Банка: Централна кооперативна банка АД клон Русе

BIC: CECBBGSF

IBAN:

Държавни такси, глоби, разноски по дела:

BG31 CECB 9790 31G5 6504 00

 

Депозити за вещи лица, адвокати, особени представители, съдебни гаранции, запори и задължения по изпълнителни дела:

BG38 CECB 9790 33G5 6504 00

                    Булстат: 000530746

 

    На основание чл. 3, ал.5, т.1, б.о от ЗДДС, считано от 26.04.2013г. при внасяне на дължими държавни такси за услуги, извършвани от държавните съдебни изпълнители в СИС при Русенски районен съд се дължи ДДС. Следва да начислявате и внасяте ДДС в размер на 20 % върху стойността на таксата за определената услуга съгласно раздел ІІ от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, обн. ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г. изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013г.

       Забележка: Не се дължи и не следва да се начислява ДДС върху всички останали такси, събирани по граждански и наказателни дела.

    В изпълнение на разпоредбата на чл.4 ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 03.06.2013г. в Районен съд - Русе се извършват картови плащания за държавни такси по граждански, наказателни и изпълнителни дела, наложени със съдебни актове глоби, депозити за вещи лица, гаранции и суми по изпълнителни дела по разкритите - транзитна и набирателна сметка, чрез ПОС терминали. За плащанията чрез упоменатите устройства, гражданите не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.

    Инсталираните в Районен съд - Русе ПОС терминали се намират в:

находящи се на първи етаж от сградата на съда, като плащания се приемат чрез следните кредитни и дебитни банкови карти:

    - национални дебитни карти Visa Electron, V PAY и Maestro

    - национални кредитни карти Eurocard/MasterCard(ЕС/МС) и Visa.