Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………

гр.Русе,  27.12.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VII – ми наказателен състав, в публично заседание на двадесет и седми декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ

 

при секретаря  Наталия Тодорова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2150 / 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на Глава двадесет и осма от НПК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Обв. С.В.П. е роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН: **********.

Същият бил правоспособен водач и притежавал СУМПС. Със ЗППАМ № 17-1085-000872 / 17.11.2017 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 02.12.2017 г., свидетелството му за управление на МПС било временно отнето, до заплащане на наложените му с наказателни постановления наказания глоба, които не били заплатени. Въпреки, че знаел за заповедта, на 08.08.2018 г. в гр.Русе управлявал МПС - лек автомобил „Пежо” с рег. № РВ 38-48 ВК, когато бил спрян за проверка от контролните органи, при което се констатирало се, че свидетелството му е отнето.

Така било образувано настоящото наказателно производство.

Изложената релевантна за делото фактическа обстановка се установява от обясненията на обв.П., с които признава вината си, показанията на свидетелите, АУАН, ЗППАМ № 17-1085-000872 / 17.11.2017 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 02.12.2017 г., справка от Сектор “ПП-КАТ” – гр.Русе, справка за съдимост, решение по гр.дело 2244 / 2017 г. от сайта на Районен съд - Русе, справка от ТДНАП – Варна, Офис – Русе, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и автобиография.

Анализа на всички доказателства разгледани отделно и в тяхната съвкупност, налагат следния единствен и категоричен извод:

От обективна страна на 08.08.2018 г. в гр.Русе, обвиняемият управлявал МПС - лек автомобил „Пежо” с рег. № РВ 38-48 ВК, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 17-1085-000872 / 17.11.2017 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 02.12.2017 г. Следва да се отбележи, че визираната ЗППАМ е била връчена на 17.11.2017 г. Четиринадесетдневният срок за обжалване е изтекъл в края на 01.12.2017 г., и тъй като заповедта не е била обжалвана е влязла в сила от следващият ден, т.е. от 02.12.2018 г., а не от 04.12.2017 г., както е приел административният орган.

От субективна страна е действал при пряк умисъл — съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и искал настъпването им. Знаел, че със ЗППАМ свидетелството му е временно отнето и не следва да управлява МПС, но въпреки това не се е съобразил с разпоредбите на закона.

Предвид изложеното, съдът признава обв.П. за ВИНОВЕН в извършване на престъплението по чл.343в, ал.3 вр. с ал.1 от НК и му налага наказание при индивидуализацията, на което съобрази, че са налице законовите предпоставки по чл.78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „ГЛОБА“.

При индивидуализация на наказанието, съдът взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства като направеното признание, ниските доходи и необходимостта от заплащане на издръжка за малолетното си дете. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се отчетоха. Предвид изложените съображения наказанието глоба следва да бъде ориентирано към минимума, предвиден от  закона, за това престъпление - 1000 лева.

Така биха се постигнали целите да се предупреди и превъзпита обв.П. към спазване на установения правен ред и в бъдеще да се съобразява с установените в държавата правила за движение по пътищата, както и че ще се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Така мотивиран и на основание чл. 378, ал.4 НПК, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА С.В.П., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН: **********

за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2018 г. в гр.Русе управлявал МПС - лек автомобил „Пежо” с рег. № РВ 38-48 ВК, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 17-1085-000872 / 17.11.2017 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 02.12.2017 г., поради което и на основание чл.343в, ал.3 вр. с ал.1 от НК, чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лева.

 

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: