МОТИВИ към РЕШЕНИЕ по АНД №2043/2018год, по описа на РУСЕНСКИ           РАЙОНЕН СЪД

 

          Русенска районна прокуратура е обвинила:

Обв. Т.Р.Д., ЕГН: **********,***, в това че:

на 17.08.2018год., в гр.Русе, държала, без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества – марихуана, с тегло 1,2305 грама, съдържаща активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 7,2 тегловни процента, на стойност 7.38лв., като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.З, т.1, пр.1 НК, и

внесла ПРЕДЛОЖЕНИЕ  за освобождаване на обвиняемата от наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК.

Обв.Д. се явява. Не оспорва изложеното в постановлението. В дадените на досъдебното производство обяснения признава вината си, твърди че марихуаната било за лична употреба и изказва съжаление за стореното.

Прокурорът поддържа постановлението. Пледира за минимално наказание.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемата Т.Р.Д. е родена на *** ***, с  постоянен адрес:***, ет. 2/, български гражданин, не омъжена, не осъждана, със средно образование,  не работи. Не е осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК.

На 17.08.2018 год. свидетелите И. Й. Е., Е. М. Б. и С. Ц. С.,  полицейски служители при Първо РУ на Областна Дирекция на МВР - Русе, провеждали оперативно - издирвателни мероприятия във връзка с издирване на лице – Д. К от гр.Русе. Установили последната в клуб „Роот енд Калчър", находящ се на ул."Христо Г. Данов" № 5, в гр.Русе, в компанията на още три лица - обв.Д., Д. П. П. и В. П. К.. Св.С., извършвайки оглед на помещението на заведението, върху пригоден пулт за музика, видял парче стъкло, върху което се намирали две прахообразни бели линии. Св.С. попитал присъстващи лица относно намереното, попитал дали в себе си държат наркотични вещества, на което всички отрекли. За съдействие била извикана св.И. П., полицейски служител при Първо РУ на Областна Дирекция на МВР – Русе, с цел извършване на личен обиск на лицата.

Непосредствено след това св.К. заявил на полицейските служители, че веществото от двете прахообразни бели линии е амфетамин, който бил приготвен за негова лична консумация от него. В тази връзка било образувано отделно досъдебно производство ДП № 1246/2018 г. по описа на Районна прокуратура – Русе, за престъпление чл.354а, ал.3, т. 1 от НК срещу св.К..

След пристигнето си, св.И. П. попитала обв.Д. и св.Д. П. дали в себе си държат наркотични вещества. И двете отрекли. Било им разяснено, че ще им бъдел извършен личен обиск в сградата на Първо РУ -Русе. Двете доброволно придружили полицейските служители до сградата на Първо РУ - Русе, където след извършения им личен обиск, в раницата на обв.Д. бил открит 1 бр. пластмасов гриндер с остатъци върху него от зелена суха тревна маса, 1 бр. прозрачен полиетиленов плик с цип, в който се намирали 2 бр. топчета съдържащи зелена суха тревна маса и 2 бр. черни непрозначни полиетиленови топчета с по 2 бр. топчета също съдържащи зелена суха тревна маса. При извършения полеви тест намерената зелена суха тревна маса реагирала на марихуана.

От заключението на изготвената химическа експертиза на намерено в  раницата на обв.Д. вещество, се установило, че представлява марихуана с нетно тегло 1,2305 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол -7,2 тегловни процента на стойност 7,38 лева, а по гриндера били доказани следи от марихуана.

          Авторството на обв.Д. в извършване на престъплението и начина на осъществяването му са безспорно установени. В тази насока са нейните обяснения на досъдебното производство, имащи характер на самопризнание. Тези обяснения, съдържащи признание на вина в извършване на престъпление съдът приема с доверие, тъй като те кореспондрат и се допълват с показания на полицейските служители -  свидетелите И. Й. Е., Е. М. Б. и С. Ц. С., съдържащи уличаващи гласни доказателство, допълващи се от тези, от същия порядък, в показанията на св.И. П.П., извършила личен обиск и открила в раницата на обвиняемата предмета на престъплението. С показанията на последната и с тези на св. Д. П. П. се установява изпълнителното деяние държане. Всички събрани гласни доказателства кореспондират с останалите писмени доказателства и доказателствени средства: протоколи за оглед на местопроизшествие и доброволно предаване, съдебна-химическа експертиза обосноваващи, че е намерено вещество у обвиняемата, че то е високориско наркотично – марихуана с нетно тегло 1,2305 грама, съдържаща активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 7,2 тегловни процента, на стойност 7.38лв.

Така, с оглед събраните доказателства и въз основа на така установената и не оспорена фактическа обстановка, съдът намира, че обв.Д. осъществила от обективна и субективна страна  състава на престъплението по чл.354а ал.5, вр.ал.3,т.1 от НК, тъй като на 17.08.2018год., в гр.Русе, държала, без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества – марихуана, с тегло 1,2305 грама, съдържаща активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 7,2 тегловни процента, на стойност 7.38лв., като случаят е маловажен

От обективна страна признаците на престъплението са налице, както следва: обв.Д. осъществила изпълнителното деяние от състава „държане” – упражнявала трайна фактическа власт върху предмета на престъплението. Изготвената експертиза сочи, че предмета на престъплението е растителна маса, представляваща марихуана.  Експертът сочи, че марихуаната е наркотично средство, а по делото не са представени доказателства, че обв.Д. да притежава надлежно разрешение за тях. Марихуаната е наркотично вещество, което няма легална употреба, пазар и производство и е под контрол, съгласно Единната конвенция на ООН за упойващите средства от 1961 г., ратифицирана от Република България и Закона за контрол върху наркотичните средства и прекурсорите. Принадлежи към групата на високорисковите наркотични вещества и е включена в Списък I на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" н? Приложение № 1 към чл.З, ал.2 на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. По тази причина правилно деянието е квалифицирано по т.1, пр.1 от ал.З на чл.354а НК - за държане на високорисково наркотично вещество.

Съдът намира, че деянието на обв.Д. представлява маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК.  Преценката дали едно деяние представлява маловажен случай се извършва на основата на фактическите данни по делото, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредните последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и моралната укоримост на извършеното. В конкретния случай незначителното количество и стойност на предмета на престъплението, както и ниската степен на обществена опасност на обв. Д., която е неосъждана към момента на извършване на деянието, поради което същото представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид, обосновават наличието на маловажен случай по чл.354а, ал.5 НК.

Предвид изложеното, съдът признава обв.Д. за ВИНОВНА в извършване на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.З, т.1, пр.1 от НК и й налага наказание при индивидуализацията, на което съобрази: налице са законовите предпоставки по чл.78а /изм./ НК за освобождаване на обвиняемата от наказателна отговорност и предвид на императивното задължение, вменено на съда с чл.78а НК, той е длъжен да стори това. Предвид предходното съдът налага на  обвиняемата административно наказание “ГЛОБА”, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в размер – 1000лв., като е съобразил при определянето му: смекчаващи отговорността обстоятелства: чистото съдебно минало; самопризнанията и изразеното съжаление; отегчаващи отговорността обстоятелства: не се установиха.

Така определеното наказание би постигнало целите, предвидени в чл.12 ЗАНН, ще мотивира обвиняемата в бъдеще да съобразява поведението си с установените в държавата правила за движение по пътищата.

Обвиняематга дължи направените по делото разноски – 145.37лв. по сметка на ОДМВР – Русе, за назначените експертизи.

Налице са условията на чл.354а, ал.6 от НК, поради което следва да бъде   ОТНЕТ в полза на държавата предмета на престъплението – марихуана, с тегло 1,2305 грама, съдържаща активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 7,2 тегловни процента, което на основание чл.379 от НПК, във вр.чл.20 ал.2 от ЗАНН, във вр.чл.19 от  НАРЕДБА за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, да бъде УНИЩОЖЕН.

 

Причини за извършване на престъплението: незачитане на установения в страната ред, свързан с контрол и разпространение на наркотици, слаби волеви задръжки.

          Така мотивиран съдът постанови решението си.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................................