П Р О Т О К О Л

                                        гр. Русе, 18.12.2018 г.

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ наказателен състав в публично съдебно заседание на 18.12.2018 година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

         

                                       

при участието на секретар: МИРОСЛАВА ПЕНЕВА и прокурора:  ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА сложи за разглеждане на НОХД № 2210 по описа за 2018 г., докладвано от съдията.

 

На поименно повикване в 16,30 часа се явиха:

 

Обвиняемият  З.Д., редовно призован се явява и с адв. В.Д.,***, назначен служебен защитник от досъдебното производство.

За РРП редовно призовани, се явява прокурора ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА.

 

СЪДЪТ, установи:

Обв. З.Д., не е български гражданин и не владее български език, поради това на същият следва да се назначи преводач, който да превежда от български на турски език и обратно. Така мотивиран и на основание чл.142, ал.1 от НПК, Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА за преводач от български език на турски и обратно, С.И., на който да се изплати възнаграждение в размер на 30,00  лева от бюджета на съда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. З.Д. /чрез преводач И./: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл.271, ал.2 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава извърши проверка на основание чл.272, ал.1 НПК, при която се установи самоличността на обвиняемия.

 

З.Д. /Z. D./ - роден на *** г., гражданин на Република Турция, притежаващ турски паспорт № U 20543815, издаден на 08.08.2018 г., начално образование, разведен, не работи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава извърши проверка на основание чл.272, ал.3 НПК, при която се установи самоличността на другите явили се лица.

С. М. И. – ЕГН **********, български гражданин, женен, не осъждан, б.р.

 

На основание чл.274, ал.1 НПК, председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, секретаря и експерта.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искане за отвод.

АДВ. Д.: Нямам искане за отвод. 

ОБВ. З.Д. / чрез преводач И./: Нямам искане за отвод.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава разясни на страните правата им по НПК и правото им на нови искания по чл.275, ал.1 НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам нови искания.

АДВ. Д.: Нямам нови искания.

ОБВ. З.Д. /чрез преводач И./: Нямам нови искания.

 

 

ДОКЛАДВА се споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА при РРП, защитника на обвиняемият З.Д. - адв. В.Д..

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласни сме с така постигнатото споразумение със защитника на обвиняемите. Моля същото да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

 

АДВ. Д.: Постигнато е споразумение, което доверителите ми са подписали доброволно. Моля да одобрите споразумението и да прекратите наказателното производство.

 

ОБВ. З.Д. /чрез преводач И./: Запознат съм със споразумението. Разбирам обвинението, по което съм предаден на съд. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.  

 

 

Съдът разясни на обвиняемия правото му по чл.395в от НПК на отказ от писмен превод на определението на съда.

 

ОБВ. З.Д. /чрез преводач И./: Отказвам писмен превод на определението на съда.

 

СЪДЪТ като взе предвид становищата на страните и на основание чл.382, ал.6 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното   споразумение, постигнатото между Районна прокуратура – гр. Русе в лицето на прокурора ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА, защитника на обвиняемият З.Д. - адв. В.Д., за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 2210 / 2018 г. по описа на РРС, VIII наказателен състав, със следното съдържание:

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.381 НПК СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

 

На основание чл.381, ал.5, т.1 от НПК :

 

             Обв. З.Д. /Z. D./, роден на *** г. се признава за виновен в това, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на следните престъпления:

На 15.12.2018 год. в гр. Русе, на съвместен българо-румънски ГКПП “Дунав мост” Русе -Гюргево, направил опит да излезе през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта - служител на ГКПП - ГПУ - Русе, като деянието му останало недовършено поради независещи от волята му причини - престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК.

 

На 15.12.2018 год. в гр. Русе, на съвместен българо-румънски ГКПП “Дунав мост” Русе - Гюргево, съзнателно се ползвал от преправен официален български документ за самоличност - българска лична карта № 635308937, издадена на 16.10.2015 г., от МВР - Шумен на името на З. А. А., ЕГН: **********,***, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК .

 

По чл.381, ал.5, т.2 и т.4 от НПК

За престъплението по чл. 279, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 НК, по отношение на обв. З.Д. при условията на чл. 54, ал. 1 НК се определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване следва да се отложи за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, при реда и условията на чл. 66 ал. 1 НК и „Глоба” в размер на 120 (сто и двадесет) лева.

 

За престъплението по чл. 316 вр.чл. 308, ал. 2 вр. ал. 1 НК, по отношение на обв. З.Д. при условията на чл. 54, ал. 1 НК се определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване следва да се отложи за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, при реда и условията на чл. 66 ал. 1 НК.

 

На основание чл.23, ал.1 НК вр. чл.381, ал.8 НПК така определените наказания се групират и се налага най-тежкото от тях - “Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение се отлага при условията на чл. 66 ал. 1 НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, към което на основание чл.23, ал.3 НК се присъединява изцяло и наказанието “ГЛОБА” в размер на 120 (сто и двадесет) лева.

 

Възпитателната работа по отношение на обвиняемия се възлага на Дирекция „Миграция” при МВР.

 

В случай, че на обв. З.Д. бъде приведено наказанието лишаване от свобода, на основание чл.59, ал.2 вр. ал.1 НК на същия се приспада времето, за което е бил задържан по заповед за полицейско задържане peг. номер 105 / 15.12.2018 г., издадена на основание чл.72, ал.1 ЗМВР, считано от 13,20 часа на 15.12.2018 г., както и последващото му задържане с постановление на РРП за срок до 72 часа за довеждането му пред съда, считано от 19,26 часа на 15.12.2018 г.

                По чл.381, ал.5, т.6 от НПК

Веществените доказателства:

Приложеният по делото турски официален документ - оригинал на турски паспорт № U 20543815, издаден на 08.08.2018 г.на името на З.Д. /Z. D./, роден на *** г. - следва да се върне на обв. З.Д.

 

На основание чл.53, ал.2 б.„а” НК приложения по делото преправен официален български документ за самоличност - българска лична карта № 635308937, на която бил придаден вид, че е издадена на 16.10.2015 г., от МВР - Шумен на името на З. А. А., ЕГН: **********,***, следва да се отнеме в полза на държавата, тъй като притежаването му е забранено.

 

На основание чл. 189 ал. 3 НПК направените в хода на досъдебното производство разноски - 189,05 лв. за назначени експертизи следва да се заплатят от обвиняемия по сметка на ГПУ Русе.

                          По чл.381, ал.З от НПК

В резултат на престъпленията няма причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

 

 

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обвиняемото лице, по отношение на посочените по-горе престъпления.

 

След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има последици на влязла в сила присъда.

   

       ПРОКУРОР:.........................                            ЗАЩИТНИК:...................

               /ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА/                             /адв. В.Д./

                                                                          

           Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.

 

                                                                             ОБВИНЯЕМ:..................

                                                                       / З.Д. /

 

СЪДЪТ като съобрази окончателното споразумение намира, че с него са дадени отговори на всички въпроси, визирани в чл.381, ал.5 НПК. Същото не противоречи на закона или морала, поради което следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА споразумението по НОХД № 2210 / 2018 г. по описа на РРС, сключено между Районна прокуратура – гр. Русе в лицето на прокурора ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА, защитника на обвиняемия З.Д. - адв. В.Д., с окончателното му съдържание, вписано в съдебния протокол, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2210 / 2018 г. по описа на РРС, VIII наказателен състав по отношение на лицето З.Д..

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 16,45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                                РАЙОНЕН  СЪДИЯ: