П Р О Т О К О Л 

гр. Русе, 20.12.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав в публично съдебно заседание, проведено на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

При участието на секретар РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора ВЕЛИНА ПЕТРОВА сложи за разглеждане НОХД № 2206 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на състава.

 

На именното повикване в 14.00 се явиха:

Обвиняемият М.Д.М. - редовно призован, се явява лично и със защитник адв. М.Т.Д.,***, редовно упълномощена от досъдебното производство. 

За РсРП редовно призовани, се явява прокурор ВЕЛИНА ПЕТРОВА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава запита страните за становище по въпроса относно даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Адв. М.Д. – Да се даде ход на делото.

Обв. М.Д.М. –  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл. 271, ал. 2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

М.Д.М. - роден на *** ***, обл. Русе, ЕГН: **********, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи, с наст. адрес:***.

 

На основание чл. 274, ал. 1 НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава съда, прокурора, защитника и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искане за отвод.

Адв. М.Д. – Нямам искане за отвод.

Обв. М.Д.М. – Нямам искане за отвод.

 

ДОКЛАДВА се предложение за споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора ВЕЛИНА ПЕТРОВА при РсРП и защитника на обвиняемия М.Д.М. – адв. М.Д..

 

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам споразумението. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Няма да соча доказателства.

Адв. М.Д. – Поддържам споразумението. Няма да соча доказателства.

Обв. М.Д.М. – Моля да одобрите споразумението.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че депозираното споразумение съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК и на основание чл. 382, ал. 4 НПК запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.  

                                                                                        

 Обв. М.Д.М. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

 

СЪДЪТ, след като взе предвид становището на страните и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението, подписано от прокурор от РсРП, защитника на обвиняемия.

 

На основание чл. 381 ал.5 от НПК страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

І. По чл. 381, ал. 5, т.1 НПК:

 

Обвиняемият М.Д.М. се признава за виновен в това, че:

През периода месец април 2018 година - 22.06.2018 година, в гр. Мартен, обл. Русе, засял и отглеждал растения от рода на конопа – 25 061 грама марихуана с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол /7 бр. представителни проби/, както следва: Обект № 1 – 8.5 тегловни процента; Обект № 2 – 9.7 тегловни процента; Обект № 3 – 7.0 тегловни процента; Обект № 4 – 8.7 тегловни процента; Обект № 5 – 9.0 тегловни процента; Обект № 6 – 7.9 тегловни процента и Обект № 7 – 9.0 тегловни процента, на стойност 150 366 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – чл.27, ал.1 от ЗКНВП – „Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл.29, ал.1” и чл.29, ал.1 от ЗКНВП – Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието, храните и горите” - престъпление по чл. 354в, ал.1 НК

 

 

 

 

ІІ. По чл. 381, ал. 3 НПК:

 

От престъплението не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

 

ІІІ. По чл. 381 ал. 5, т. 2 и т.4 НПК:

 

На основание чл.381, ал.5, т.2 и т.4 НПК, страните договориха следния вид и размер наказание:

На обвиняемия М.Д.М., за посоченото по-горе престъпление по чл. 354в, ал.1 НК, се определя наказание, по реда на чл.54, ал.1 НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, чието изпълнение, на основание чл.66, ал.1 НК, се отлага за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на ОСЕМ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

Възпитателната работа с обв. М.Д.М. през изпитателния срок се възлага на съответното РУ при ОДМВР – Русе по местоживеене на лицето.

 

ІV. По чл.381, ал. 5, т. 6 НПК:

 

Веществените доказателства по делото:

Наркотично вещество - марихуана с нетно тегло 25 061  грама /включително остатъкът от изследваната представителна проба – 42,06 грама марихуана/, предадено на съхранение в ЦМУ, отдел  МРР НОП Агенция „Митници” – София с приемателно-предавателен протокол № 59605/06.12.2018г., се отнема в полза на държавата.

4 бр. пластмасови бутилки от препарати, 1 бр. тетрадка и 22 опаковки от семена /приложени по делото/, се отнемат в полза на държавата.

 

Разноските по делото, в размер на 392,68 лв. по сметка на ОДМВР - Русе, се възлагат на обвиняемия М.Д.М..

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обв. М.Д.М. по отношение на описаното по-горе престъпление.

 

След одобрение от СЪДА на настоящото споразумение, същото ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 ПРОКУРОР: ………………………………….

            /ВЕЛИНА ПЕТРОВА/                                       

 

 

 

ЗАЩИТНИК: ………….……………………..

/адв. М.Д. /

 

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Настоящото споразумението подписвам доброволно!

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: ..………………………………

                                                                / М.Д.М. /

 

 

СЪДЪТ като взе предвид постигнатото между РсРП в лицето на прокурора ВЕЛИНА ПЕТРОВА и защитника на обвиняемия М.Д.М.  адв. М.Д. споразумение, намира че същото касае престъпление, за което е допустимо приключване на делото със споразумение, съгласно чл. 381, ал. 2 НПК. Представеното споразумението съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, същото не противоречи на материалния закон, с оглед правната квалификация на деянието и определеното наказанието, и същевременно доказателствената съвкупност по делото, в достатъчна степен подкрепя предлаганото разрешение на съществените въпроси, относно отговорността на обвиняемия, а определеното наказание би допринесло за постигане на целите на наказанието визирани в чл. 36 НК, поради което и след като съобрази, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и на основание чл. 381, вр. чл. 382, ал. 7 НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. М.Д. в качеството й на защитник на обвиняемия М.Д.М.  и прокурор ВЕЛИНА ПЕТРОВА от РсРП.

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 НПК наказателното производство по НОХД № 2206 по описа на РсРС за 2018 година, поради одобряване на споразумението.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, не подлежи на обжалване и протест и има последиците на влязла в сила присъда.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: