклена врата, еквалайзер, грамофон, усилвател с две касети и субуфер с два броя тонколони с размери 90/30/27 см.  ........................................................................................59,50лв.

4. Плазмен телевизор марка “SAMSUNG модел LE40А456C2DXXC, с диагонал на екрана 100 см...............................................................238,00лв.

5.  Цветен телевизор марка “PANASONIC”, модел TX-32LE60F със сер. № NA-6551777R с диагонал на екрана 80 см.....................................110,50 лв.

6.  Микровълнова печка марка “Micromaxx”, модел ММ 41568........17.00лв.

7.  Плазмен телевизор марка “FREEVIEW”, модел CTF 2271 с диагонал на екрана 54 см.........................................................................................76,50лв.

8.  Холова гарнитура, състояща се от диван троен и два броя фотьойла и две табуретки, черна дамаска на сиви шарки.................................238,00лв.

 9.  Цветен телевизор марка “SANYO модел СЕ32LD03D2-B, произведен в Турция.............................................................................................153.00лв.

10. Автоматична пералня марка ”SIMENS” модел EXTRA KLASSE XL 131A, 1300 оборота ...........................................................................85.00лв.

Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК/изм.ДВ бр.86 от 2017г/

За участие в търга не се внася задатък.

На 20.03.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.

 

 

 

17.01.2019г.                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 гр.Русе                                                                                                             / В.Палазова /  

 


 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 19.02.2019г. от 11,00 часа в гр. Ветово,  на ул. “Княз Борис” № 3 пред дома на длъжника Георги Георгиев, по изпълнително дело № 5027/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1. Цветен телевизор марка PROLUX модел 21 колор.TV,сив на цвят с дистанционно управление ...........................................................................29.75 лв.

2. Разтегателен диван – състоящ се от: тройка, двойка и ъгъл, с дамаска черна основа с асиметрични сиви, червени и бели кръгове..............................127,50 лв.

3. Пералня ”Роса04” полуавтоматична сер. № 12490000..........................59,50 лв. 

4. Микровълнова фурна марка”NEO”, 20 литра обем, цвят бяла, модел МВ08205, сер.№ J200-07080100274.............................................................17,00лв.

5. Туристическа газова бутилка  - 8 литра с котлонче..............................12,75 лв.

6. Компютърна конфигурация състояща се от : монитор “LGFlatron W 19415, сер № 812TPLC1A776, мишка”Keymouse”, камера ” Atech” и компютър без данни за марка и модел – работещ........................................................................76,50 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 19.02.2019г. от 11.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  17.12.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 19.02.2019г. от 10,00 часа в гр. Ветово,  на ул. “Съединение” №68 пред дома на длъжника Димитър Димитров, по изпълнително дело № 5027/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1. Цветен телевизор марка SANG  модел NR21VS29-TXS,цвят сив.........25.50 лв.

2.TV-маса със стъклен плот,на колелца с размери 75/45/68 см. ...............6,80 лв.

3. Холова масичка ПДЧ, с размери 70/60/58 см............................................8,50 лв. 

4. Холова гарнитура ъглова с бяла дамаска изкуствена кожа, състояща се от двоен диван, троен диван/разтегателен и ъгъл  .........................................68,00лв.

5.Стенен часовник”Quartz” – кръгъл, бял със златиста украса  .................1,70 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 19.02.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  17.12.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20134520405127

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20134520405137

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 22.03.2019 г. до 17 часа на 22.04.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Кирил Георгиев на основание чл. 494, ал.2, изречение последно от ГПК ще се проведе  публична продан   на недвижим имот на длъжника   Светлозар Георгиев от гр. Русе,  а именно:

1/2 ид.част  от дворно място по нотариален акт с площ от 694 кв.м. и неурегулирано с площ от 706кв.м. , представляващо п-л Х-837, а по скица с площ от 630 кв.м., УПИ Х-834 в кв. 91 с адрес по данъчна оценка  ул. “Шести септември” № 111 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русенска , при граници: улица, имот № ІХ-833, имот № ІV-832, имот № V-836, имот № ХІ-835, заедно с построените в него паянтова жилищна сграда, паянтов сайвант и паянтова сая заедно с всички  подобрения в имота

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  -  4 608,00 лева/ четири хиляди шестстотин и осем  лева/, която представлява 90 на сто от началната цена по първата продан на продавания дял от имота определена по правилата на 494, ал.2 ГПК, във връзка с чл.485,ал. 6 от ГПК  

 Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на имота е всяка събота и неделя  от 13,00 до 17,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление. 

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20134520405127

            Върху имота са вписани   възбрани по настоящото изпълнително дело-  с № 34, том V от 21.01.2015г. СВ Русе върху 1/6 ид. част и № 159, т.ІV от 28.09.2015г. на СВ Русе върху 2/6 ид.ч., както и възбрана  върху 2/6 ид.ч. от имота с Акт № 121, том ІV от 30.05.2016 на СВ Русе в полза на Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕИК 202423225

                      Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       07.02.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/        


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 30.01.2019 г. в 10.30ч., в гр.Ветово, ул.”Д-р Г.М.Димитров” № 32 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжника Пламен Дшимитров Илиев ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

ед.цена

Обща

сума

 1

ТЕЛЕВИЗОР LG, 32 инча, LED

 

  1

 

 

102.00лв.

 

102.00лв.

 2

ИГРОВА КОНЗОЛА ПЛЕЙ СТЕЙШЪН 2, марка SONYq I P с два джойстика

 

  1

 

  34.00лв.

 

34.00лв.

 3

ТАБЛЕТ 7 инча, марка DIVA

 1

  17.00лв.

17.00лв.

 4

DVD плеър, марка SAMSUNG в комплект с тонколона субуфър

 

  1

 

 21.25лв.

 

  21.25лв.

 5

КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ, сива кутия, неработеща

 

  1

 

  17.00лв.

 

  17.00лв.

 6.

TV МАСИЧКА, черна, стъклен плот

 

  1

 

  21.25лв.

 

   21.25лв.

 7

МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА SAMSUNG, 20 литра със сензорни бутони, черна

 

 

  1

 

11.25лв.

 

17.00лв.

 8

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СТЕННА ПЕЧКА, марка

STAROOD

 

 

  1

 

  17.00лв.

 

  17.00лв.

 9

ХОЛОВ ЪГЪЛ от три части – двойка, тройка и ъглова част, цвят лилаво и кафяво

  1

59.50лв.

 59.50лв.

10

ГАЗОВА БУТИЛКА С КОТЛОН 10 литра

Бутилка

 

 1

 

 10.20лв.

 

 10.20лв.

 

 

 

 

 

 

ИЗП.Д.№ 63/2018г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 30.01.2019 г. в 10.30ч., в гр.Ветово, ул.”Д-р Г.М.Димитров” № 32, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

12.12.2018 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 19.12.2018 г. в 10.30ч., в гр.Сливо поле, ул.”Тунджа” № 6 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжницата Дениз Стефанова ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

ед.цена

Обща

сума

 1

Холов ъгъл, цвят черен

 

  1

 

 

93.50лв.

 

93.50лв.

 2

Стъклена холова маса

 

  1

 

 34.00лв.

 

34.00лв.

 3

Дървена холова масичка

  1

 21.25лв.

21.25лв.

 4

Телевизор TOSHIBA, 40 инча, LCD

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 5

Холова секция от четири части

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 6.

Микровълнова фирма INOTEK със сензорни дисплеи

20 литра

 

  1

 

 17.00лв.

 

   17.00лв.

 7

Телевизор PHILIPS, 29 инча с кинескоп

 

 

  1

 

21.25лв.

 

21.25лв.

 8

Вентилатор SUPER FAN

 

 

  1

 

  6.80лв.

 

  6.80лв.

 9

Рутер TP-LINK с една антена

  1

6.80лв.

 6.80лв.

10

Ютия ROHNSON

 

 

 1

 

 6.80лв.

 

 6.80лв.

11

Пералня HANSEATIK

  1

59,50лв.

 59.50лв.

 

ИЗП.Д.№ 95/2017г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на на 19.12.2018 г. в 10.30ч., в гр.Сливо поле, ул.Тунджа № 6, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

19.11.2018 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/