В рамките на проект Твоят час

 ученици гостуваха в Районен съд Русе

 

На 24 ноември 2016 г. Русенският районен съд отвори врати и посрещна ученици от Клуб Правото да знам при Професионална гимназия по икономика и управление Елиас Канети гр.Русе в рамките на проекта Твоят час. Проектът, който е финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, се реализира  като извънкласна дейност в училищата и цели да създаде условия  за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

Учениците бяха посрещнати в една от съдебните зали, където районният съдия Милен Петров им разказа за структурата на съдилищата, работата на съдията, различните видове дела. Под формата на диалог беше засегната и темата за младежката престъпност, за наказателната отговорност на малолетните и непълнолетните лица и видовете наказания, които могат да им бъдат налагани. Учениците зададоха куп въпроси, сред които кому се възлагат родителските права при развод, може ли съдия, който е близък на подсъдимия, да разгледа и реши делото, как се определя размерът на наказанието и др. Децата имаха възможността да видях какво всъщност съдържат  папките по делата, като им беше обяснена разликата между гражданските и наказателните дела. Преди да се отправят на опознавателна обиколка из съдебните канцеларии, учениците имаха възможността да седнат на съдийския стол и да хванат в ръка съдийското чукче, като всичко това беше запечатано в снимки.

По време на последвалата обиколка учениците разгледаха регистратурата, деловодството и архива на районния съд, както и бюро съдимост. Във всяка една от канцелариите децата научаваха за работата на различните служби и задълженията на работещите в тях съдебни служители. 

След приключване на инициативата административният ръководител на Районен съд Русе съдия Пламен Ченджиев, изрази своето положително отношение към подобен вид мероприятия, чрез които може да се работи за повишаване правната култура на подрастващите и превенция на младежката престъпност.

     

 

 28 ноември 2016 г.

Връзки с обществеността,       

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com