МОТИВИ

 

КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНДело № 1953/2018г. по описа на РРС-първи наказателен състав

 

 

Районна прокуратура-Русе обвинила И.Е.П., ЕГН-**********,***, в това, че на 26.11.2015г., в гр.Русе, държал порнографски материали в micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А за компютърна конфигурация – 21бр. фотоизображения във файлове 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977 и 0978, изобразяващи открито сексуално поведение изразяващо се в похотливо показване на полови органи, фелацио, мастурбация и полово сношение, за чието създаване са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18 години – престъпление по чл.159, ал.6 от НК.

 

Делото е внесено в РРС с постановление на Районна прокуратура гр.Русе, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на И.П. и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

Обвиняемият И.П., редовно призован се явява лично. Признава изложените в постановлението на РРП обстоятелства и не дава обяснения. Моли Съда при определяне на наказанието да определи размер около минималният предвиден в нормата на чл.78а от НК.

Районна прокуратура Русе, редовно призовани, изпращат представител, който моли Съда да признае обвиняемия за виновен в извършването на престъплението, да го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание “Глоба” в минимален размер.

 

Съ­дът, след пре­цен­ка на съ­б­ра­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва, при­е­ма за ус­та­но­ве­но от фа­к­ти­че­с­ка стра­на сле­д­но­то:

 

Обв. И.Е.П. е роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН:**********.

 

На неустановена по делото дата, по неустановен начин, обв.И.П. се сдобил с порнографски материали – 21бр. фотоизображения, изобразяващи открито сексуално поведение изразяващо се в похотливо показване на полови органи, фелацио, мастурбация и полово сношение, за чието създаване са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18 години. Фотоизображенията, с файлови номера 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977 и 0978 били съхранявани на micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А за компютърна конфигурация, която към м.ноември, 2015г. обв.П. ***. По същото време информация за това постъпила при органите на МВР, поради което на 26.11.2015г. в жилището на обвиняемия било извършено претърсване. В хода на претърсването била открита и иззета, заедно с компютърна конфигурация и други веществени доказателства, и процесната micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А. В протокола за претърсването, обв. П. саморъчно вписал, че иззетите вещи са негова собственост и достъп до компютърната конфигурация има само той.

По образуваното досъдебно производство била назначена компютърно-техническа експертиза, която изследвала съдържанието на процесната micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А и установила съдържащите с в нея фотоизображенията, с файлови номера 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977 и 0978, изобразяващи открито сексуално поведение, изразяващо се в похотливо показване на полови органи, фелацио, мастурбация и полово сношение.

Впоследствие била назначена и медицинска експертиза, която изследвала процесните фотоизображения и дала заключение, че на тях се виждат лица, които имат явно детски физиономии и полови органи и вторични полови белези, с незавършена полова зрялост, т.е. такива отговарящи на лица ненавършили 18 години.   

Авторството на подсъдимия в извършването на деянието и начина му на извършване Съдът намира за безспорно установени. В тази насока е самопризнанието на обв. И.П. в хода на досъдебното и съдебното производство, подкрепено и от събраните гласни доказателства – показанията на свидетеля Красимир Аспарухов, и писмените и веществени доказателства и доказателствени средства – протокол за претърсване и изземване, заключенията на компютърно-техническата и медицинската експертизи, ведно с приложената към първата фотоалбум, micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А, в справка за съдимост, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

Така, с оглед събраните доказателства и въз основа на установената и неоспорена фактическа обстановка, Съдът намира, че обв.И.Е.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.159, ал.6 от НК, като на 26.11.2015г., в гр.Русе, държал порнографски материали в micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А за компютърна конфигурация – 21бр. фотоизображения във файлове 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977 и 0978, изобразяващи открито сексуално поведение изразяващо се в похотливо показване на полови органи, фелацио, мастурбация и полово сношение, за чието създаване са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18 години.

Безспорно се установява по делото, въз основа на компютърно-техническата експертиза, че върху иззетата от дома но обвиняемия micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А се съдържат 21бр. фотоизображения във файлове с номера 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977 и 0978, изобразяващи открито сексуално поведение, изразяващо се в похотливо показване на полови органи, фелацио, мастурбация и полово сношение. Тези фотоизображения, съобразно легалното определение дадено от законодателя в чл.93, т.28 от НК представляват „порнографски материали“, тъй като същите несъмнено съдържат неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал и изобразяват реално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, мастурбация, както и похотливо показване на половите органи на различни лица. В същото време от заключението на медицинската експертиза става ясно, че за създаването на тези фотоизображения с порнографско съдържание са използвани и лица, които изглеждат като ненавършили 18 години.

От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл. Обвиняемият П. бил наясно за съществуващата принципна забрана за държане на порнографски материали и въпреки това на 26.11.2016г. държал в дома си такива материали в micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А за компютърна конфигурация, върху която били записани процесните 21бр. фотоизображения във файлове 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977 и 0978, като съзнавал общественоопасния характер на деянието и искал настъпването на общественоопасните последици от него.

При индивидуализацията на наказанието по отношение на обвиняемия И.П., Съдът намира, че са налице  предпоставките на чл.78а, ал.1 от НК. Същият към момента на деянието бил пълнолетен. За престъплението се предвиждат наказания лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева. Престъплението е умишлено. Обвиняемия не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по раздел 4 на Глава 8 от НК. С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди. Поради това и на основание чл.301, ал.1, т.4 от НПК П. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

Съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства липсата на предходни осъждани, извън тези, които биха били пречка за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК, значителният период от време изминал от датата на деянието до понасянето на наказателната отговорност, признанието на вината и трудовата му ангажираност.

Съдът не отчита отегчаващи отговорността обстоятелства.

Предвид това Съдът приема, че с оглед наличието само на смекчаващи отговорността обстоятелства, целите на наказанието ще се постигнат с определяне на наказание “ГЛОБА” в минималният размер предвиден от нормата на чл.78а, а именно 1000.00 лв.

Обвиняемия П. следва да бъде осъден да заплати и направените в хода на досъдебното производство разноски в общ размер на 706.30лв.

На осн. чл.159, ал.9, чл.53, ал.1, б.“а“ и ал.2, б.“а“ от НК, следва да бъде отнето в полза на Държавата вещественото доказателство – 1бр. micro SD карта памет „Кодак“ 8GB, с номер 7204222А, ведно с порнографските материали съдържащи се в картата. След влизане в сила на решението, вещественото доказателство, като вещ без стойност следва да бъде унищожено.    

Определеното наказание Съдът намира за справедливо и съобразено с личната и генерална превенция по чл.36 от НК.

 

Мо­ти­ви­ран та­ка Съ­дът постанови решението си.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: