ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 за организацията на работа и правилата за поведение на съдебните заседатели при Районен съд гр. Русе

 

Вътрешните правила имат за цел да конкретизират организацията и начина на работа, както и да бъдат установени правилата за етично поведение на съдебните заседатели при Районен съд гр. Русе.

 

         I.СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ СИ Е ДЛЪЖЕН:

1. Да спазва законите на страната, както и основните начала на съдопроизводството.

2. При изпълнение на задълженията си да утвърждава принципа за справедливост в съответствие с нормативните актове и да спомага за протичането на обективен съдебен процес.  

3. В поведението си да не проявява грубост и неуважение, и да бъде учтив както с магистратите, така и със съдебните служители.

4. Да не коментира публично професионалните и моралните им качества.

5. Да не злоупотребява с предоставените му правомощия като съдебен заседател, като:

5.1. По никакъв повод не предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация на различни лица.

5.2. Извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна.

5.3. Не използва по неподходящ или неправомерен начин информацията или документацията, която получава при или по повод изпълнение на задълженията си като съдебен заседател, и да пази тайната на съдебните съвещания.

6. Ако съдебен заседател, при запознаване с материалите по наказателно общ характер дело (НОХД), по което е предвиден да участвува като член на съдебен състав, установи, че е в близка роднинска връзка със страните или има наличие на обстоятелства, според които може да се счита предубеден или заинтересуван пряко или косвено от изхода на делото, следва да уведоми за това председателя на съда или председателя на съдебния състав и да откаже участие по делото.

7. Съдебният заседател влиза в съдебно заседание в представително облекло.

8. При получаване на съобщение за насрочено заседание съдебният заседател е длъжен да се яви за разглеждането на делото. Ако е възпрепятстван е необходимо да уведоми предварително съда, за да не се отлагат безпричинно дела.

9. Да не закъснява за съдебни заседания, като се явява най-малко петнадесет минути преди определения час на съдебното заседание.

10. Преди съдебни заседания да изключва мобилния си телефон.

11. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите (запознаване с делото и доказателствата по него, разпит на свидетели и страни, запознаване със заключението на експертите) и равен глас с тях. Решенията се вземат въз основа на събраните доказателства, а не по предварително убеждение.

12. Съдебният заседател трябва да знае, че обвиненото лице се счита за невинно до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.

13. Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.

 

II.ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО ПОВЕДЕНИЕ

 

14. Престижът на съдебния заседател зависи от собственото му поведение и професионално отношение.

15. Съдебният заседател не допуска непристойно поведение в обществения и личния си живот.

16. Съдебният заседател трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси, както и не трябва да допуска възможност да бъде поставен в реален или предполагаем такъв конфликт.

17. Ако на съдебен заседател бъде предложен подкуп, той е длъжен да откаже приемането му и незабавно уведоми за това председателя на съда.

18. Съдебният заседател трябва да не позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било.

19. Съдебният заседател не е редно да общува с журналисти във връзка с разглеждани дела.

20. Съдебният заседател може да участва в обществени изяви, които не влизат в противоречие на настоящите правила.

 

Тези вътрешни правила са изготвени в изпълнение на изискванията по чл. 18 от НАРЕДБА № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседатели /издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2008 г./

Настоящите вътрешни правила могат да бъдат изменяни и допълвани при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни промени в законодателството на Република България.

Тяхното системно неизпълнение е основание за провеждане на процедура за освобождаване от длъжност по чл. 71, т. 5 от Закона за съдебната власт.