ЧУЖДЕСТРАННИ МАГИСТРАТИ НА ОБМЕН В РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ

За една седмица Русенският районен съд беше домакин и посрещна шестима чуждестранни съдии от няколко европейски държави Австрия, Финландия, Италия, Германия, Испания и Унгария. Посещението се проведе в рамките на Програмата за обмен на магистрати от Европейския съюз, организирана от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) в партньорство с Националния институт на правосъдието. Целта на програмата е запознаване с функционирането на българската съдебна система, както и обмяна на опит и добри практики.

В рамките на едноседмичното си гостуване (03.10.-07.10.2016 г.), домакините от Районен съд Русе организираха посещения на чуждестранните магистрати в Русенския окръжен съд, Русенския административен съд, Окръжния следствен отдел, Районна прокуратура Русе и Окръжна прокуратура Русе, Следствения арест.

По време на посещението си в Окръжния съд съдии наблюдаваха откритите съдебни заседания по насрочените за деня въззивни граждански дела. Под формата на беседа бяха запознати с основните правила на българското гражданско и наказателно съдопроизводство, структурата и функциите на съдебната администрация, работата на магистратите и на съдебните служители. С помощта на мултимедийна презентация им беше представен модул на интернет-страницата на РОС, който осигурява на страните и техните процесуални представители безплатен електронен достъп до делата.

В Административния съд чуждестранните магистрати бяха запознати с българското административно правораздаване. Интересът на съдиите беше насочен предимно към въпроси, свързани с практическата работа на българския административен съд подготовка и провеждане на заседания, изготвяне на съдебни протоколи, използване на звукозаписна техника, публикуване на постановени съдебни актове.

Председателят на Районния съд ги запозна с действащата в страната ни система за случайно разпределение на делата, както и с коефициентите, чрез които се измерва натовареността на съдиите. Домакините ги запознаха и с особеностите на първоинстанционното съдебно производство.

В русенските прокуратури гостите научиха за структурата и организацията на прокуратурата в РБългария, особеностите на досъдебното производство, правомощията на прокурора.

Освен органите на съдебната власт в града, чуждестранните съдии посетиха и общинската администрация, където получиха информация за местното управление задължения и правомощия, връзката на местната власт със съдебната система, функциите на Общински съвет Русе и Областна администрация.

Съдиите гостуваха и на Юридическия факултет на РУ Ангел Кънчев, където се срещнаха с преподаватели по правни науки. Със студенти от четвърти и пети курс магистратите споделиха своя професионален опит.

В рамките на едноседмичния престой гостите имаха възможността да обменят опит и добри практики с русенските магистрати, с които обсъдиха различни теми, свързани със съдебните системи на страните-членки на Европейския съюз, включително приключването на съдебните спорове със споразумение, уеднаквяване на съдебната практика, електронно правосъдие.

На раздяла и гости, и домакини си пожелаха да се срещнат отново.