РЕШЕНИЕ

      гр. Русе, 05.12.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ районен  съд,    VIII-ми  състав,   наказателна  колегия  в  публично заседание на 03.12.2018 година в състав:

Председател:   ЕЛИЦА  ДИМИТРОВА

при секретаря  МИРОСЛАВА  ПЕНЕВА и в присъствието на   ........ разгледа

докладваното от........... съдията............ АНД N 2003  по  описа за  2018  г., за  което  съобрази, че производството  е по  чл. 59  и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Е.Т.Б. *** против Електронен фиш серия К № 1725907  / 08.08.2017 г. за налагане на глоба в размер на 100 лв. за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на основание чл.21, ал.1 вр. чл.21, ал.2 вр. чл.189, ал.4  вр. чл.182, ал.1, т.3 ЗДвП, издаден от ОДМВР – Русе.

 Сочат се съображения за необоснованост и незаконосъобразност и се иска неговата отмяна.

За РРП - редовно призовани не се явява представител и не вземат становище.

Наказващият орган, редовно призовани - не се явява представител.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установена от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС.

На 08.08.2017 г. в 09,58 ч. в гр. Русе, бул. България след бензиностанция „Лукойл”,  посока ГКПП „Дунав мост”, GPS координати  ЕL 25.58.8003  NL 43.50.5654  л.а  АЛФА РОМЕО 155, рег. №  *** с автоматизирано техническо средство ТFR1М 543 е заснето и измерена скорост от 75 км/ч при ограничение 50 и след отчитане на максимално допустимата грешка е посочено превишаване от 25 км/ч, за което е издаден и атакувания Електронен фиш срещу жалбоподателя като собственик на МПС-то.

С оглед установеното, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима, а по същество е основателна, но по съображения, различни от изложените.

Съгласно чл.189, ал.4 ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

"Електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства. (легална дефиниция)

Съгласно дефиницията по т.65 от § 6 ДРЗДП "Автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:

а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;

б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

За използваната система TFR1-M радар № 543 е известно и установено на база писмените доказателства, че е мобилна система за видеоконтрол. Съгласно разпоредбите на ЗИ, средствата за измерване подлежат на метрологичен контрол (одобряване на тип, първоначална проверка и последваща проверка) и се пускат на пазара и/или в действие и се използват само ако съответстват на изискванията на закона и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Одобряването на типа на системите се извършва от председателя на Българския институт по метрология,  който издава удостоверение за одобрен тип, като одобрените типове средства за измерване се вписват в публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване, съгласно чл.34 от ЗИ. От изложеното се налага изводът, че използваните радар и система за видеоконтрол са от одобрен тип и са вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства, за което и се представят писмени доказателства.

 Видно именно от процесуалните правила, регламентиращи съставянето на електронния фиш, записани в чл.189, ал.4 от ЗДвП, както и от посочената по горе легална дефиниция, той може да бъде съставен единствено, при установяване на нарушението с техническо средство, в отсъствието на контролен орган, което предполага монтиране на техническото средство на предварително определено трайно място, с оглед пък определяне на компетентността на териториалната структура на МВР на чиято територия е установено нарушението. В случая видно от приложения протокол рег. № 1085р-4804 / 17.08.2017 г. мобилната система е била разположена в полицейски  л.а. с рег. №  Р 5322 РВ, намиращ се в гр. Русе, бул. България след бензиностанция „Лукойл” посока ГКПП „Дунав мост” с начало на работа 09,54 ч. и край 10,18 ч. на 08.08.2017 г.

Съгласно действащата към датата на издаване на ЕФ - чл.7 на Наредба № 8121з-532 от 12 май  2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак "Е24" и за оповестяване на местата за контрол в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР.  Пътния знак "Е24" се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи и разположението му се документира със снимка. Към дата на извършване на административното нарушение 08.08.2017 г., когато е заснето процесното нарушение, разпоредбите на чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. са били действащи (отменени са – ДВ, бр.6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018г.), поради което при извършване на контрол с мобилната система е  следвало да  бъдат съобразени изискванията за обозначаване на мястото на контрол с пътен знак  Е24 и за оповестяване на местата за контрол в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР. Към административнонаказателната преписка АНО не е представил снимка, от която да е видно мястото на контрол и същото да е обозначено с пътен знак Е24, а също така и в протокол рег. № 1085р-4804 / 17.08.2017 г. в полето, където следва да се отбележи наличието на знак Е24 за периода от време на пътния контрол (от 09,54 ч. до 10,18 ч.) такова отбелязване не е направено, което води до извода, че такъв не е бил поставен, каквито са изискванията на горецитираната наредба.

Този пропуск на АНО води до незаконосъобразност на атакувания акт, което води до неговата отмяна.

Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ   Електронен фиш серия К № 1725907  / 08.08.2017 г. за налагане на глоба на Е.Т.Б. в размер на 100 лв. за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на основание чл.21, ал.1 вр. чл.21, ал.2 вр. чл.189, ал.4  вр. чл.182, ал.1, т.3 ЗДвП, издаден от ОДМВР – Русе.

Решението  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред  РАдмС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: