П Р О Т О К О Л

 

гр. Русе, 14.12.2018 г.

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ наказателен състав в публично съдебно заседание на 14.12.2018 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА РУСЕВА

 

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. М.Г.

 

      2. И.Г.

 

При участието на секретар ОЛГА ПЕТРОВА

и прокурор РАЛИЦА МИЛЧЕВА сложи за разглеждане дело:

ЧНД № 2040 по описа за 2018 г. докладвано от съдията.

            На именното повикване в 09,30 ч. се явиха:

 

            ОСЪДЕНИЯТ П. редовно призован се явява лично.

            ЗА РРП се явява прокурор РАЛИЦА МИЛЧЕВА.

            Определеният от РАК процесуален представител адв.Б. Г. се явява.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице основанията за встъпване на защитник по Закона за правната помощ, поради което

О П Р Е Д Е Л И

ОСВОБОЖДАВА адв.Б. Г. от участие в съдебно заседание.

 

            Председателят на състава запита страните за становище следва ли да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОС. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните на страните

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на явилите се както следва:

ОС.Я.К.П. – 30 г. б.гр. ос. неж. не работи

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по НПК, както и правото им на отвод към състава на съда и същите заявиха, че не желаят такъв.

 

СЪДЪТ докладва предложение на РРП за групиране на наказанията на осъдения по начин, посочен в същото и по съображения в него на основание чл.25 вр. чл.23 НК.

                                               

            ПРОКУРОР: Поддържам предложението на РРП за групиране на наказанията на осъдения. Няма да соча нови доказателства.

 

ОС.П.: Получих препис от предложението на РРП преди повече от 7 дена. Запознат съм с него, няма да соча нови доказателства.

 

            Председателят на състава запита страните имат ли други искания и тъй като нямаше такива съдът счете делото за изяснено и даде

ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

            ПРОКУРОР: Моля да уважите внесеното предложение, с което се иска да бъдат групирани наказанията на осъдения Я.П. по мотивите, подробно изложени в същото. Считам, че са налице основанията за приложение на чл.25 вр. чл.23 НК по отношение на посочените две наказания, с оглед на което Ви моля да уважите предложението.

 

ОС.П.: Нямам какво да добавя.

           

На дадената последна дума:

ОС.П.: Моля да се извърши групиране по най-благоприятния за мен начин.

 

СЪДЪТ съобразявайки становището на прокурора и доказателствата по делото, намира следното: предложението на Районна прокуратура гр. Русе е основателно и законосъобразно. Предмет на същото са три осъдителни акта, постановени спрямо осъждания Я.К.П., ЕГН **********,

1. С Протоколно определение по НОХД № 2146/2017г. по описа на РС- гр. Русе, е което е одобрено споразумение за решаване на делото, за деяние по чл. 354а ал.5 от НК, извършено на 23.03.2017г. е осъден на ГЛОБА в размер на 1000 лева. Определението влязло в сила на 31.10.2017Г.

2. С Протоколно определение по НОХД № 1603/2018г. по описа на РС- гр. Русе, с което е одобрено споразумение за решаване на делото, за деяние по чл. 354а ал.5 от НК, извършено на 31.08.2018г. е осъден на ГЛОБА в размер на 1000 лева. Определението влязло в сила на 19.09.2018 г.

3. С Присъда по НОХД № 572/2018г. по описа на РС- гр. Русе, за деяние по чл. 354а ал.5 от НК, извършено на 24.03.2017г. е осъден на ГЛОБА в размер на 1000 лева. Присъдата влязла в сила на 16.10.2018г.

 

Доказва се от приложената справка за съдимост, че на осъждания са наложени наказания, които са намират в съотношение на съвкупност.Трите присъди не могат да бъдат обединени в една група, доколкото деянието, предмет на  НОХД № 1603/2018 г. е извършено след влизане в сила на определението, постановено по НОХД № 2146/2017 г. Възможно е да бъдат обособени две групи- на наказанията, наложени по НОХД № 2146/2017 г и НОХД № 572/2018 г. или на тези, наложени по НОХД № 1603/2018 г. и НОХД № 572/2018 г.Следва да се посочи, че всички присъди са постановени от Русенски районен съд и наложените наказания са идентични- глоба в размер на по 1000 лева.Този начин на кумулация се явява най- благоприятен за осъждания, съотнесен и към законовите възможности и задължения за групиране на деянията.В смисъла на изложеното, съдът намира, че следва да извърши групиране на последната влязла в законна сила присъда- тази, постановена по НОХД № 572/2018 г. по описа на Русенски районен съд, Х н.с., според компетентността си, като групира наказанието по същата с наказанието, наложено на ос.Я.П. по НОХД № 1603/2018 г. по описа на РРС.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 306 ал.1 т.1 от НПК вр. чл. 25 вр. чл. 23 от НК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ГРУПИРА наказанията, наложени на осъждания Я.К.П., ЕГН **********, постановени по НОХД 1603/2018 г. и НОХД 572/2018 г. двете по описа на РРС, като определя едно общо наказание- най- тежкото от тях- ГЛОБА в размер на 1000 лева.

ПРИСПАДА при изтърпяване на наказанието, изтърпяната част към момента.

 

 

 

 

 

            Определението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред РОС.

 

 

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 09.45 часа.

            ПРОТОКОЛЪТ  се изготви в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.

 

2.