Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ……………

гр.Русе, 28.12.2018 год.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Русенският районен съд, СЕДМИ наказателен състав, в публично заседание на двадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                             Председател: Мирослав Йорданов

при секретаря Наталия Тодорова,

и в присъствието на прокурора: ………………………………….,

като разгледа докладваното от съдията АНДело № 2033 / 2018 год., по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Е.Т.Б. против Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, сер. К, № 2198517 на ОДМВР – гр.Русе, с който на основание чл.189, ал.4 вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. С жалбата си моли съда да отмени електронният фиш, като незаконосъобразен.

Редовно призован, не се явява, но изпраща процесуален представител, който излага съображенията си за отмяна на електронния фиш.

          Ответникът, редовно призован, не се явява, не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

Русенската районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На 13.12.2017 г. в 17:08 часа в гр.Русе на бул.”България”, до бензиностанция „Лукойл“, в посока към ГКПП „Дунав мост“, с автоматизирано техническо средство Sitraffic ERS 400 била установена скорост от 87 км/ч. на МПС – „Алфа Ромео”, с рег.№ Р 67-51 АН. Впоследствие срещу собственика му – жалб.Б., бил издаден обжалваният електронен фиш.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установена, въз основа на събраните по делото доказателства.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице в законоустановения 7 - дневен срок и по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Жалбоподателят е санкциониран за нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП, в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, според която норма при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

В случая от събраните по делото доказателства се установява, че на посочената дата и място цитираният автомобил се е движил със скорост 87 км/ч, като е превишил с 37 км/ч. максимално допустимата скорост за населено място от 50 км/ч. От изготвеният клип с автоматизираната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение е видно, че засечената скорост е на този автомобил. Техническото средство е одобрен от БИМ тип средство за измерване, вписан в регистъра под № 4823 / 06.10.2009 г.  Същото е преминало на 05.12.2017 г. и последваща проверка, която е заключила, че отговаря на метрологичните изисквания. Нарушението е извършено в населено място по смисъла на §6, т.49 от ЗДвП, поради което жалбоподателят е следвало да съобразява поведението си с нормата на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Авторството на нарушението е установено по несъмнен начин, тъй като автомобила е собственост на жалбоподателя и при положение, че същият не декларира на кого е предоставил  превозното средство,  съобразно разпоредбата на чл. 188, ал.1 вр. с чл.189, ал.5 от ЗДвП като собственик следва да се санкционира с наказанието, предвидено за извършеното нарушение. Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за извършеното от жалбоподателя нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, при превишаване на разрешената скорост от 31 до 40 км/ч, какъвто е настоящия случай, се налага административно наказание глоба от 400 лева. Наказанието е било правилно определено по вид и размер, който е фиксиран от законодателя и не подлежи на преценка от наказващия орган, поради което влошеното здравословно състояние на жалбоподателя е ирелевантно.

В случая превишаването на допустимата за населено място скорост е установено по предвидения в закона ред, електронният фиш съдържа всички, изискващи се по закон реквизити относно съдържанието му, спазени са процесуалните правила и правилно е бил издаден, поради което следва да бъде потвърден.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, сер. К, № 2198517 на ОДМВР – гр.Русе.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.      

                                                                            

Районен съдия: