Последна актуализация: 02.02.2018

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9061753

23.02.2017 г. 

Районен съд - Русе

Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2017 година на съдии и служители, работещи в Районен съд - Русе.

02.03.2017г.  17:00 ч.

 

Техническо задание zadanie.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

Заповед за удължаване срока на обществената поръчка. Изтегли от тук - 06.03.2017 г. 17:00 ч.

 


бланки

1. Представяне на участника /Приложение № 1/ prilojenia.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

2. Техническо предложение /Приложение № 2/ prilojenia.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

3. Ценово предложение /Приложение № 3/ - prilojenia.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

4.  Проекто-Договор /Приложение № 4/ prilojenia.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7   от ЗОП/ Приложение № 5 - prilojenia.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5   от ЗОП/ Приложение № 6 - prilojenia.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

7. Образец на оферта offer.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

8. Декларация за подизпълнители podizpulniteli.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

9. Декларация за съгласие от подизпълнители suglasiepodizpulnitel.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

10.Декларация за приемане клаузи priemaneklauzi.doc - 23.02.2017 г. 17:00 ч.

 

Протокол от заседание на Комисията за разглеждане на постъпилите оферти. - 13.03.2017 г. 17:00 ч.
Заповед за класиране и избор на участниците.- 13.03.2017 г. 17:00 ч.

Договор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна - 31.03.2017 г. 14.00 ч.

Информация за извършени плащания по договор за изработка и доставка  на ваучери за храна за 2017 г.

 


 

АРХИВ 2016 Г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9050550

18.02.2016 г. 

Районен съд - Русе

Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2016 година на съдии и служители, работещи в Районен съд - Русе.

02.03.2016 г. 

 

Техническо задание zadanie.doc

 


Бланки

1. Административни сведения за участника administrativnisvedeniya.doc

2. Декларация за подизпълнители podizpulniteli.doc

3. Декларация за съгласие от подизпълнители suglasiepodizpulnitel.doc

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1 от ЗОП 47al1ZOP.doc

5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП - 47al5ZOP.doc

6. Образец на оферта offer.doc

7. Ценова оферта за участие cenova_offer.doc

8. Проекто-Договор proektodogovor.doc

9. Декларация за приемане клаузи priemaneklauzi.doc

10.Техническо предложение tehnichesko_predl.doc

 

Протокол от заседание на Комисията за разглеждане на постъпилите оферти.

Заповед за класиране и избор на участниците.

Договор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2016 година на съдии и служители, работещи в Районен съд - Русе.

Информация за извършени плащания по договор за изработка и доставка  на ваучери за храна за 2016 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Заповед за провеждане на процедура за избор на банка, обслужваща сметките на Районен съд - Русе - изтегли ТУК

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СМЕТКИТЕ  НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ - изтегли ТУК

Протокол от заседание на Комисията за оценка и класиране на предложенията.

 


 

АРХИВ 2015 Г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9039266

26.02.2015 г. 

Районен съд - Русе

Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и служители, работещи в Районен съд - Русе.

11.03.2015 г. 

 

Техническо задание zadanie.doc

 


Бланки

1. Административни сведения за участника administrativnisvedeniya.doc

2. Декларация за подизпълнители podizpulniteli.doc

3. Декларация за съгласие от подизпълнители suglasiepodizpulnitel.doc

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1 от ЗОП 47al1ZOP.doc

5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП - 47al5ZOP.doc

6. Образец на оферта offer.doc

7. Ценова оферта за участие cenova_offer.doc

8. Проекто-Договор proektodogovor.doc

9. Декларация за приемане клаузи priemaneklauzi.doc

 

Протокол от заседание на Комисията за разглеждане на постъпилите оферти.

Заповед за класиране и избор на участниците.

Договор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и служители, работещи в Районен съд - Русе.

Информация за извършени плащания по договор за изработка и доставка  на ваучери за храна за 2015 г.