Общият брой на магистрати и съдебни служители в Районен съд - Русе е 97 човека.

        От тях 25 са съдии, от които 10 разглеждат наказателни дела и 15 разглеждат граждански дела. В Съдебно-изпълнителна служба работят 7 държавни съдебни изпълнители. В Служба по вписванията - 4 съдии по вписванията. Съдебните служителите в Районен съд - Русе са 61.

 

ЗАКОН за съдебната власт

Районен съд

       
        Чл. 76. Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.
        Чл. 77. (1) Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
        (2) В районния съд могат да се създават отделения.
        (3) При всеки районен съд има бюро за съдимост.
        (4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, включително подаването на заявление за издаване на свидетелства за съдимост и на справки за съдимост в електронен вид, както и контролът върху нея се уреждат с наредба на министъра на правосъдието.
        (5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато нормативен акт изисква от административен орган или от друг държавен орган да установи служебно обстоятелствата във връзка със съдимостта на гражданите, бюрата за съдимост са длъжни да предоставят тази информация. Условията и редът за обмен на тази информация се уреждат с наредбата по ал. 4.
        Чл. 78. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.
        Чл. 79. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) В районен съд, в който има най-малко трима съдии, общото събрание се състои от всички съдии, като командированите участват без право на глас. Когато броят на съдиите е по-малък от трима, те участват в общото събрание на друг районен съд от същия съдебен район, определен от председателя на окръжния съд. В общото събрание участват без право на глас и държавните съдебни изпълнители, и съдиите по вписванията, когато се разглеждат въпроси, засягащи дейността им.
        (2) Общото събрание на районния съд:
        1. анализира и обобщава практиката на съда;
        2. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) може да прави предложения за назначаване на председател на съответния съд и изслушва всички кандидати;
        3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) изслушва предложените от председателя на съда кандидати за назначаване на негови заместници и може да изразява становище относно предложенията;
        4. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя;
        5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) дава мнения по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления, засягащи дейността на районните съдилища;
        6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) обсъжда всяка година доклада на председателя за дейността на съда;
        7. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до дейността на районните съдилища;
        8. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) приема вътрешни правила за организацията на дейността си;
        9. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) приема правила за определяне на натовареността на председателя на съда, на неговите заместници, на председателите на отделения, ако има такива, на съдиите от районния съд, които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в случай на предписание на здравните органи;
        10. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) разглежда други въпроси по предложение на председателя на съда или на член на общото събрание.
        (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Общото събрание може да изразява становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на районния съд, при направено предложение от не по-малко от една трета от съдиите.
        (4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Общото събрание може да се свика и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.
        (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.
        (6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Командированите съдии участват с право на глас в общите събрания на съда, от който са командировани.
        Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на районния съд, като:
        1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;
        2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) организира работата на съдиите и съдебните заседатели;
        3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) свиква и ръководи общото събрание на съда;
        4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) участва в съдебни заседания при спазване на случайния подбор при разпределението на делата;
        5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива;
        6. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) определя по предложение на общото събрание председателите на отделения, когато има такива, за срок 5 години;
        7. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.)
        8. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) ръководи и контролира работата на бюрото за съдимост към съда, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните помощници;
        9. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
        10. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията;
        11. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) одобрява щатното разписание на администрацията на съда след обсъждането му от общото събрание на районния съд;
        12. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) изготвя годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад;
        13. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) в края на всяко шестмесечие предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
        14. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) предоставя информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;
        15. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) организира публикуването на актовете на съда на страницата на районния съд в интернет при спазване на Закона за защита на личните данни;
        16. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд;
        17. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) в съответствие с приетите правила определя натовареността по чл. 79, ал. 2, т. 9.
        (2) Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.
        Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2017 г.) Когато съдия от районен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на съответния окръжен съд може да командирова на негово място съдия от друг районен съд, съдия от окръжния съд или младши съдия със стаж не по-малко от две години. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227. По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2 - 9.
        (2) Когато командироването не е възможно, председателят на апелативния съд може да командирова съдия от района на друг окръжен съд при условията на ал. 1.
        (3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато командироването по ал. 1 и 2 не е възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от района на друг апелативен съд.
        (4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)