О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Русе, 31.01.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Русе, в закрито заседание на 23 януари, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЙЪЛДЪЗ АГУШ

ЧЛЕНОВЕ:

ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА

 

ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА  ЧКАН дело 1 по описа за 2019 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 2 вр.чл.64 б.б. от ЗАНН, във връзка с чл. 229 и сл. от АПК.

Постъпила е частна жалба от Д.И.Д. чрез упълномощен адв. Й.А. от ВАК срещу определение от 04.12.2018г по АНД 1794/2018г по описа на РРС, с което е оставена без разглеждане жалба срещу НП 465/16.04.2003г на Началник Сектор ПП при ОДМВР-Русе като недопустима, поради неподаване в срок и е прекратено производството по АНД 1794/2018г.на РРС. Навеждат се оплаквания за неправилност на съдебния акт поради нарушение на материалния закон. Иска да се отмени определението на  РС - Русе и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводството

Съдът, като съобрази изложените в жалбата касационни основания, и събраните по делото доказателства, като извърши касационна проверка на обжалваното определение по чл. 231 от АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима подадена е в срок от надлежна страна, атакува се определение,с което се прегражда по-нататъшното развитие на процеса , постановен в производството по Глава трета Раздел V на ЗАНН и подлежи на разглеждане.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да постанови определението си , районният съд е изискал служебно справка за нарушител, цялата административнонаказателна преписка по обжалваното НП, справка от ТД на НАП –Варна относно производството по събиране на публично задължение по обжалваното  НП 465/16.04.2003г на Началник Сектор ПП при ОДМВР-Русе, заверено ,че е влязло в сила на 16.04.2004г и приел, че

Издаденото НП 465/16.04.2003г на Началник Сектор ПП при ОДМВР-Русе, с което жалбоподателят е наказан на основание чл.179 ал.2 вр.чл.27 ЗДвП на глоба в размер на 120лв. и са отнети 9 к.т. е връчено на 08.04.2004г, с отбелязано в официална справка дата на влизане в сила 16.04.2004г.

АНП по издаденото НП 465/16.04.2003г на Началник Сектор ПП при ОДМВР-Русе е унищожена с протокол № ПП-3171/07.02.2012г. ,поради изтекъл срок на съхранение.

Публичното задължение- глоба от 120лв. по  НП 465/16.04.2003г на Началник Сектор ПП при ОДМВР-Русе не е предадено за принудително събиране в ТД на НАП-Варна

Съдът е приел ,че обжалваното НП е влязло в сила и подадената жалба е след преклузивния 7 дневен срок по чл.59 ал.2 ЗАНН

Определението на районния съд е правилно.

Преценката за недопустимостта на жалбата,поради неподаването й в законоустановения срок е извършена на база изискани писмени доказателства.От официалната справка е видно датата на връчване на НП и отбелязването на влизането в сила.Правилен е извода, че жалбата е подадена едва на 11.10.2018г. – 14 години и 6 месеца след отбелязаното връчване на НП.

Жалбоподателят не обосновава твърденията си, че не му е връчен лично препис от НП, като не навежда и доводи и доказателства дори в първоначалната си жалба за връчване на НП в условията на чл.58 ал.2 ЗАНН,респ.липса на знание за съществуването на процесното НП.

Следва да се отбележи за пълнота, че този довод е несъстоятелен, тъй като видно от справката за нарушител с НП 2548/18.03.2004г на ОДМВР-В.Търново ,връчено на 29.09.2004г в сила на 07.10.2004г и с НП 10341/14.09.2004г на Сектор ПП-ОДМВР-Варна, в сила от 23.07.2005г.  Д. е бил наказван на основание чл.177 ал.1 т.2 вр.чл.150 а ал.1 т.б.ЗДвП, тъй като вече са му били отнети контролните 39 точки и същият се е явавал непровоспособен по смисъла на закона. Т.е. към датата на посочените НП, жалбоподателят е бил наясно с отнетите му контролни точки/ последно 9 к.т. с обжалваното НП ,предмет на НАХД 1794/2018г./

Не на последно място следва да се подчертае и липсата на правен интерес от обжалване на посоченото НП, поради погасяването по давност на наложеното адм.наказание „глоба“. Още по-малко жалбоподателят може да обоснове правен интерес от атакуването на влязлото в сила НП / без да е искано възобновяване на срока за обжалване/ при положение, че отнетите му контролни точки са 91 общо          

С оглед изложеното настоящият съд счита, че РС - Русе е постановил правилно определението си за прекратяване на производството по НАХД 1974/2018г по описа на РРС поради недопустимост на жалбата на Д.И.Д.,поради просрочие

Мотивиран така и на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, във връзка с чл. 235, ал. 2 от АПК Административният съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 04.12.2018г по АНД 1794/2018г по описа на РРС

Определението  е окончателно.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                                

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                          

                                                                                   

                                                                                              2.