Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Русе, 11.12.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ районен съд, ОСМИ състав, наказателна колегия в публично заседание на 10.12.2018 година  в състав:

                                                                 Председател: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА      

        

при секретаря МИРОСЛАВА ПЕНЕВА и в присъствието на ........разгледа докладваното от съдията АНД № 2035 по описа за 2018  г., за което съобрази, че производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

Постъпила е жалба от E. Т.Б. против Електронен фиш Серия К №  2343737 / 17.12.2017  г. за налагане на глоба в размер на 100 лв. за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на основание чл.21, ал.1 вр. чл.21, ал.2 вр. чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.3 ЗДП, издаден от ОДМВР-Русе. Сочат се съображения за необоснованост и незаконосъобразност и се иска неговата отмяна. В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, не се явява и не се представлява.

Наказващият орган, редовно призовани - не се явява представител.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установена от фактическа страна следното: 

Жалбата е допустима, а по същество е неоснователна.

На 17.12.2017 г. в 18,43 часа гр. Русе, бул. България до бензиностанция „Лукойл”, посока ГКПП „Дунав мост”, при координати  GPS  N 43.50.4800  Е 25.58.5562 при движението на л.а. АЛФА РОМЕО 155 с регистрационен номер  *** с автоматизирано техническо средство „SITRAFFIC ERS 400” № 003059047В97 е заснето и измерена скорост от 76 км/ч при ограничение 50 и след отчитане на максимално допустимата грешка е посочено превишаване от 26 км/ч, за което е издаден на името на жалбоподателя и атакувания електронен фиш. В описателната част на фиша като нарушител било вписано името на жалбоподателя като собственик на управляваното МПС. Въз основа на заснемането била изведена разпечатка на клип, в която бил вписан рег. № на автомобила, движение с установена скорост от 26 км/ч – при 3 процента толеранс. Като дата и час на нарушението били изведени показанията за дата 17.12.2017 г. и час – 18,43 ч., която се изписва и на снимковия материал. Като място на нарушението били отразени географските координати, цитирани по-горе.

Изложената фактическа обстановка се приема за установена въз основа на описаните вече по-горе писмени доказателства, както и въз основа на снимков материал от заснетия клип с техническо средство радар. По принцип жалбоподателят не оспорва констатациите. Позовава се единствено на формални основания липса на реквизити в електронния фиш, който следвало да съдържа данни за издател и дата на издаване.

Съдът намира, че съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е  50 км/ч., извън населено място – 90 км/ч., а по автомагистрала – 130 км/ч., като съгласно ал.2, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на наказателното постановление за превишаване на разрешената максимална скорост в населено място от 21 до 30 км/ч, водачът се наказва с глоба от 100 лева. В случая е съставен електронен фиш, за налагане на глоба установено със стационарна радарна система, по смисъла на чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищатата, което е годно да установи вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед № Iз – 305 от 04.02.2011 г. на Министъра на вътрешните работи образец.

Легалната дефиниция на понятието „електронен фиш” се съдържа в § 1 от ДР на ЗАНН, възпроизведена и в § 6, т. 63 от ДР на ЗДвП. Електронният фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства. От това произтича, че електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции.

Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на Върховния административен съд на Република България - Общо събрание на колегиите, постановено по тълкувателно дело № 1 / 2013 г. е прието, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.

Съгласно легалното определение на понятието "средство за измерване", дадено в §1, т.27 от ДР на Закона за измерванията (ЗИ), то е техническо средство, което има метрологични характеристики и е предназначено да се използва за измервания самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства. Следователно Законът за измерванията е приложим и за системите за видеоконтрол и измерване на скоростта. Съгласно разпоредбите на ЗИ, средствата за измерване подлежат на метрологичен контрол (одобряване на тип, първоначална проверка и последваща проверка) и се пускат на пазара и /или в действие и се използват само ако  съответстват на изискванията на закона и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Одобряването на типа на системите се извършва от председателя на Българския институт по метрология, който издава удостоверение за одобрен тип, като одобрените типове средства за измерване се вписват в публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване, съгласно чл.34 от ЗИ. От приложеното по делото Удостоверение от БИМ е видно, че стационарната радарна система е вписана в регистъра  на одобрените  за използване типове средства за измерване под № 4823 от дата 06.10.2009 г. със срок на валидност 06.10.2019 г. Като стационарна камера, с която е установено нарушението не следва да намери приложение тълкувателната практика на ВАС касаеща само мобилните средства за заснемане

От приложените веществени доказателствени средства – снимки и разпечатки от паметта на техническото средство се установява точното място, на което е извършено нарушението. Посочените в електронния фиш GPS координати индивидуализират точно определено място на извършване на нарушението, а именно гр. Русе, бул. България до бензиностанция „Лукойл”, посока ГКПП „Дунав мост”, където разрешената скорост на движение е 50 км/ч.

Доводите в жалбата ,че за посочения булервард „България” не бил издаван акт обр.16 са неотносими.Касае се за път отворен за обществено ползване 

Изложените съображения водят до извода за законосъобразност на атакувания акт.

Мотивиран от горното съдът

            Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К  № 2343737 / 17.12.2017 г. за налагане на глоба в размер на 100 лв. на Е.Т.Б. *** за нарушение установено с автоматизирано техническо средство на основание чл.21, ал.1 вр. чл.21, ал.2 вр. чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.3   ЗДвП, издаден от ОДМВР-Русе.

 

Решението   подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред РАдмС.

                                

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ :