П Р О Т О К О Л 

гр. Русе, 03.12.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав в публично съдебно заседание, проведено на трети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

При участието на секретар РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и районен прокурор ЯНА ИЛИЕВА сложи за разглеждане НОХД № 2034 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на състава.

 

На именното повикване в 13.45 се явиха:

Обвиняемият Г.М.Ц. - редовно призован, се явява лично и със защитник адв. П.Х.,***, редовно упълномощен от досъдебното производство. 

За РсРП редовно призовани, се явява районният прокурор ЯНА ИЛИЕВА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава запита страните за становище по въпроса относно даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Адв. П.Х. – Да се даде ход на делото.

Обв. Г.М.Ц. –  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл. 271, ал. 2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

Г.М.Ц. - роден на *** ***, ЕГН: **********, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), работи, с наст. адрес:***.

 

На основание чл. 274, ал. 1 НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава съда, прокурора, защитника и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искане за отвод.

Адв. П.Х. – Нямам искане за отвод.

Обв. Г.М.Ц. – Нямам искане за отвод.

 

ДОКЛАДВА се предложение за споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора ЯНА ИЛИЕВА при РсРП и защитника на обвиняемия Г.М.Ц. – адв. П.Х..

 

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам споразумението. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Няма да соча доказателства.

Адв. П.Х. – Поддържам споразумението. Няма да соча доказателства.

Обв. Г.М.Ц.  – Моля да одобрите споразумението.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че в споразумението липсва произнасяне по въпроса за разноските и на основание чл. 382, ал. 5 НПК предлага промени в депозираното споразумение, като със същото в тежест на обвиняемия да бъдат възложени и направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 40,71 лева.

ПРОКУРОРЪТ – Съгласен съм.

Адв. П.Х. – Съгласни сме.

Обв. Г.М.Ц.  – Съгласен съм.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че депозираното споразумение съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК и на основание чл. 382, ал. 4 НПК запитва обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.  

                                                                                         

 Обв. Г.М.Ц. – Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.

 

СЪДЪТ, след като взе предвид становището на страните и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението, подписано от прокурор от РсРП, защитника на обвиняемия.

 

На основание чл. 381 ал.5 от НПК страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

            І. По чл. 381 ал.5 т.1 от НПК

Обв. Г.М.Ц. - е роден на ***г. в гр. Червен бряг, живее в гр. Русе, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, на отчет в КАТ- Плевен

 

Се признава за виновен в това, че:

На 11.11.2018 г. в гр. Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел- Зафира“ с регистрационен номер ЕН 8030 КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,80 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба №1/19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози – престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

 

С престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

 

ІI. По чл. 381 ал.5 т. 2  от НПК

На основание чл.381 ал.5 т.2 и т.3 от НПК, за извършеното от обективна и субективна страна престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, на основание чл. 55 ал.1 т.1 от НК на обв. Г.М.Ц., ЕГН **********, се определя наказание ДЕСЕТ  МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 200 лева.

На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от 3 години.

Възпитателната работа с осъдения по време на условното осъждане се възлага на Инспектор при ОД на МВР- гр. Русе.

На основание чл. 343г от НК, на обв. Г.Ц. се налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ”

 

На основание чл. 59 ал.4 от НК се приспада времето, през което обв. Г.Ц. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.11.2018г.

 

III . По чл. 381 ал. 5 т. 6 НПК

По делото няма веществени доказателства.

Разноските по делото, направени на досъдебното производство в размер на 40.71 лева се възлагат на обвиняемият обв. Г.М.Ц., който следва да ги заплати по сметка на ОД МВР-Русе.

 

IV. Действие на споразумението

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обв. Г.М.Ц., ЕГН **********, по отношение на описаното по-горе престъпление.

 

След одобрение от СЪДА на настоящото споразумение, същото ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 ПРОКУРОР: ………………………………….

            /ЯНА ИЛИЕВА/                                       

 

 

 

ЗАЩИТНИК: ………….……………………..

/адв. П.Х. /

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Настоящото споразумението подписвам доброволно!

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: ..………………………………

                                                                / Г.М.Ц. /

 

 

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид постигнатото между РсРП в лицето на прокурора ЯНА ИЛИЕВА и защитник на обвиняемия Г.М.Ц. адв. П.Х. споразумение, намира че същото касае престъпление, за което е допустимо приключване на делото със споразумение, съгласно чл. 381, ал. 2 НПК. Представеното споразумението съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, същото не противоречи на материалния закон, с оглед правната квалификация на деянието и определеното наказанието, и същевременно доказателствената съвкупност по делото, в достатъчна степен подкрепя предлаганото разрешение на съществените въпроси, относно отговорността на обвиняемия, а определеното наказание би допринесло за постигане на целите на наказанието визирани в чл. 36 НК, поради което и след като съобрази, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и на основание чл. 381, вр. чл. 382, ал. 7 НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. П.Х. в качеството му на защитник на обвиняемия Г.М.Ц. и прокурор ЯНА ИЛИЕВА от РсРП.

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 НПК наказателното производство по НОХД № 2034 по описа на РсРС за 2018 година, поради одобряване на споразумението.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, не подлежи на обжалване и протест и има последиците на влязла в сила присъда.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: