Ученици гостуваха в Районен съд Русе

 

Ученици от Средно училище Христо Ботев гр. Русе гостуваха в Русенския районен съд в рамките на Образователната програма Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури. Програмата е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката и цели обогатяване на познанията на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите. Въз основа на подписаното петгодишно споразумение за сътрудничество относно реализирането на програмата, съдии, прокурори и съдебни служители доброволно и напълно безвъзмездно изнасят лекции пред учениците от гимназиалния курс VІІІ-ХІІ клас по предварително определени теми.

СУ Христо Ботев гр. Русе е училище-партньор на Районен съд Русе за учебната 2016/2017 година, като по време на първия учебен срок районните съдии Велизар Бойчев и Ивайло Йосифов изнесоха поредица от лекции на различни правни теми на място в сградата на училището.

През втория учебен срок стартира серия от посещения на учениците в сградата на Русенската съдебна палата. На 25.04.2017 г., 28.04.2017 г. и 03.05.2017 г. възпитаниците на СУ Христо Ботев гр. Русе имаха възможността на видят от първо лице как изглежда съдебната зала мястото, където се провеждат откритите съдебни заседания по делата. На достъпен език съдия Бойчев и съдия Йосифов обясниха на младежите стъпка по стъпка как се образуват делата и как протича производството по тях, като очертаха приликите и разликите между наказателното и гражданското правораздаване. Децата научиха кои са участниците и страните по делата, какъв е редът за протичане на съдебните заседания, каква е ролята на съда и съдебните заседатели, на прокурора и на разследващите органи, основните принципи на правораздаването, доказателствата в процеса, адвокатската защита.

Съдия Йосифов запозна учениците с някои от най-често разглежданите видове граждански дела за издръжка, за родителски права, делба на имоти, договорни отношения, трудови спорове, разводи, непозволено увреждане.

Съдия Бойчев обясни някои видове престъпления кражба, грабеж, лъжесвидетелстване, нелегално преминаване на държавната граница, убийство, телесни повреди, неплащане на издръжка.

Срещите на съдии от Русенския районен съд с ученици от СУ Христо Ботев гр. Русе ще продължат до края на учебната 2016/2017 година.

 05 май 2017 г.

Връзки с обществеността,

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com