Ден на отворените врати проведе Районен съд - Русе

    На 12 май 2017 г. Районен съд Русе отвори врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на Дни на отворените врати в органите на съдебната власт.

    Специални гости на инициативата бяха ученици от СУ Христо Ботев гр. Русе и ПМГ Баба Тонка гр. Русе, с които се срещнаха административният ръководител на съда - съдия Пламен Ченджиев, и районният съдия Велизар Бойчев. Срещата започна с прожектиране на кратък информационен филм Структура на органите на съдебната власт, след което съдия Бойчев представи пред младежите етапите на досъдебното и съдебното производство в кориците на делото. Младежите научиха за различните етапи, през които преминава работа по едно престъпление - от подаването на сигнал за извършено престъпление, работата на разследващите по събиране на доказателства, разпити на свидетели и назначаване на експертизи до разкриване на извършителя, повдигане на обвинение и предаване на виновното лице на съд, ролята на прокурора в съдебната фаза, разглеждането на делото от съда, влизане на присъдата в сила и привеждане в изпълнение на наказанието. По този начин учениците си дадоха сметка за огромния труд, който стои от разкриването на престъпление до осъждане на виновното лице.

    Учениците научиха и за особеностите на гражданското правораздаване, а съдия Ченджиев им разказа за административната дейност, с която се занимава председателят на един съд, за работата на съдиите и на съдебните служители.

    Магистратите обясниха кои са участниците и страните в едно съдебно производство, кой къде застава в съдебната зала, какъв е редът за протичане на съдебните заседания, кои са основните принципи на правораздаването в Република България.

    Срещата на учениците със съда завърши с опознавателна обиколка из канцелариите на Русенския районен съд, където научиха повече за движението на документите и делата в съда.

    Чрез инициативата Ден на отворените врати Районен съд - Русе цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

 16 май 2017 г.

Връзки с обществеността

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com