П Р О Т О К О Л          ОПР.№

 

гр. Русе,  20.12.2018 г.

 

Районен съд - Русе,  ЕДИНАДЕСЕТИ НАКАЗАТЕЛЕН състав  в  публично  съдебно  заседание  на   двадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав

 

                                      Председател:    АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ   

 

 

при участието на секретаря   МИРОСЛАВА ПЕНЕВА  и прокурора    ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА сложи за разглеждане   НОХ дело №  2178  по описа за 2018 г. докладвано от  съдията.

На именното повикване в   11.30   часа се явиха:

 

Подсъдимият Ц.С.Ц., редовно призован, се явява лично и с адв. В.В. ***, редовно упълномощен в хода на досъдебното производство.

За РРП се явява прокурор ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

          Адв. В.: Да се даде ход на делото.

          Подс. Ц.С.Ц.: Да се даде ход на делото.

         

СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         

СНЕ се самоличността на подсъдимият както следва:

 

Ц.С.Ц. – роден на *** ***, български гражданин, средно образование, разведен, неосъждан, не работи, ЕГН **********.

 

Подс. Ц.С.Ц.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 3 дни. Не възразявам срещу неизтеклия 3-дневен срок.

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК, както и правото им на отвод към състава на съда и същите заявиха, че не желаят такъв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава разясни на страните правата им по НПК и правото им на нови искания по чл.275, ал.1 НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми Господин Председател, постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимият за разглеждане на  делото по реда на чл.384 НПК. Изготвили сме проект на споразумението, в който сме отразили обстоятелствата за извършване на деянието, размера на наказанието и размера на разноските, като същите да бъдат заплатени от подсъдимият.

Адв. В.: Моля да одобрите представеното споразумение, което сме постигнали с  представителя на РРП.

Подс. Ц.С.Ц.: Желая да сключа споразумение за прекратяване на наказателното  производство.

 

СЪДЪТ докладва: Постъпило е Споразумение по БП № 298/2018 г. по описа на РРП, при  реда и условията на чл. 381, и следващи от НПК, постигнато между защитника – адв. В. и прокурор от РРП.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам така представеното споразумение. Моля да го одобрите.

Адв. В.: Поддържам така представеното споразумение. Моля да го одобрите.

Подс. Ц.С.Ц.: Запознат съм и поддържам така представеното споразумение. Разбирам обвинението. Признавам вината си. Разбирам споразумението. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен  съм с това. Доброволно подписвам споразумението.

 

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е ДЕ Л И :

          ВПИСВА писменото споразумение постигнато между РРП и  защитника адв. В.,  със следното съдържание:

 

І. По чл.384 вр. чл.381, ал.5, т.1 НПК

 

1. Подсъдимият Ц.С.Ц., роден на ***г***, българин, български гражданин, с постоянен адрес:***. Има завършено средно образование. Разведен. Безработен. Неосъждан, ЕГН:**********, се признава за виновна в това, че:

 

На 27.11.2018г. в гр.Русе, обл.Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Ауди 80 с рег. № Р 0919 РК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 4,03 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба №1/19.07.2017г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

ІІ. По чл.384 вр. чл.381, ал.5, т.2  и т. 4 от НПК

 

Страните по споразумението договарят следния вид и размер на наказанието:

1. На основание чл.381, ал.5, т.2 във вр. с ал.4 от НПК за извършеното от подсъдимиятЦоню С.Ц. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, се определя следното наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНАГОДИНА и на основание чл. 55 от НК наказание „ГЛОБА” в размер на 300,00 /триста лева/.

2. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНАГОДИНА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.343г от НК на подсъдимият Ц. С.Ц. се определя наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 3 (три) години.

На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което  подсъдимият Ц. С.Ц. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано 28.11.2018г.

 

          Възпитателната работа през изпитателния срок по отношение на подсъдимият Ц. С.Ц. ***.

 

ІІІ. По чл.384 вр. чл.381, ал.5, т.6 от НПК

В хода на досъдебното производство има направени разноски в размер на 40,71 (четиридесет лева и седемдесет и една стотинки) лева за експертиза, които се възлагат на подсъдимият Ц.С.Ц. и следва да бъдат заплатени по сметка от ОДМВР гр. Русе.

 

Няма приобщени веществени доказателства в хода на досъдебното производство.

 

На основание чл. 381, ал. 3 от НПК.

 

В резултат на престъплението няма причинени имуществени вреди, които да подлежа на възстановяване.

 

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подсъдимия, по отношение на описаното по – горе престъпление

 

 

 

          След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

ПРОКУРОР: ..............................                         ЗАЩИТНИК: ........................

                                                                      /адв. В.В./

 

          Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.

 

                                                          ПОДСЪДИМ: ...........................

                                                                   / Ц.С.Ц. /

 

СЪДЪТ, след като съобрази изявлението на подсъдимия, обстоятелството, че от престъплението няма настъпили имуществени вреди, и се запозна с представеното споразумение намира, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по НОХД № 2178/2018 г. по описа на РРС прекратено.

          Така мотивиран и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

         

О П Р Е Д Е Л И:

         

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор в РРП и адв. В.В., в качеството му на защитник на обв. Ц.С.Ц., за престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД № 2178/2018 г. по описа на РРС – ХІ наказателен състав, поради постигнатото споразумение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

                   Заседанието продължи до 11.50 часа.

                   Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: