О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 19.08.2019 г. до 17:00ч. на 19.09.2019 г., в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебната палата ет.І стая № 10 ще се проведе продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на “Заводски строежи-ПС-Русе” АД гр.Русе, ЕИК 117002245, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.873 с адрес гр.Русе, кв.Източна промишлена зона, бул.България /вдясно от ул.ТЕЦ Изток/, целият с площ от 5 947 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 151, квартал 0, парцел 0, при съседи: 63427.8.469, 63427.8.470, 63427.8.457, 63427.8.461 и 63427.8.463, ЗАЕДНО с построените в този имот ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.1 със застроена площ 590 кв.м., цялата с площ 923 кв.м., брой етажи 3 и с предназначение – друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 63427.8.873.2 със застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1 и с предназначение – сграда за енергопроизводство

 

при първоначална цена, на основание чл.485 ГПК, в размер на 246 772,80 лв.. /двеста четиридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/.

 

Обявената цена е за първа публична продан и представлява 80% от пазарната цена.

 

Към момента на налагане на възбраната по настоящото изпълнително дело има наложени три броя възбрани

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям дни за оглед на имотите всеки вторник и четвъртък по време на проданта от 16:00ч. до 18:00ч.

 

ИЗП.Д.№ 119 / 2011 г.

 

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 20.09.2019 г. в 9:00ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител в стая № 10, за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Русе ЦКБ АД Клон Русе BG38CECB979033G5650400, изп.д.№ 20114520400119 и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Русе до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.00ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

10.07.2019 г.            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

            гр.Русе                                                                                           /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

при РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

изп. дело №20194520402056

 

О Б Я В Л Е Н И Е

           ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

Имот:                   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.412.5.2

Адрес:                   гр.Русе, ул.“Атанас Буров“ №6, вх.1, ет.1, ап. „А“.

Описание:            Апартамент, брой нива: 1, застроена площ 100.91 кв.м., състоящ се от две

стаи, дневна, столова, бокс и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 63427.2.412.5.1, под обекта: 63427.2.412.5.13, 63427.2.412.5.15, 63427.2.412.5.14, 63427.2.412.5.12, 63427.2.412.5.11; над обекта 63427.2.412.5.4. Прилежащи към имота: изба №9, таван №1, 8.81% идеални части от ОЧС.

Собственици:     Илияна Бранимирова Карапачова и Владимир Пламенов Петров.

Начална цена:    83013.60 лв. /осемдесет и три хиляди тринадесет лева и 60 ст/.

Срок:                    17.09.2019г. до 17.10.2019г.

Още информация:

Имота се продава на основание чл.348 от ГПК, като неподеляем, между съсобствениците.

 

За имота има вписани в СВ-Русе: 1. Искова молба по гр.д. №83/2016г. на РОС и Съдебно решение №229/15.05.2017г. на РОС /№240/06.11.2017г. по в.гр.д №316/2017г.на ВтАС/ по молбата; 2. Искова молба по гр.д. №4735/2018г. на РРС и Съдебно решение №299/26.02.2019г. на РРС по молбата; 3. Съгласно нотариален акт за покупко-продажба от 09.03.2015г. и Съдебно решение №229/15.05.2017г. по гр.д. №83/2016г. на РОС /№240/06.11.2017г. по в.гр.д №316/2017г.на ВтАС/ за ½ идеална част от имота, има учредено пожизнено и безвъзмездно право на ползване и обитаване в полза на трето лице - М.И.П.

           

Интересуващите се от имота, могат да се явят в деловодството на съдебния изпълнител – гр.Русе, ул.”Александровска” 57 ет.1, ст.9, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За предоставяне на книжата се дължи държавна такса в размер на 24 лв. с ДДС по сметка на РС-Русе.

 

Желаещите да прегледат имота, могат да сторят това, всеки вторник и четвъртък от 16.00ч. до 18.00 ч., през времетраене на публичната продан.

 

Задатъкът: десет на сто /10%/ върху обявената цена по сметка BG38 CECB 979033G5 6504 00 при ЦКБ АД с титуляр РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, по изп. дело №20194520402056.

 

Ще се продава по реда на чл.354, чл.488 и сл. от ГПК. Всеки наддавач има право на едно писмено предложение в което посочва предложената от него цена с цифри и думи. Предложения за цена под началната и такива, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. Предложенията се подават в запечатан плик, в който е приложена и квитанцията за внесения задатък до 17.00 ч. на последния ден на публичната проданта в регистратурата на Русенски районен съд – ет.1, ст.27.

 

Наддавачите следва да се явят на 18.10.2019г. от 09.00ч. в ст.11, ет.1 за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач. Обявения за купувач е длъжен в двуседмичен срок да внесе предложената от него цена, като приспадне внесеният задатък.

 

                                  

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                            /ДЕЯН ДЕНЕВ/

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 22.10.2019 г. в 10.30ч., в с.Просена, общ.Русе, ул.”Хан Крум” № 13 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на солидарните длъжници Виктория Иванова Йорданова и Стоилка Великова Петрова ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

ед.цена

Обща

сума

 1

КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ COLORS с

монитор  PHILIPS, 17 инча с клавиатура, мишка и

камера

 

  1

 

 

67.50лв.

 

67.50лв.

 2

РУТЕР TPLINK с една антена

 

  1

 

  7.50лв.

 

7.50лв.

 3

ТЕЛЕВИЗОР NEO, 21 инча в комплект с IP модул

MAG 250

 1

  18.75лв.

18.75лв.

 4

КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – неработеща с клавиатура и монитор HP, модел MX 703

 

  1

 

 11.25лв.

 

  11.25лв.

 5

ТЕЛЕВИЗОР NEO, 14 инча, сребрист в комплект с IP модул MAG 250

 

  1

 

  18.75лв.

 

  18.75лв.

 6.

ТЕЛЕВИЗОР SCHAUBLARENZ, 14 инча, сребрист,

неработещ

 

  1

 

  11.25лв.

 

   11.25лв.

 7

КУШЕТКА с кафява тапицерия, тройка, счупена конструкция

 

 

  1

 

11.25лв.

 

11.25лв.

 8

КАМИНА PRITY с горно огнище и две чекмеджета

 

 

  1

 

  60.00лв.

 

  60.00лв.

 9

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР 80 литра, Елдом Баланс

  1

67.50лв.

 67.50лв.

10

ГАЗОВ ТУРИСТИЧЕСКИ КОТЛОН с 3 литрова

Бутилка

 

 1

 

 6.00лв.

 

 6.00лв.

11

МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА ETA 20 литра

  1

6.00лв.

 6.00лв.

 

ИЗП.Д.№ 3/2016г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на 22.10.2019 г. в 10.30ч., в с.Просена, общ.Русе, ул.Хан Крум № 13, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

10.09.2019 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 19.11.2019г. от 10,00 часа в с.Щръклево, на ул. “Академик Михаил Арнаудов” № 3 в дома на длъжника  Надежда Миланова , по изпълнително дело № 5026/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване на движими вещи на длъжницата в режим на  СИО, за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико”ООД ЕИК 117030383, гр. Русе, а именно:

1.  Кафе машина марка Saeco”, модел Incanto сребриста на цвят, едно гнездова, с  накрайник за пара...........................................................17,00лв.

2. Музикална уредба мини “SONY” модел  “MHC-RG110” с три броя тонколони “SS-SCL1», CD- плейър,радио и две касети...................25,50лв.

3.  Музикална уредба марка “SHARP” модел “Sistem 8000” в музикален шкаф с размери 90/50/40 см., със стъклена врата, еквалайзер, грамофон, усилвател с две касети и субуфер с два броя тонколони с размери 90/30/27 см.  ........................................................................................59,50лв.

4. Плазмен телевизор марка “SAMSUNG модел LE40А456C2DXXC, с диагонал на екрана 100 см...............................................................238,00лв.

5.  Цветен телевизор марка “PANASONIC”, модел TX-32LE60F със сер. № NA-6551777R с диагонал на екрана 80 см.....................................110,50 лв.

6.  Микровълнова печка марка “Micromaxx”, модел ММ 41568........17.00лв.

7.  Плазмен телевизор марка “FREEVIEW”, модел CTF 2271 с диагонал на екрана 54 см.........................................................................................76,50лв.

8.  Холова гарнитура, състояща се от диван троен и два броя фотьойла и две табуретки, черна дамаска на сиви шарки.................................238,00лв.

 9.  Цветен телевизор марка “SANYO модел СЕ32LD03D2-B, произведен в Турция.............................................................................................153.00лв.

10. Автоматична пералня марка ”SIMENS” модел EXTRA KLASSE XL 131A, 1300 оборота ...........................................................................85.00лв.

Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК

За участие в търга не се внася задатък.

На 19.11.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.

 

 

 

08.11.2019г.                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 гр.Русе                                                                                                             / В.Палазова /  

 


 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 20.11.2019г. от 11,00 часа в гр. Ветово,  на ул. “Княз Борис” № 3 пред дома на длъжника Георги Георгиев, по изпълнително дело № 5027/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1. Цветен телевизор марка PROLUX модел 21 колор.TV,сив на цвят с дистанционно управление ...........................................................................29.75 лв.

2. Разтегателен диван – състоящ се от: тройка, двойка и ъгъл, с дамаска черна основа с асиметрични сиви, червени и бели кръгове..............................127,50 лв.

3. Пералня ”Роса04” полуавтоматична сер. № 12490000..........................59,50 лв. 

4. Микровълнова фурна марка”NEO”, 20 литра обем, цвят бяла, модел МВ08205, сер.№ J200-07080100274.............................................................17,00лв.

5. Туристическа газова бутилка  - 8 литра с котлонче..............................12,75 лв.

6. Компютърна конфигурация състояща се от : монитор “LGFlatron W 19415, сер № 812TPLC1A776, мишка”Keymouse”, камера ” Atech” и компютър без данни за марка и модел – работещ........................................................................76,50 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 20.11.2019г. от 11.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

 08.10.2019г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  Русе                                                                                                   / В.Палазова /  

 


 

 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 20.11.2019г. от 10,00 часа в гр. Ветово,  на ул. “Съединение” №68 пред дома на длъжника Димитър Димитров, по изпълнително дело № 5027/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

1. Цветен телевизор марка SANG  модел NR21VS29-TXS,цвят сив.........25.50 лв.

2.TV-маса със стъклен плот,на колелца с размери 75/45/68 см. ...............6,80 лв.

3. Холова масичка ПДЧ, с размери 70/60/58 см............................................8,50 лв. 

4. Холова гарнитура ъглова с бяла дамаска изкуствена кожа, състояща се от двоен диван, троен диван/разтегателен и ъгъл  .........................................68,00лв.

5.Стенен часовник”Quartz” – кръгъл, бял със златиста украса  .................1,70 лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 20.11.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  08.10.2019г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                              / В.Палазова /  

 


 

 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 14.11..2019г. от 10,00 часа в с.Червена вода,  на ул. “Баба Тонка” № 26А в дома на длъжника  Лидия Любенова , по изпълнително дело № 5040/2011 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване на движими вещи на длъжницата за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико”ООД ЕИК 117030383, гр. Русе, а именно:

1.  Диван – тръбна конструкция с размери 150/70/70см. с дамаска бежова с цветни мотиви...................................................................................12,75лв.

2. Холова секция с размери 200/240/45см – ПДЧ, цвят тъмен махагон.................................................................................................25,50лв.

3.  Отоплителна печка “TESY”- електрическа,модел CN100F,сер.№ В6272, счупен крак на конструкцията, неработещ вентилатор....................12,75лв.

4.Маса кръгла-диаметър 90см,с един метален крак с четири лъча-8,50лв.

5.Стол модел”Троян с тапицирани седалки с червено-черна дамаска – 2 броя, от които всеки на цена..........................................................по 2,55 лв.

6. Шкаф сив-размери 130/45/55 см. изграден от ПДЧ – сив цвят....21.25лв.

 Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК

 За участие в търга не се внася задатък.

На 14.11.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 10 до 12 и от 16 до 18 часа.

 

 

 

08.10.2019г.                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 гр.Русе                                                                                                           / В.Палазова /  

 

 

 


 

 

                       ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Виолета Палазова -държавен съдебен изпълнител при Районен съд Русе обявявам на интересуващите се, че на 26.11.2019г. от 10,00 часа в гр.Русе,  на ул. “Йосиф Дайнелов” № 175 пред дома на длъжника Виджай Ахмед, по изпълнително дело № 5065/2017 по описа на ДСИ при РРС ще се проведе явен търг с устно наддаване движими вещи на длъжника за удовлетворяване вземането на взискателя “Санико” ООД гр. Русе, ЕИК 117030383, а именно:

 

                             

                                       В  Е  Щ  И

 

 

брой

Първона-

чална цена

в лева

 1

Холова секция –ПДЧ,бяло-лилава на цвят с размери

 290/180/35см

 

   1

 

127.50

 2

Холова масичка –елипса със стъклен плот с ПДЧ дървена

част с размери 130/70/60см.

 

   1

 

  51.00

 3

Фотьойли –с бяла изк.кожа и лилава дамаска

   2

Всеки   по

  51.00

 4

Табуретки –с лилава дамаска

   2

Всяка   по

  25.50

 5

Сателитна чиния с диаметър 80см. с логото на

„Виваком” с четворен конвертор

 

   1

 

   17.00

 6

Сателитна чиния с диаметър 80см. с логото на

„Виваком” с единичен конвертор

 

   1

 

   8.50

 7

Тоалетка с огледало от 5 елемента –ПДЧ,синя на

 цвят, с размери 120/170/40см.

 

   1

 

   59.50

 8

Цветен телевизор –марка  „Самсунг”,модел UE40EH5020W, ZAEE3SKD200209L

 

   1

 

  297.50

 9

ТV шкаф –ъглов,ПДЧ,черен фурнир с 3

стъклени рафта  с размери 100/72/45см.

 

   1

 

   29.75

10

Тунер – марка  „Digital box  Imperial DB2 basic”

   1

   8.50

11

Вентилатор – на стойка марка „SANG” тристепенен

   1

   12.75

12

Автоматична пералня – марка „Privileg”,модел

27614,6 кг.1400 оборота

 

   1

 

 238.00

13

Ъглов диван –в т.ч:троен-разтегателен,двоен диван

и ъгъл,дамаска-бронзова кожа и черен текстил със

сребристи декоративни кръгли елемента

 

 

   1

 

  357.00

14

Съдомиялна – марка „LINO”,модел DW12VL-A +

AA-4

 

   1

 

  212.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявените цени са първоначални за наддаването и са 85 % от стойността на вещите – чл.468, ал.1 от ГПК.

За участие в търга не се внася задатък.

На 26.11.2019г. от 10.00 часа пред явилите се наддавачи, държавният съдебен изпълнител предлага устно всяка от горепосочените вещи по определената начална цена. Цената се обявява три пъти.Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебния изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите,съдебния изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебния изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, се отстранява от по-нататъшно участие в търга.

Желаещите да вземат участие в търга могат да се запознаят  с книжата в ст. № 8, ет.1 на Районен съд Русе.

            Оглед на вещите може да се извършва на посочения адрес на длъжника всеки делничен ден от 16 до 18 часа.

 

 

 

  10.10.2019г.                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Русе                                                                                                   / В.Палазова /  

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНАТА ЕЛЕОНОРА ПАСКАЛЕВА – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ НА 29.10.2019 г. в 10.00ч., в гр.Сливо поле, ул.”Тунджа” № 6 ще се проведе ЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжницата Дениз Стефанова ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВЗЕМАНЕТО на САНИКО ООД, ЕИК 117030383 гр. Русе, а именно:

 

                               В  Е  Щ  И

 

брой

ед.цена

Обща

сума

 1

Холов ъгъл, цвят черен

 

  1

 

 

93.50лв.

 

93.50лв.

 2

Стъклена холова маса

 

  1

 

 34.00лв.

 

34.00лв.

 3

Дървена холова масичка

  1

 21.25лв.

21.25лв.

 4

Телевизор TOSHIBA, 40 инча, LCD

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 5

Холова секция от четири части

 

  1

 

 85.00лв.

 

  85.00лв.

 6.

Микровълнова фирма INOTEK със сензорни дисплеи

20 литра

 

  1

 

 17.00лв.

 

   17.00лв.

 7

Телевизор PHILIPS, 29 инча с кинескоп

 

 

  1

 

21.25лв.

 

21.25лв.

 8

Вентилатор SUPER FAN

 

 

  1

 

  6.80лв.

 

  6.80лв.

 9

Рутер TP-LINK с една антена

  1

6.80лв.

 6.80лв.

10

Ютия ROHNSON

 

 

 1

 

 6.80лв.

 

 6.80лв.

11

Пералня HANSEATIK

  1

59,50лв.

 59.50лв.

 

ИЗП.Д.№ 95/2017г.

 

            Участващите в публичната продан трябва да се явят на на 29.10.2019 г. в 10.00ч., в гр.Сливо поле, ул.Тунджа № 6, където е местонахождението на движимите вещи, за да наддават и за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми в гр.Русе, Съдебна палата, етаж 1, стая 8, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

            За участие в търга не се внася задатък. Всяка отделна вещ се предлага устно по определената начална цена, като цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена. Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена.

            Обявеният за купувач плаща незабавно в брой приетата цена и съдебният изпълнител му предава вещта.

 

 

10.10.2019 г.       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                гр.Русе                                                                             /Е. ПАСКАЛЕВА/

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 09.08.2019 г. до 17 ч. на 09.09.2019 г. ще се проведе първа по ред публична продан на следния недвижим имот на длъжника Станислав Иванов Иванов

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.592 (петстотин и две, точка, петстотин деветдесет и две) по кадастралния план на село Ново село, одобрен със заповед 2583 от 16.07.1991 г, с трайно предназначение на територията Урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, целия с площ по кадастрален план от 66 (шеститин шестдесет и два) квадратни метра, за който е отреден УПИ № XXVIII (двадесет и осем римско) – За жилищно застрояване, с площ от 665 (шестотин шестдесет и пет) квадратни метра, идентичен с описания в документа за собственост недвижим имот, представляващ УПИ № XXVIII – 592 (парцел двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и две) в квартал 18 (осемнадесет) по регулационния план на с. Ново село, с площ от 600 (шестотин) квадратни метра, заедно с постреоената в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, без посочена площ в документа за собственост представляваща по скица сграда № 502.592.1 (петстотин и две, точка петстотин деветдесет и две, точка едно, паянтова жилищна сграда, еднофамилна, на 1 (един) етаж, с площ от 21.00 (двадесет и един) квадратни метра, както и направените подобрения и трайни насаждения, при граници: имот № 502.593, имот № 502.1035 и имот № 502.1037

        По отношение на описания имот освен наложената по делото възбрана са установени следните тежести:

        1. Възбрана вх. № 9861/07.07.2017 г., том 6 в полза на Тодор Кръстев Тодоров

        Първоначална цена, от която започва наддаването е в размер на 3704 лв. лв. /три хиляди седемстотин и четири лева/ и представлява 80 на сто от оценката.

 

        ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7060/2013 г., 4-ТИ РАЙОН

 

        Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр. Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9.00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.

        Времето за оглед на продавания имот е всеки ден от 14 до 18 часа без събота и неделя за периода на проданта посочен в обявлението.

        За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 7060/2013 г.

        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

        На следващия работен ден след приключване на проданта - 10.09.2019 в 9.00 часа всички наддавачи могат да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

        При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                              /ДЕЛЯН МАРИНОВ/

 


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Подписаният ДЕЛЯН МАРИНОВ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при съдебно-изпълнителна служба на Районен съд, гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 09.08.2019 г. до 17 ч. на 09.09.2019 г. ще се проведе първа по ред публична продан на следния недвижим имот на длъжника Станислав Иванов Иванов

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.592 (петстотин и две, точка, петстотин деветдесет и две) по кадастралния план на село Ново село, одобрен със заповед 2583 от 16.07.1991 г, с трайно предназначение на територията Урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, целия с площ по кадастрален план от 66 (шеститин шестдесет и два) квадратни метра, за който е отреден УПИ № XXVIII (двадесет и осем римско) – За жилищно застрояване, с площ от 665 (шестотин шестдесет и пет) квадратни метра, идентичен с описания в документа за собственост недвижим имот, представляващ УПИ № XXVIII – 592 (парцел двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и две) в квартал 18 (осемнадесет) по регулационния план на с. Ново село, с площ от 600 (шестотин) квадратни метра, заедно с постреоената в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, без посочена площ в документа за собственост представляваща по скица сграда № 502.592.1 (петстотин и две, точка петстотин деветдесет и две, точка едно, паянтова жилищна сграда, еднофамилна, на 1 (един) етаж, с площ от 21.00 (двадесет и един) квадратни метра, както и направените подобрения и трайни насаждения, при граници: имот № 502.593, имот № 502.1035 и имот № 502.1037

        По отношение на описания имот освен наложената по делото възбрана са установени следните тежести:

        1. Възбрана вх. № 9861/07.07.2017 г., том 6 в полза на Тодор Кръстев Тодоров

        Първоначална цена, от която започва наддаването е в размер на 3704 лв. лв. /три хиляди седемстотин и четири лева/ и представлява 80 на сто от оценката.

 

        ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 7060/2013 г., 4-ТИ РАЙОН

 

        Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител гр. Русе – Районен съд Русе, ст. № 8, ет.1, всеки присъствен ден, от 9.00 ч. до 17,00 ч., за да прегледат книжата по проданта.

        Времето за оглед на продавания имот е всеки ден от 14 до 18 часа без събота и неделя за периода на проданта посочен в обявлението.

        За участие в наддаването, на основание чл. 489, ал.1 от ГПК се внася задатък 10 на сто от началната цена  на имота по сметка на Районен съд-Русе -  IBAN BG38 CEСB 9790 33G5 6504 00 в Централна кооперативна банка  АД, по изпълнително дело № 7060/2013 г.

        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава в Районен съд Русе - входяща регистратура – ст. № 27, ет.1, предложението си, подписано от него, с приложена квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Лицата, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването. Наддавателни предложения направени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната цена или предложения надхвърлящи началната с повече от тридесет на сто, са недействителни.

        На следващия работен ден след приключване на проданта - 10.09.2019 в 9.00 часа всички наддавачи могат да се явят при държавен съдебен изпълнител, ст. № 5, ет.1, районен съд Русе за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувача.

        При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат устно цена по-висока от най-високото писмено наддавателно предложение с размера на един задатък. Предложението се записва от съдебния изпълнител и се подписва от направилия го наддавач. За купувач се обвява наддавачът с най-високо наддавателно предложение. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                              /ДЕЛЯН МАРИНОВ/