Общият брой на съдии и служители в Районен съд - Русе е 95 човека.

От тях 24 са съдии, от които 10 разглеждат наказателни дела и 14 разглеждат граждански дела. В Съдебно- изпълнителна служба работят 8 държавни съдебни изпълнители. В Служба по вписванията - 4 съдии по вписванията.

Служителите в Районен съд са 61. От тях 11 съдебни деловодители по наказателни и граждански дела и 6 съдебни деловодители в Съдебно-изпълнителна служба , 23 съдебни секретари, 3 съдебни деловодители в служба Регистратура, 2 служители в Бюро съдимост, 2 съдебни архивари, 1 съдебен статистик, 1 системен администратор, 5 призовкари, 1 куриер и 3 хигиенистки.