СПИСЪК на наказателните дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция:

 

1. Наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

2. Дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

 

СПИСЪК на гражданските дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция, на основание чл. 329, ал. 3 от ЗСВ:

 

1.   Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

2.   Исканията за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

3.   Делата по Закона за защита от домашното насилие;

4.   Молби за налагане на мерки за закрила и настаняване на лица в специализирани институции по реда на ЗЗакД и ЗСП;

5.   За изпълнение на съдебни поръчки по молби на български и чуждестранни съдилища;

6.   Делата по молби за разкриване на банкова тайна;

7.   Всички дела, образувани като бързи производства по чл. 310, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК;

8.   Делата по молби за разводи по взаимно съгласие и по молби за утвърждаване на споразумения по чл. 127, ал. 1 от СК.

9. Заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.

         10. Други граждански дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.