П Р О Т О К О Л 

гр. Русе, 03.12.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав в открито съдебно заседание, проведено на трети декември две хиляди и осемнадесета година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

 

При участието на секретар РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора ПЛАМЕН ПЕТРОВ сложи за разглеждане НОХД № 2071 по описа за 2018 г., докладвано от Председателя на състава.

 

На именното повикване в 15,30 се явиха:

Обвиняемият С.Ц. / S.T./  - редовно призован, доведен от ОЗ „Охрана” се явява лично и с адв. Я.Д.П. ***, упълномощен от досъдебното производство.

За РсРП редовно призовани, се явява прокурор ПЛАМЕН ПЕТРОВ.

 

СЪДЪТ като взе предвид че обвиняемият  С.Ц. / S.T./ е гръцки гражданин, роден в *****, намира, че следва да му се назначи преводач в хода на производството, който да извършва превод от български на руски език и от руски на български език, поради което и на основание чл. 395а, ал.1 НПК

            О П Р Е Д Е Л И

НАЗНАЧАВА за преводач на обвиняемия С.Ц. / S.T./, гръцки гражданин, роден в ***** – К. К. Т., ЕГН: **********, висше образование, гр. Русе, адрес:***, при възнаграждение сумата от 30 лв. от БС, която да извърши превод от български език на руски и от руски език на български. На преводача му се разясни отговорността на основание чл. 290 ал. 2 НК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава запита страните за становище по въпроса относно даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Адв. Я.П. – Да се даде ход на делото.

С.Ц. / S.T./ (чрез преводача)    Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл.271, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

С.Ц. / S.T./ - роден на *** г. в гр. ***, *****, гражданин на *****, притежаващ паспорт № *****, издаден на ******г. от *****, с адрес в *****, гр. ***, предградие ****, неосъждан, женен, средно образование, фирма «******» ООД - гр. ***, Република Украйна - шофьор на автобус.

 

СЪДЪТ разясни на обвиняемия с правата, с които разполага в рамките на настоящото производство, съгласно чл. 55 НПК.

С.Ц. / S.T./ (чрез преводача) – Разбрах правата си.

 

На основание чл. 274, ал.1 НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава съда, прокурора, защитника и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ– Нямам искане за отвод.

Адв.  Я.П.  – Нямам искане за отвод.

С.Ц. / S.T./    (чрез преводача) – Нямам искане за отвод.

 

ДОКЛАДВА се предложение за споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора ПЛАМЕН ПЕТРОВ при РсРП и защитника на обвиняемия С.Ц. / S.T./ – адв. Я.П..

 

На основание чл. 395в, ал. 1, вр. чл. 395а, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 3 НПК, съдът разяснява на обвиняемия правото му да откаже писмен превод на постигнатото споразумение и съдебният протокол, за одобряване на същото.

С.Ц. / S.T./ (чрез преводача) – Не желая писмен превод на споразумението и съдебния протокол, за одобряване на същото.

 

ПРОКУРОРЪТ  – Поддържам споразумението. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Няма да соча доказателства.

Адв. Я.П.  – Поддържам споразумението. Няма да соча доказателства.

С.Ц. / S.T./    (чрез преводача) – Моля да одобрите споразумението.

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че депозираното споразумение съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл.381, ал.5 НПК и на основание чл. 382, ал. 4 НПК запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

 

С.Ц. / S.T./ (чрез преводача) – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

 

СЪДЪТ, след като взе предвид становището на страните и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението, подписано от прокурор от РсРП, защитника на обвиняемия и обвиняемия.

 

 

На основание чл.381 ал. 5 НПК страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

Обвиняемия С.Ц./S.T., роден на *** год. в гр.***, *****,  гражданин на РГърция, притежаващ паспорт №*****, изд. на ******г. от *****, валиден до ******., с адрес в Р Гърция, гр.***, предградие ****, не осъждан, женен, средно образование, фирма «******» ООД - гр.***, Република Украйна - шофьор на автобус, се признава за виновна в това, че:

На 30.11.2018 г., в гр. Русе, на ГКПП „Дунав мост“, на трасе „Вход“ държал акцизни стоки  по смисъла на чл.2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат: 1. алкохолът и алкохолните напитки“ общо 911 (деветстотин и единадесет) броя бутилки с алкохол - водка по марки и количества, както следва: “Хлебни дар” с алкохолно съдържание 40% vol – 305 бутилки по 0,7 л.; “Хортиця Платинум” с алкохолно съдържание 40% vol – 432 бутилки по 0,7 л.; “Хортиця ICE” с алкохолно съдържание 40% vol – 120 бутилки по 0,5 л., “Перша Гильдiя” с алкохолно съдържание 40% vol – 12 бутилки по 0,7 л.; “Perepelka” с алкохолно съдържание 40% vol – 15 бутилки по 0,7 л., “Green day” с алкохолно съдържание 40% vol – 24 бутилки по 0,7 л.; “Хортиця Абсолютна” с алкохолно съдържание 40% vol – 3 бутилки по 5 л., общо 626,60 л., всичките без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл.2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове – “На облагане с акциз подлежат алкохолът и алкохолните напитки”, чл.99, ал.1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове “Забранява се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност” и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове - „Бутилираните алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15 % vol, и тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол”, всичко на обща стойност 16 768,00 лв., като случаят е немаловажен.

Престъпление по чл.234, ал.1, пр. 2 от НК.

 

На основание чл. 381, ал. 3 от НПК:

 

От престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 2 и т. 4 от НПК:

 

За извършеното от обвиняемия С.Ц./S.T., роден на *** год. в гр.***, *****, гражданин на Р Гърция, притежаващ паспорт № *****, изд. на ******г. от *****, валиден до ******., с адрес в Р Гърция, гр.***, предградие ****, не осъждан, женен, средно образование, фирма «******» ООД - гр.***, Република Украйна -шофьор на автобус, престъпление по чл.234, ал.1, пр. 2 от НК, на основание чл.54, ал.1 от НК се налага наказание се налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 16 768,00 лева.

 

На основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ЕДНА ГОДИНА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 59, ал. 1 от НК, приспада срока на задържане, считано от 20.30 часа на 30.11.2018 год., до одобряване на настоящото споразумение.

 

Възпитателната работа с обвиняемия през изпитателния срок се възлага на полицейските служители от Дирекция ”Миграция” при Министерството на вътрешните работи на Република България.

 

На обвиняемия С.Ц./S.T., роден на *** год. в гр.***, *****, гражданин на Р Гърция, притежаващ паспорт № *****, изд. на ******г. от *****, валиден до ******. не се налага предвиденото в закона наказание „Лишаване от право да упражнява определена професия или  дейност”, тъй като видно от извършената справка и Протокол от 03.12.2018 год. обв.Ц. няма регистрирано търговско дружество или регистрация като „ЕТ” и няма издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия на територията на Р България.

                                                                                               

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК.

 

Разноските по досъдебното производство в размер на 115.05 лв. се възлагат на обвиняемия, която следва да заплати по сметка на Митница – Русе.

 

На основание чл. 234, ал. 3 от НК, предмета на престъплението – веществени доказателства акцизни стоки без бандерол – общо 911 (деветстотин и единадесет) броя бутилки с алкохол - водка по марки и количества, както следва: “Хлебни дар” с алкохолно съдържание 40% vol – 305 бутилки по 0,7 л.; “Хортиця Платинум” с алкохолно съдържание 40% vol – 432 бутилки по 0,7 л.; “Хортиця ICE” с алкохолно съдържание 40% vol – 120 бутилки по 0,5 л., “Перша Гильдiя” с алкохолно съдържание 40% vol – 12 бутилки по 0,7 л.; “Perepelka” с алкохолно съдържание 40% vol – 15 бутилки по 0,7 л., “Green day” с алкохолно съдържание 40% vol – 24 бутилки по 0,7 л.; “Хортиця Абсолютна” с алкохолно съдържание 40% vol – 3 бутилки по 5 л., общо 626,60 л. без български акцизен бандерол, намиращи се на съхранение в склад на Митница – Русе се отнемат в полза на държавата.                                                                                  

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обвиняемото лице, по отношение на посоченото по-горе престъпление.

 

След одобряване от съда на настоящото споразумение с определение по реда на чл. 382 ал.7 НПК, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПРОКУРОР: …….....……                          ЗАЩИТНИК: ……………………..

      / ПЛАМЕН ПЕТРОВ /                                /адв. Я.П. /      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които разбирам и приемам изцяло. Признавам се за виновен. Отказвам се от разглеждане по общия ред на наказателно производство по ДП № 300 / 2018 г. по описа на РП- Русе. Споразумението подписвам доброволно.

 

Споразумението ми бе преведено и разяснено на руски език.

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: …………………..

                                                    С.Ц. / S.T./

 

 

ПРЕВОДАЧ: .................................

         /К. К. Т. /

 

 

СЪДЪТ като взе предвид постигнатото между РРП в лицето на прокурора ПЛАМЕН ПЕТРОВ и защитника на обвиняемия С.Ц. / S.T./  – адв. Я.П. споразумение, намира че същото касае престъпление, за което е допустимо приключване на делото със споразумение, съгласно чл. 381, ал. 2 НПК. Представеното споразумението съдържа съгласие по всички въпроси визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, същото не противоречи на материалния закон, с оглед правната квалификация на деянието и определеното наказанието, и същевременно доказателствената съвкупност по делото, в достатъчна степен подкрепя предлаганото разрешение на съществените въпроси, относно отговорността на обвиняемия, а определеното наказание би допринесло за постигане на целите на наказанието визирани в чл. 36 НК, поради което и след като съобрази, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и на основание чл.381, вр. чл. 382, ал. 7 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. Я.П. – в качеството му на защитник на обвиняемия С.Ц. / S.T./  и прокурор ПЛАМЕН ПЕТРОВ от РсРП.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 НПК наказателното производство по НОХД № 2071 по описа на РсРС за 2018 година, поради одобряване на споразумението.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, не подлежи на обжалване и протест и има последиците на влязла в сила присъда.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: