П Р О Т О К О Л

 

гр. Русе, 20.12.2018 г.

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ  наказателен състав в публично съдебно заседание на 20.12.2018 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА РУСЕВА

                                   

При участието на секретар ОЛГА ПЕТРОВА

и прокурор РАДОСЛАВ БАТАНОВ сложи за разглеждане дело:

НОХД № 2188 по описа за 2018 г. докладвано от съдията.

            На именното повикване в 11,00 ч. се явиха:

 

            ОБВИНЯЕМИЯТ Г. редовно призован се явява лично и с адв. З.З., редовно упълномощен от преди.

ЗА РРП се явява прокурор РАДОСЛАВ БАТАНОВ.

 

            Председателя на състава запита страните за становище следва ли да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия както следва:

ОБВ.Г.Ц.Г. – 71 г. б.гр. ж. неос. ср. обр. пенс.

 

СЪДЪТ докладва съдържанието на споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 3331/2017 г. по описа на РРП, постигнато между прокурор РАДОСЛАВ БАТАНОВ от РРП и защитника на обвиняемия по ДП № 3331/2017 г. по описа на РРП - адв.З. от РАК, респективно обвиняемия Г..

/чете се изцяло/

 

            ОБВ.Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Споразумението подписвам доброволно.

АДВ.З.: Поддържам така постигнатото споразумение с РРП. Моля същото да бъде одобрено, считам че не противоречи на морала и закона.

ПРОКУРОР: Поддържам така постигнатото споразумение със защитника на обвиняемия. Моля същото да бъде одобрено, считам че не противоречи на морала и закона.

 

            СЪДЪТ като взе предвид депозираното споразумение и изявлението на обвиняемия по ДП № 3331/2017 г. по описа на РРП намира следното:

            СПОРАЗУМЕНИЕТО отговаря на изискванията на чл.381 ал.5 от НПК, като съдържанието му отговаря на всички въпроси, посочени в цитираната разпоредба. Същото по преценка на съда не противоречи на закона и морала, с оглед на което е предпоставка за прекратяване на наказателното производство. По тези съображения следва да бъде одобрено.

 

            Мотивиран така и на основание чл.382 вр. чл.381 ал.5 от НПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

            ВПИСВА постигнатото между прокурор РАДОСЛАВ БАТАНОВ от РРП и защитника на обвиняемия по ДП № 3331/2017 г. по описа на РРП - адв. З. от РАК, респективно обвиняемия Г., СПОРАЗУМЕНИЕ за прекратяване на наказателното производство по цитираното досъдебно производство със следното съдържание:

 

На основание чл. 381 ал. 5 от НПК, страните по споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

І. По чл. 381, ал. 5, т. 1 от НПК:

Обвиняемия Г.Ц.Г. ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, не осъждан, живущ ***, се признава за виновен в това, че:

На 19.10.2017 год. в гр. Русе, се заканил с убийство спрямо длъжностно лице – Н. Р. Я. - контрольор в Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” към Община – Русе, като това заканване е отправено при изпълнение на службата й и би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

Престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.2 вр. ал.1 от НК

ЕИСПП Пр. № ГИС21732182БЦЦ

 

На 19.10.2017 год. в гр.Русе, се заканил с убийство спрямо длъжностно лице – А. Т. М. - контрольор в Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” към Община – Русе, като това заканване е отправено при изпълнение на службата му и би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

Престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.2 вр. ал.1 от НК

ЕИСПП Пр. № ГИС21732183БЧС

 

От престъплението не са причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

 

ІІ. По чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК:

На основание чл. 381, ал.5, т.2  от НПК, страните договориха следният вид и размер наказания за обвиняемия Г.Ц.Г. за извършените от него престъпления:

- по чл.144, ал.3, вр. ал.2 вр. ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК се определя наказание „ПРОБАЦИЯ“,  като съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, налагани заедно, както следва:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност ДВА пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от ЕДНА ГОДИНА.

- по чл.144, ал.3, вр. ал.2 вр. ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК се определя наказание „ПРОБАЦИЯ“,  като съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, налагани заедно, както следва:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност ДВА пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.23 ал.1 от НК се определя едно общо наказание, а именно най-тежкото от двете наказания „ПРОБАЦИЯ“, а именно:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност ДВА пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

ІІ. По чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК:

Разноските по делото се възлагат на обв. Г.Ц.Г., който следва да заплати по сметка на ОДМВР-Русе сумата от 622,19 (шестстотин двадесет и два лева и деветнадесет стотинки) лева.

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обвиняемия, по отношение на посоченото по-горе престъпление.

 

След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

ІІІ. По чл. 381, ал. 6 от НПК, страните подписват споразумението:

 

 

 

ПРОКУРОР: ................................             ЗАЩИТНИК: ..............................

/Радослав Батанов/                                  /адв. З.З./

 

 

Горното ми беше прочетено. Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: ..............................

   / Г.Г. /

 

На основание чл.382 ал.VІІ от НПК СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатото между защитника на обвиняемия и Русенска районна прокуратура споразумение за прекратяване на наказателното производство.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на обв.Г. „ПОДПИСКА” и ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 3331/2017 г. по описа на РРП.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

За определението да се съобщи на пострадалия Н. Р. Я. с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

 

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.10 часа.

            ПРОТОКОЛЪТ  се изготви в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: