П Р О Т О К О Л 

гр. Русе, 13.12.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

При участието на секретар РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА сложи за разглеждане НОХД № 2134 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на състава.

 

На именното повикване в 09.45 се явиха:

Обвиняемият В.С.С. - редовно призован, се явява лично и със защитник адв. З.А.М.,***, назначен служебен защитник от досъдебното производство. 

За РсРП редовно призовани, се явява прокурор ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава запита страните за становище по въпроса относно даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Адв. З.М. – Да се даде ход на делото.

Обв. В.С.С. –  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл. 271, ал. 2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

В.С.С. - роден на *** ***, обл. Русе, ЕГН: **********, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), работи, с наст. адрес:***.

Обвиняемият В.С.С. – Съгласен съм да ме представлява назначеният ми служебен защитник.

 

На основание чл. 274, ал. 1 НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава съда, прокурора, защитника и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искане за отвод.

Адв. З.М. – Нямам искане за отвод.

Обв. В.С.С. – Нямам искане за отвод.

 

ДОКЛАДВА се предложение за споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА при РсРП и защитника на обвиняемия В.С.С. – адв. З.М..

 

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам споразумението. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Няма да соча доказателства.

Адв. З.М. – Поддържам споразумението. Няма да соча доказателства.

Обв. В.С.С. – Моля да одобрите споразумението.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че депозираното споразумение съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК и на основание чл. 382, ал. 4 НПК запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.  

                                                                                        

 Обв. В.С.С. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

 

СЪДЪТ, след като взе предвид становището на страните и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението, подписано от прокурор от РсРП, защитника на обвиняемия.

 

На основание чл. 381 ал.5 от НПК страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

І. По чл.381, ал.5, т.1 от НПК:

Обвиняемият В.С.С., с EГН          **********, роден на *** ***, обл. Русе, *****, българин, българско гражданство,  неженен , неосъждан, със средно образование, тракторист в „Жейнови 2008“ ООД, се признава за виновен в това, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на следните престъпления:

            1.На 17.09.2018г. в с. Ново село, обл. Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло“ с рама № WVWZZZ6NZWW080669, който не е регистриран по надлежния ред – по реда на Наредба №І-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК

            2.На 17.09.2018г. в с. Ново село, обл. Русе, си служил с табели, с регистрационен номер Р 2206 РС, издадени за друго моторно превозно средство – за лек автомобил марка „Рено“, модел 19, с рама № VF1L53A0510070510, като управлявал лек автомобил  марка „Фолксваген”, модел „Поло“ с рама № WVWZZZ6NZWW080669 – престъпление по чл.345, ал.1, пр.1 от НК

                       

ІІ. По чл.381, ал.5, т.2 от НПК:

На основание чл.381, ал.5, т.2 във вр. с ал.4 от НПК за извършеното от обв. В.С.С. престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК  на основание чл.54 от НК се определя ГЛОБА в размер на 700 лева.

За извършеното престъпление по престъпление по чл.345, ал.1, пр.1 от НК на обв. В.С.С. на основание чл.54 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 700 лева.

На основание чл.23 от НК се налага едно общо наказание - най-тежкото измежду тях, а имено ГЛОБА в размер на 700 лева.

 

ІІІ. По чл.381, ал.5, т.6 от НПК:

            Приложения, като веществено доказателство по делото 2 броя табели с регистрационен номер „Р 2206 РС“, издадени за лек автомобил марка „Рено“, модел 19, с рама № VF1L53A0510070510, да се върне на В.С.С. на когото принадлежат.

Разноските по делото, направени на досъдебното производство за възнаграждение на вещо лице, в размер на 84,77 лв. да се възложат на обвиняемия  В.С.С., който следва да ги заплати по сметка на ОД МВР-Русе.

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обв. В.С.С. по отношение на описаното по-горе престъпление.

 

След одобрение от СЪДА на настоящото споразумение, същото ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 ПРОКУРОР: ………………………………….

            /ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА/                                       

 

 

 

ЗАЩИТНИК: ………….……………………..

/адв. З.М. /

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Настоящото споразумението подписвам доброволно!

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: ..………………………………

                                                                / В.С.С. /

 

 

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид постигнатото между РсРП в лицето на прокурора ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА и защитник на обвиняемия В.С.С. адв. З.М. споразумение, намира че същото касае престъпление, за което е допустимо приключване на делото със споразумение, съгласно чл. 381, ал. 2 НПК. Представеното споразумението съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, същото не противоречи на материалния закон, с оглед правната квалификация на деянието и определеното наказанието, и същевременно доказателствената съвкупност по делото, в достатъчна степен подкрепя предлаганото разрешение на съществените въпроси, относно отговорността на обвиняемия, а определеното наказание би допринесло за постигане на целите на наказанието визирани в чл. 36 НК, поради което и след като съобрази, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и на основание чл. 381, вр. чл. 382, ал. 7 НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. З.М. в качеството й на защитник на обвиняемия В.С.С. и прокурор ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА от РсРП.

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 НПК наказателното производство по НОХД № 2134 по описа на РсРС за 2018 година, поради одобряване на споразумението.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, не подлежи на обжалване и протест и има последиците на влязла в сила присъда.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: