. , 13. 12. 2018 .

 

 

, , 13.12.2018., :

:

,

â ïðèñúñòâèåòî íà ïðîêóðîð . ,

2043/2018.

 

 

:

 

. ..., : **********,***, , , , , .78 ,

, 17.08.2018., â ãð.Ðóñå, , , 1,2305 , 7,2 , 7.38., , .354, .5, . .3, .1 .78 ,

ÎÑÂÎÁÎÆÄÀÂÀ îò íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò, êàòî íàëàãà àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå ÃËÎÁÀ â ðàçìåð íà 1000ëâ.

. ..., : ********** 145.37. .

.354, .6 , 1,2305 , 7,2 , .379 , ..20 .2 , ..19 , , , .

 

15 21 .

 

:..