ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 17.06 2019 г. до 17 часа на 17.07.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе втора публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 Трактор верижен Т54В, рама № 648593, рег.№ Р 02931

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 2 592 лева/ две  хиляди петстотин и деветдесет и два  лева/ с включен ДДС, която представлява 90 на сто от началната цена при първата продан, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       22.05.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 18.06 2019 г. до 17 часа на 18.07.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 Трактор колесен БЕЛАРУС-1221.4, с рег. № Р03098, рама № 121А00110

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 21 600 лева/ двадесет и една  хиляди и шестстотин лева/ с включен ДДС, която представлява 90 на сто от началната цена при първата продан, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ по настоящото дело и вписан договор за особен залог в ЦРОЗ под № 2015111800561 от 18.11.2015г. в полза на „СЖ Експресбанк“АД Варна

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

       22.05.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20184520405018

 

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

    

Подписаната Виолета Палазова - държавен съдебен изпълнител при Районен съд- гр.Русе, обявявам на интересуващите се, че  в канцеларията ми в гр. Русе – стая № 6, ет.1, Съдебна палата, от 24.06 2019 г. до 17 часа на 24.07.2019 г.  за удовлетворяване вземането на Румен Цирков и други присъединени взискатели, на основание чл.474, ал.5 във връзка с чл. 487 от ГПК ще се проведе  публична продан на движима вещ на длъжника „Сонел 2“ ООД ЕИК 117634309 със седалище с. Пиргово, общ.Иваново, ул. Васил Левски № 4,а именно:

 

 Трактор Колесен ЮМЗ- 6Л, рама № 115695 с рег.№ Р 02930

 

при ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА НАДДАВАНЕТО  - 2 160 /две хиляди сто и шестдесет лева/ с включен ДДС, която представлява 90 на сто от началната цена при първата продан, съгласно чл.494, ал.2 от ГПК.  Длъжникът е лице, към момента регистрирано по ЗДДС и обявената цена  на продаваната вещ е с включен ДДС.

Интересуващите се от вещта могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр.Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9,00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.  

Времето за оглед на вещта е всеки понеделник, сряда и петък  от 15,00 до 18,00 часа   за  периода на проданта посочен в настоящото обявление.  Към датата на описа продавания трактор е  бил установен в Първи стопански двор в село Пиргово, местност „Манкара“

 За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10% от началната цена  на  вещта по сметка на Районен съд-Русе - -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изп. д. № 20184520405018

            Върху продаваната вещ е вписан запор в КТИ по настоящото изпълнително дело.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

На следващия работен ден след приключване на проданта в 9.00ч.   всички наддавачи да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 6, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

             При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък.Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

      22.05.2019г.                                        Държавен съдебен изпълнител :

                                                                                                                      / Виолета Палазова/

 


 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 24.07.2019г. от 10,00 часа в с.Червена вода,  на ул. “Баба Тонка” № 26А в дома на длъжника  Лидия Любенова , по изпълнително дело № 5040/2011 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване на движими вещи на длъжницата за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико”ООД ЕИК 117030383, гр. Русе, а именно:

1.  Диван – тръбна конструкция с размери 150/70/70см. с дамаска бежова с цветни мотиви...................................................................................12,75лв.

2. Холова секция с размери 200/240/45см – ПДЧ, цвят тъмен махагон.................................................................................................25,50лв.

3.  Отоплителна печка “TESY”- електрическа,модел CN100F,сер.№ В6272, счупен крак на конструкцията, неработещ вентилатор....................12,75лв.

4.Маса кръгла-диаметър 90см,с един метален крак с четири лъча-8,50лв.

5.Стол модел”Троян с тапицирани седалки с червено-черна дамаска – 2 броя, от които всеки на цена..........................................................по 2,55 лв.

6. Шкаф сив-размери 130/45/55 см. изграден от ПДЧ – сив цвят....21.25лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК

 За участие в търга не се внася задатък.

На 24.07.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.

 

 

 

22.05.2019г.                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 гр.Русе                                                                                                           / В.Палазова /  

 

 

 


 

 

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА СТЕФКА НИКОЛОВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 04.06.2019г. до 17:00ч. на 04.07.2019г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 6 ще се проведе продажба на недвижим имот, собственост на Ерол Ахмедов Шефкетов от с.Тръстеник,  ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА Сюлбие Серкат Шефкетова като майка и законен представител на детето Сумая Ерол Ахмедова, а именно:

              НЕДВИЖИМ ИМОТ   находящ се  в  с.Тръстеник, Община Иваново, ул.”Гео Милев” №1, и представляващ: ДВОРНО МЯСТО  с площ 800 /осемстотин/кв.м.  образуващо парцел I-900/едно римско-деветстотин арабско/, в квартал 91 /деветдесет и едно/ по плана на село Тръстеник, заедно с построената в същото дворно място полумасивна жилищна сграда  със застроена площ  от 68 /шестдесет и осем/ кв.м. при граници за целия имот : пл. № II-899   и от три страни улици.

              

           При първоначална цена на основание чл.485, ал.4  от ГПК, от която започва наддаването в размер на 7 472.00 /седем хиляди четиристотин седемдесет и два/ лв., която представлява   80 на сто от  СТОЙНОСТТА НА ИМОТА.

                Интересуващите се от имота   могат да се явят в деловодството на СИС при РРС-стая 8 на І етаж на Съдебната палата всеки присъствен ден от 09.00ч. до 17.00ч., за да прегледат книжата по проданта.

На основание чл. 487 ал.4 от ГПК времето за оглед на имота  е всяка  сряда и петък от 16 – 18 часа за периода на проданта посочен в настоящото обявление.

            За участие в наддаването  на основание чл.489, ал.1 ГПК се внася  задатък- 10% от  началната цена на продавания имот  по сметка на Районен съд гр.Русе IBAN BG38 CECB 9790 33G5 6504 00 при ЦКБ АД, клон Русе, изп.д.№ 20154520414053.

           Върху имота има наложени възбрани съгласно справка от Агенция по Вписвания –Русе:

№73, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;    №72, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;   №69, том7 от 14.08.2017г. на СВ-Русе;  №138, том 1 от 03.02.2016г. на СВ-Русе;   

 

            Всеки наддавач  посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава в  Регистратурата на Районен съд гр.Русе /стая 27 на І етаж/ до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан предложението си , подписано от него с приложена квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата посочени в чл. 490, ал.1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателните предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан , предложения за цена под началната цена или такива надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

           Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден- 05.07.2019 г. в 9:00ч. следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 6 за обявяване на постъпилите наддавателни  предложения и на купувача, предложил най-високата цена.

            При обявяване на купувач явилите се наддавачи могат да предложат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обявява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена като приспадне внесения задатък.

 

 

 

07.05.2019г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гр. Русе                                                                                                    /С.НИКОЛОВА/