П Р О Т О К О Л

       Гр.Русе, 20.12.2018  г.

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ наказателен състав, в публично съдебно заседание на  20 декември 2018  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА

                  

При участието на секретар: ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

И прокурора ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА  , сложи за разглеждане НОХД №  2205    по описа за 2018  година, докладвано от Председателя на състава.

 

 

На именното повикване в 10:15  часа се явиха:

ОБВ.Т.Я.Н.    – редовно призован, явява се лично    и с адв.Л.П. ***,редовно упълномощен  от досъдебното производство.

 ЗА РРП – редовно призовани, явява се прокурор ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА.

         

          Председателят на състава запита страните за становището им по даване ход на делото:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

          АДВ.П. – Да се даде ход на делото.

          ОБВ. Т.Я.Н. – Да се даде ход на делото.

 

 СЪДЪТ, след като съобрази, че не са налице отрицателните предпоставки на чл. 271 ал.2 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 На основание чл. 272 ал. 1, ал. 3  НПК Председателят на състава провери самоличността на явилите се лица, както следва:

Обв. Т.Я.Н.  –роден на *** ***,  български  гражданин, със средно образование, женен, неосъждан,  ЕГН: **********.  

         

На основание чл. 274 ал.1 от НПК  Председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, съдебния секретар и другите участници в наказателния процес и те заявиха, че не желаят такъв.

 

          На основание чл. 274 ал.2 от НПК Председателят на състава разясни на страните правата им предвидени в НПК.

 

СЪДЪТ докладва: Постъпило е споразумение по досъдебно производство   ДП № 304/2018 г. по описа на РРП при реда и условията на чл. 381, ал.1  от НПК, постигнато между  обв. Т.Я.Н. и  неговия  защитник – адв.П. *** и прокурор от РРП, с което се предлага наказателното производство по НОХД № 2205/ 2018  г. да бъде прекратено.

                  

ПРОКУРОРЪТ -  Поддържам така представеното споразумение. Моля да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.Л.П.–Поддържам така представеното споразумение. Моля да го одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

 

   ОБВ.Т.Я.Н. – Запознат съм и съм съгласен с  така  представеното споразумение.  Разбирам обвинението. Признавам вината си.   Разбирам последиците от споразумението. Съгласен  съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Не ми е оказвано физическо или психическо насилие.

 

   СЪДЪТ на основание чл. 382 ал. 6 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА писменото споразумение постигнато между РРП,  обв.Т.Я.Н. и   неговия  защитник  адв.П.  със следното съдържание:

На основание чл.381 ал. 5 от НПК, страните по споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:

І. По чл. 381, ал. 5, т. 1 от НПК:

  Обвиняемият Т.Я.Н. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, българин, със средно образование, женен, работи като заварчик в “МБМ“ ООД – гр. Русе, постоянен адрес:***, неосъждан, правоспособен водач на МПС с придобити категории С, В, М, АМ и ТКТ, удостоверено със СУМПС №247620563/28.12.2009год. със срок на валидност до 28.12.2019год., водещ се на отчет в ОД МВР – гр. Русе,

се признава за виновен в това, че:

На 08.12.2018год. гр. Русе, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Тойота”, модел “Корола“, с рег. №Р 3770 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 2.21 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба №1/19.07.2017год. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

С престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване, съгласно чл. 381, ал. 3 от НПК.

ІI. По чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК.

За извършеното от обективна и субективна страна престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл. 381, ал. 4 от НПК вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК, на обвиняемия Т.Я.Н. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА и наказание ГЛОБА в размер на 180.00 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, на обвиняемия се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 08.12.2018год.

Възпитателната работа спрямо обвиняемия за времето на условното осъждане, се възлага на полицейските служителите от ОД МВР - гр. Русе по местоживеене на лицето.

III. По чл. 381, ал. 5, т. 6 НПК.

Направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 40.71  лева /за изготвяне на химическа експертиза/ следва да се заплатят от обвиняемия в полза на ОД МВР – гр. Русе.

 

С това споразумение страните  уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на  обвиняемия по отношение на посоченото   по-горе престъпление.

 

След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 

 

 

 

По  чл. 381, ал. 6 от НПК, страните подписват Споразумението:

 

      

  ПРОКУРОР: .................................

  /ВЕНИСЛАВА ЙОНЧЕВА/

                                                 

   ЗАЩИТНИК .....................................

                                                                   /аДВ.Л.П./

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Отказвам се от съдебно разглеждане на досъдебно производство  ДП № 304/2018 г. по описа на РРП по общия ред.  Споразумението подписвам доброволно.

 

                                                          ОБВИНЯЕМ: ..............................

/ Т.Я.Н./

 

СЪДЪТ, след като съобрази изявлението на   обвиняемия, обстоятелството, че  няма причинени от деянието имуществени вреди и се запозна с представеното в днешното съдебно заседание споразумение  намира, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по НОХД  № 2205/2018 г. по описа на РС - Русе прекратено.

Така мотивиран и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

          О П Р Е Д Е Л И: №

         

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РРП, ОБВ. Т.Я.Н.  и защитника му – адв.Л.П. за престъпление по  чл.343б,ал.1 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2205/2018 г. по описа на  РС - Русе, втори наказателен състав, поради постигнатото споразумение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10:25   часа.

                             ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съд.заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: