П Р О Т О К О Л

Гр.Русе, 12.12.2018 г.

 

Русенският районен съд, V –ти нак.състав в публично съдебно заседание на, 12.12.2018 година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕЛИЗАР БОЙЧЕВ

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                      ЧЛЕНОВЕ:

При участието на секретар:ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА и

Младши прокурор: ДИАНА НЕЕВА сложи за разглеждане на НОХД №  2136  по описа за 2018 година докладвано от  председателя.

На поименно повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Обв.Н.К.Х. -  се явява, редовно призован, лично и с адв.С., редовно упълномощен от преди.

 

ЗА РРП – уведомени, явява се прокурор ДИАНА НЕЕВА.

 

Председателя на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход  на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход  на делото.

Адв.С.- Да се даде ход на делото.

Обв. Н.К.Х. -Да се даде ход  на делото.

 

СЪДЪТ  като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход  на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО

 

Председателят на състава извърши проверка на осн.чл.272, ал.1 от НПК при която се установи самоличността на обвиняемия.

 

На осн.чл.274, ал.1 от НПК, председателят разясни на страните  правото им  на отвод срещу членовете на състава, прокурора, защитника и секретаря и другите участници в наказателния процес.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да правя отвод.

Адв.С. -Няма да правя отвод.

Обв. Н.К.Х. – Няма да правя отвод.

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК и правото им на нови искания по чл.274, ал.2 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате и одобрите сключеното между мен и адв.С. със съгласието на обвиняемия  споразумение. Налице  са всички законови предпоставки относно законосъобразността на предприетото от нас процесуално действие.

 

Адв.С. -Подкрепям становището на прокурора и моля споразумението да бъде одобрено.

 

Обв. Н.К.Х. -Съжалявам за извършеното, моля да одобрите споразумението.

 

Предвид постъпилото писмено споразумение по делото,СЪДЪТ пристъпи към разглеждането му на осн.чл.381 и следващите от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ  направи доклад на делото като прочете споразумението.

 

На осн.чл.382, ал.4 от НПК съдът запита обвиняемия  разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли  последиците от споразумението, съгласен ли е с тях  и доброволно ли  е подписал споразумението.

 

Обв. Н.К.Х. - Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам  последиците от споразумението, съгласен  съм с  тях, доброволно подписах споразумението.

 

Русенския районен съд  след анализ на доказателствата по делото и като провери постигнатото между страните споразумение  намира за установено следното:

Споразумението е допустимо – извършеното престъпление от обвиняемия не е от видовете, визирани от чл.381, ал.2 от НПК. Имуществени  вреди от престъплението  няма. Споразумението е сключено в  предвидената от закона писмена форма. Същото не противоречи на правилата на морала в  нашето общество. Подписано е от страните с изричното доброволно съгласие на обвиняемия.

 

Предвид всичко изложено сключеното между страните споразумение се явява  законосъобразно, поради което и на осн.чл.382, ал.6 от НПК,СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

 

 

ВПИСВА в  съдебния протокол окончателно споразумение между РРП и адв.С. по НОХД № 2136/2018 г. по описа на РРС.

 

Обвиняемият Н.К.Х., ЕГН:**********, роден на ***г***, българин,  български гражданин, с постоянен адрес:***,,Шести Септември” №9, с основно образование разведен, общ работник в комунални дейности Община Сливо поле, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че:

На  27.11.2018г. на път II-21 /Русе-Силистра/, в района на км 18+100, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Опел Вектра” с рег. № Р 9452 РМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,88 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба №1/19.07.2017г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание  чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл. 381, ал.4 от НПК вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА и  ГЛОБА в размер на 180.00 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.”

На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 27.11.2018год.

  Разноските по делото, направени на досъдебното производство за химическо изследване на кръвна проба в размер на 40,71 лв. да се възложат на обвиняемия  Н.К.Х., който следва да ги заплати по сметка на ОД МВР-Русе.

 

На основание чл.381, ал.6 от НПК, прокурорът, адв.С.  и обвиняемия се съгласяват да подпишат постигнатото между РРП и адв.С. със съгласието на  обвиняемия окончателно споразумение по НОХД № 2136/2018  г. по описа на РРС, като обвиняемия се отказва от  разглеждане на  делото по общия ред, предвиден от НПК.

 

 

 

 

ПРОКУРОР:.....................                        ЗАЩИТНИК:.......................

                                                                  /адв.Г.С./

 

 

Съгласен съм със  споразумението и доброволно го подписвам.

 

                                             ОБВИНЯЕМИЯ:............................

                                             /Н.К.Х./

 

Предвид всичко изложено и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

 

С Ъ Д Ъ Т

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА  споразумение по НОХД № 2135/2018 г. по описа на РРС сключено между РРП и адв.С.  и обв. Н.К.Х.  с окончателното му съдържание, вписано в съдебния протокол.

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД № 2136/2018 г. по описа на РРС, V н.с.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  13:40  часа.

ПРОТОКОЛЪТ  се изготви  на 12.12.2018 г.

 

СЕКРЕТАР:                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: