П Р О Т О К О Л

                                             гр.Русе, 13.12.2018 г.

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ наказателен състав в публично съдебно заседание на 13 декември 2018 г. в състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР ВЛАХОВ

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. В.Ш.

                         2. Д.К.

 

при участието на секретар АЛБЕНА СОКОЛОВА и прокурора ДИАНА НЕЕВА сложи за разглеждане НОХД № 2012 по описа за 2018 г., докладвано от председателя.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

          ПОДС.  Д.Е.С. - ред. призован, явява се лично и с адв. В.И. ***, в качеството и на уп. защитник от ДП.

          За РРП - редовно призовани,  явява се прокурор ДИАНА НЕЕВА   

 

Председателят на състава запита страните за становище по даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото

АДВ. В.И. - Да се даде ход на делото

ПОДС. Д.Е.С. - Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и обстоятелството, че не са налице отрицателни предпоставки,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На основание чл. 274, ал.1 от НПК Председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, защитниците, съдебния секретар и другите участници в наказателния процес, както и правото  да възразят срещу разпита на някои свидетели и същите заявиха, че не желаят такъв.

 

          На основание чл. 274, ал.2 от НПК Председателят на състава разясни на страните правата им предвидени в НПК.

 

На основание чл. 275, ал.1 от НПК Председателят на състава запита страните имат ли нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие:

ПРОКУРОРЪТ – Постигнали сме съгласие със защитника на подсъдимия за прекратяване на наказателното производство със споразумение. Договорили сме параметри на наказанието и рамките на споразумението. Представям проект на споразумение постигнато между мен и защитника на подсъдимия

АДВ. В.И. – Г-н Съдия, не желаем да бъде провеждана процедурата по глава ХХVІІ - съкратено съдебно следствие към настоящият момент. Действително, с РРП сме постигнали съгласие за сключване на споразумение.

ПОДС. Д.Е.С. – Съгласен съм да сключа споразумение с РРП.

 

СЪДЪТ след като взе предвид становището на страните по отношение на постигнатото споразумение между тях, както и депозираното писмено споразумение подписано от страните счита, че не са налице пречки да бъде допуснато настоящото наказателно производство да продължи по реда на Глава 29 от НПК, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА и приобщава  към материалите по делото постъпилото писмено споразумение за прекратяване на настоящото производство постигнато между РРП, в лицето на прокурор ДИАНА НЕЕВА и защитника на подс. Д.Е.С.  – адв.  В.И.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението, нямам доказателствени искания.

АДВ. В.И. - Поддържам постигнатото споразумение и моля да го одобрите.

ПОДС.  Д.Е.С. - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен в извършване на престъплението, за което съм предаден на съд. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението.  

 

СЪДЪТ на основание чл. 384, ал.1, вр. чл. 382, ал.6 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в настоящия протокол окончателното съдържание на споразумението: 

 

По чл. 381, ал.5, т.1 от НПК

Подс. Д.Е.С., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, завършено средно образование, женен, неосъждан, работи като оператор в офсетово производство при „Дунав прес" АД, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** се признава за виновен, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на следното престъпление:

На 23.05.2018 година в град Русе държал акцизни стоки по смисъла на чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове:"На облагане с акциз подлежат: т. 2 тютюневите изделия" и чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове: "Тютюн за пушене/за лула и цигари/ е: т. 1 тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка" - 165,03 кг. нарязан тютюн за пушене, без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон- чл. 28 ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: "Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове." - чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.", всичко на обща стойност 4 950, 90 лева, като случаят не е маловажен.

Престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК

 

По чл. 381, ал. 3 от НПК

          Няма причинени от престъплението имуществени вреди, които подлежат на възстановяване.

По чл. 381, ал. 5, т. 2 и т. 4 от НПК

За извършеното престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК на обв. Д.Е.С. на основание чл. 54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 4 950, 90 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения Д.Е.С. се възлага на служителите на ОДМВР- гр.Русе по настоящия адрес на лицето.

 

По чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК

Разноските по делото, направени на досъдебното производство за възнаграждение на вещо лице, в размер на 659,16 лв. да се възложат на подсъдимия Д.Е.С., който следва да ги заплати по сметка на ОД МВР-Русе.

 

На основание чл.234, ал.3 от НК предметът на престъплението - тютюневи изделия - 165, 03 кг. нарязан тютюн за пушене, без акцизен бандерол, намиращи се на съхранение в Митница - Русе, се отнемат в полза на държавата. На основание чл. 124, ал. 5 от ЗАДС, същите подлежат на преработка или унищожаване под контрола на митническите органи.

 

 

 

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подсъдимия по отношение на посоченото по - горе престъпление.

         

 

След одобрение от съда настоящото споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПРОКУРОР:                                                   

                  /ДИАНА НЕЕВА/                         

 

 

ЗАЩИТНИК:

                  / адв. В.И./

 

                        

                       

                                                      ПОДСЪДИМ:

         / Д.Е.С. /

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните, изложеното в писменото споразумение и материалите по делото намира, че споразумението съдържа съгласие по всички въпроси посочени в чл.381, ал.5 от НПК. Същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено.

Поради това и на основание чл.382 ал.7 от НПК

                  

          ОПРЕДЕЛИ: №

 

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Русе и защитника на подсъдимия адв. В.И. за извършено от подсъдимия Д.Е.С. престъпление по чл. 234, ал.1, пр.2 от НК

                  

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Д.Е.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение ПОДПИСКА”.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2012/2018 г. по описа на РРС, поради постигнато споразумение.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.10  ч.

                             ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с.з.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                         2.