О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 11.01.2019 г. до 17:00ч. на 11.02.2019 г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на “Заводски строежи-ПС-Русе” АД гр.Русе, ЕИК 117002245, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.873 с адрес гр.Русе, кв.Източна промишлена зона, бул.България /вдясно от ул.ТЕЦ Изток/, целият с площ от 5 947 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 151, квартал 0, парцел 0, при съседи: 63427.8.469, 63427.8.470, 63427.8.457, 63427.8.461 и 63427.8.463, ЗАЕДНО с построените в този имот ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.1 със застроена площ 590 кв.м., цялата с площ 923 кв.м., брой етажи 3 и с предназначение – друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.2 със застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1 и с предназначение – сграда за енергопроизводство

.

 

Начална цена, от която ще започне наддаването:  257 015,00 лв. /двеста петдесет и седем хиляди и петнадесет лева/

 

Обявената цена е за втора публична продан и представлява 90% от цената по първата продан.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям дни за оглед на имотите всеки вторник и четвъртък по време на проданта от 16:00ч. до 18:00ч.

 

ИЗП.Д.№ 119 / 2011 г.

 

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 12.02.2019 г. в 9:00ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 10, за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20114520400119 и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Русе до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.00ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

21.11.2018 г.            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                            /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

                                    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

                                        ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

                                                 О Б Я В Л Е Н И Е

                 ПОДПИСАНАТА  СТЕФКА НИКОЛОВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ   ПРИ  РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД   ОБЯВЯВАМ    НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ , ЧЕ    НА 

                         12.12.2018Г.  в  10.00 ч.   В  гр.ВЕТОВО,  УЛ.”ОБОРИЩЕ”№14  ще се проведе  явен търг с устно наддаване  на движими вещи, собственост на АТАНАС ПАРУШЕВ ПЕТРОВ  от ГР.ВЕТОВО,  УЛ.”ОБОРИЩЕ”№14     ЗА  УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА  ДИЯН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ , а именно:

 

                         1. МАНИТОР ”МЕДИОН”-17 ИНЧА – ЛСД-                    25.50 ЛВ.;

                         2.ТОНКОЛОНИ  „ВИЖЪН” - 1БР.                                       8.50  ЛВ;

                         3. МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА  ”ПРИВИЛЕГ”                 21.25  ЛВ;

                         4. СТЕНЕН ЧАСОВНИК                                                        6.80 ЛВ;

                         5. АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА  РЪЧНО СГЛОБЕНА         21.25 ЛВ.

 

 

                             Цената представлява 85% от стойността на вещите.  

 

     ОГЛЕД НА ВЕЩИТЕ - ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14 – 16 часа.

                    ИЗП. ДЕЛО № 16030/ 2009 Г.     8 -МИ РАЙОН

                

                 УЧАСТВАЩИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН  ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ  НА АДРЕС гр.ВЕТОВО,  УЛ.”ОБОРИЩЕ”№14   В   10.00 Ч.  НА  12. 12. 2018 Г. ЗА ДА НАДДАВАТ  И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КУПУВАЧА, ПРЕДЛОЖИЛ НАЙ-ВИСОКАТА ЦЕНА.

 

                  ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА КУПЯТ  МОГАТ  ДА СЕ ЯВЯТ  В КАНЦЕЛАРИЯТА  НА СИС  ПРИ РРС –СТАЯ № 8 , ЕТАЖ 1 ВСЕКИ ПРИСЪСТВЕН ДЕН  И ЧАС , ЗА ДА ПРЕГЛЕДАТ КНИЖАТА.

         

        ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА НЕ СЕ ВНАСЯ ЗАДАТЪК . ВСЯКА ОТДЕЛНА ВЕЩ СЕ ПРЕДЛАГА  УСТНО ПО ОПРЕДЕЛЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА , КАТО ЦЕНАТА СЕ ОБЯВЯВА ТРИ ПЪТИ . АКО НЯКОЙ ОТ НАДДАВАЧИТЕ  ДАДЕ ЗНАК , ЧЕ ПРИЕМА ЦЕНАТА, СЪДЕБНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРЕДЛАГА ВЕЩТА НА ПО-ВИСОКА ЦЕНА. АКО ПО-ВИСОКАТА ЦЕНА БЪДЕ ПРИЕТА ОТ НЯКОЙ  ОТ НАДДАВАЧИТЕ, СЪДЕБНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРЕДЛАГА ОЩЕ ПО-ВИСОКА ЦЕНА.

     АКО ПРЕДЛАГАНАТА  НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА  НЕ БЪДЕ ПРИЕТА  И СЛЕД ТРЕТОТО  ОБЯВЯВАНЕ , СЪДЕБНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ  ОБЯВЯВА, ЧЕ  ВЕЩТА Е КУПЕНА ОТ НАДДАВАЧА , ПРИЕЛ  ПЪРВИ  ПО-НИСКАТА  ОБЯВЕНА ЦЕНА.

        

         ОБЯВЕНИЯТ ЗА КУПУВАЧ ПЛАЩА  НЕЗАБАВНО  В БРОЙ  ПРИЕТАТА  ЦЕНА  И СЪДЕБНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ МУ ПРЕДАВА ВЕЩТА. АКО ОБЯВЕНИЯТ КУПУВАЧ  НЕ ПЛАТИ НЕЗАБАВНО  ПРИЕТАТА ЦЕНА  СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В ТЪРГА.

                      

                                         

 

                                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                              /С.Николова/

 

 

 


 

 

 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 28.11.2018г. от 9,30 часа в гр.Русе,  на ул. “Ради Иванов ” № 4, вх.Е, ет.1, десен апартамент, пред дома на длъжника Роксена Огнянова , по изпълнително дело № 5005/2009 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване  на движими вещи на длъжницата за удовлетворяване вземането на взискателя Диян Димитров от гр. Русе, а именно:

1. Холова масичка с размери 100/60/45см. със стъклени плотове два броя и тръбни крака.............................................................................................................................................8.50 лв.

2. Цветен телевизор марка “Schneider” модел STV 5185-20 инча без ф.номер, работи, не възпроизвежда звук...................................................................................................................17,00лв.

3.Сателитен приемник марка”Voltel” модел-VL-68 с ф.№1908068А01000...........................12,75 лв.

4. DVD - марка“Samsung”- модел НТ-Х20 с ф.№ 0510002895..............................................12,75 лв.

5. Компютърна конфигурация състояща се от:

- монитор АМW 15 инча НТ, клавиатура-IBM, мишка, камера без данни за модел и вид, компютър без данни за модел и производител – с кутия в синьо и бяло.............................................................................................................................................25,50лв.

- рутер марка”Cisko” модел EPC2425.......................................................................................12,75лв.

6.Холова гарнитура състояща се от : диван-троен разтегателен и два броя фотьойла с дамаска от промазан плат – синьо,черно и бежово на цвят.............................................................................................................................................17,00лв.

7. Микровълнова печка марка “Haier”17 литра, бяла на цвят със счупена дръжка на вратата, механично управление № GB06G0E0400GE54D0096..............................................................8,50лв.

8. Холова гарнитура – еко кожа, светло бежова на цвят, състояща се от тройка, ъгъл и единичка...................................................................................................................................127,50лв.

9. Цветен телевизор марка”SANG”, модел 21 РЕТ83ТХ с ф.№ В 61100252 – не работи ....4,25лв.

10.Цветен телевизор марка “ELTA”модел CTV 6090,ф.№ В71006059-10 инча,не работи...4, 25лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 28.11.2018г. от 9.30 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжницата всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  03.10.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  Русе                                                                                                     / В.Палазова /  

 


 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 27.11.2018г. от 10,00 часа в гр. Русе на ул. “Йосиф Дайнелов” № 175 по изпълнително дело № 5023/2016 по описа на ДСИ при районен съд Русе  ще се проведе явен търг с устно наддаване  на движими вещи на длъжника Андреев за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1.      Спален комплект модел “Престиж” бял фурнир, състоящ се от спалня,две нощни шкафчета и ракла с чекмеджета при цена на съставните части от комплекта както следва:

Спалня с матрак.................................................................................297,50лв.

Нощно шкафче с разм. 45/35/40см-2 бр.........................за всяко по 21.25лв.

Ракла с размери 80/50/68см. с 4 чекмеджета....................................59.50лв.

      2. Холова масичка тръбна мебел със стъклен плот елипсовиден с размери 110/60см..........................................................................................................29,75лв.

3. Абсорбатор марка CROWN” инокс........................................................51лв.        4.  Газова отоплителна печка “ADMIRAL”..............................................42,50 лв.

5.  Фритюрник марка “Silver CrestSKF 2800 B2....................................42.50 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК

За участие в търга не се внася задатък.

На 27.11.2018г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.

 

 

 

 

 

  26.09.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 12.12.2018г. от 11,00 часа в гр. Ветово,  на ул. “Княз Борис” № 3 пред дома на длъжника Георги Георгиев, по изпълнително дело № 5027/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1. Цветен телевизор марка PROLUX модел 21 колор.TV,сив на цвят с дистанционно управление ...........................................................................29.75 лв.

2. Разтегателен диван – състоящ се от: тройка, двойка и ъгъл, с дамаска черна основа с асиметрични сиви, червени и бели кръгове..............................127,50 лв.

3. Пералня ”Роса04” полуавтоматична сер. № 12490000..........................59,50 лв. 

4. Микровълнова фурна марка”NEO”, 20 литра обем, цвят бяла, модел МВ08205, сер.№ J200-07080100274.............................................................17,00лв.

5. Туристическа газова бутилка  - 8 литра с котлонче..............................12,75 лв.

6. Компютърна конфигурация състояща се от : монитор “LGFlatron W 19415, сер № 812TPLC1A776, мишка”Keymouse”, камера ” Atech” и компютър без данни за марка и модел – работещ........................................................................76,50 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 12.12.2018г. от 11.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  15.11.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 12.12.2018г. от 10,00 часа в гр. Ветово,  на ул. “Съединение” №68 пред дома на длъжника Димитър Димитров, по изпълнително дело № 5027/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1. Цветен телевизор марка SANG  модел NR21VS29-TXS,цвят сив.........25.50 лв.

2.TV-маса със стъклен плот,на колелца с размери 75/45/68 см. ...............6,80 лв.

3. Холова масичка ПДЧ, с размери 70/60/58 см............................................8,50 лв. 

4. Холова гарнитура ъглова с бяла дамаска изкуствена кожа, състояща се от двоен диван, троен диван/разтегателен и ъгъл  .........................................68,00лв.

5.Стенен часовник”Quartz” – кръгъл, бял със златиста украса  .................1,70 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 12.12.2018г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  15.11.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 18.12.2018г. от 10,00 часа в гр. Русе, бул. «България» № 250 пред дома на длъжника Миланка Димова, по изпълнително дело № 5040/2018 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1. Преносим компютър- лаптоп марка”DSER” модел МS2292, комплект със зарядно устройство  ...................................................................................153.00 лв.

2. LCD – телевизор “PANASONIC” с диагонал на екрана 78 см./закупен преди десет години/ .................................................................................................85.00 лв.

3. Система за домашно кино – марка”LGLHT 255 с четири броя малки тонколони и уфър ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................34,00 лв.  

4. Четирикрилен гардероб – ПДЧ с размери 195/185, светъл и тъмен фурнир, цветове бежово и венге...............................................................................110,50лв.

5. Шкаф – ПДЧ, светъл фурнир, с размери 125/120см, с две врати, две чекмеджета и лавица....................................................................................25,50 лв.

6.  Микровълнова печка марка “SANG TME, обем 19 литра, с механични бутони, цвят- черна .......................................................................................17.00лв.

7.  Електрически радиатор марка “NEO” с десет ребра, цвят- бял............38,25лв.

8.Климатик марка“MIDEA”-Midea Super invertor MS12ANDІ 12000 BTU...238.00лв.

9. Прахосмукачка марка “HooverSPRINT” 1 400W с HEPA филтър, цвят червен, с бяла дръжка ...................................................................................................29,75лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 18.12.2018г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  16.11.2018г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 19.12.2018 г. в 10.30ч., в гр.Сливо поле, ул.”Тунджа” № 6 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжницата Дениз Стефанова ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

ед.цена

Обща

сума

 1

Холов ъгъл, цвят черен

 

  1

 

 

93.50лв.

 

93.50лв.

 2

Стъклена холова маса

 

  1

 

 34.00лв.

 

34.00лв.

 3

Дървена холова масичка

  1

 21.25лв.

21.25лв.

 4

Телевизор TOSHIBA, 40 инча, LCD

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 5

Холова секция от четири части

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 6.

Микровълнова фирма INOTEK със сензорни дисплеи

20 литра

 

  1

 

 17.00лв.

 

   17.00лв.

 7

Телевизор PHILIPS, 29 инча с кинескоп

 

 

  1

 

21.25лв.

 

21.25лв.

 8

Вентилатор SUPER FAN

 

 

  1

 

  6.80лв.

 

  6.80лв.

 9

Рутер TP-LINK с една антена

  1

6.80лв.

 6.80лв.

10

Ютия ROHNSON

 

 

 1

 

 6.80лв.

 

 6.80лв.

11

Пералня HANSEATIK

  1

59,50лв.

 59.50лв.

 

ИЗП.Д.№ 95/2017г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на на 19.12.2018 г. в 10.30ч., в гр.Сливо поле, ул.Тунджа № 6, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

19.11.2018 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/