МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД N1947/2018год - II н.с. - РРС

 

          Русенска районна прокуратура е обвинила:

          Подс. К.М.Ц. в това, че

          на 31.10.2018 г. в гр. Русе, си служил с два броя табели с регистрационни номера Р 6932 ВА, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил „Деу Ланус 1,5 СЕ”,  с номер на рама КLATF69YEWB244860, като управлявал лек автомобил „Опел Астра " с номер рама WOL000058V2082168 -престъпление по чл.345, ал.1 от НК.

на 31.10.2018г., в гр. Русе, управлявал моторно превозно средство - Опел Астра" с номер рама WOL000058V2082168, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места" и чл. 140, ал.2 изр. 1 от ЗДвП: „Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, тегнели от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната - Наредба I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2 от НК

          Подсъдимият отказва да дава обяснения в съдебно заседание. В тези дадени на досъдебното производство, изказва съжаления за случилото си. Процесуалният му защитник пледира за деянието по чл.345 ал.2 от НК да му бъде наложено административно наказание, а за това по чл.345 ал.1 от НК да бъде приложена разпоредбата на чл.78А от НК

          Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, пледира за наказание при условията на чл.66 от НК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Подс. Ц. е роден на *** ***. Със средно образование, неженен, работи в „ТМ Технолоджи" като комплектовчик. Не е осъждан.

Подс.К.Ц. закупил от лице от с.Ломци, Община гр. Попово, лек автомобил „Опел Астра",  с номер на рама W0L000058V2082168. Автомобилът бил бракуван и не бил регистриран по надлежния ред. Подс.Ц. закупил моторното  превозно средство за резевни части.

На 31.10.2018 г. подс.Ц. решил да приведе в движение закупения автомобил. Тъй като бил без регистрационни табели, а подс.Ц. знаел, че не може да го управлява без такива, се снабдил с две регистрационни табели с № Р 6932 ВА, издадени за друго моторно превозно средство. Поставил ги на нерегистрирания автомобил и го привел в движение. Около 21.25 часа се движел по бул."Мидия Енос", в гр.Русе, в посока към бензиностанция „ОМВ", когато бил спрян за проверка  от полицейски патрул на сектор ПП при ОД МВР Русе – св.Т.К. и св.З.В.. При проверката било установено, че управляваното от подс.Цаонев моторно превозно средство не било регистрирано и поставените върху него регистрациони табели били за друго моторно превозно средство.

На подс.Ц. бил съставен АУАН, бл. № 520598, а регистрационните табели и лекия автомобил „Опел Астра" подс.К.Ц. предал с протокол за доброволно предаване.

Въз основа на установеното било образувано наказателно производство, в хода на което разследващите установили, че л.а. „Опел Астра" с номер на рама ***не бил регистриран в България, а регистрационните табели с № Р 6932 В А били предназначени за друг регистриран автомобил „Деу Ланус 1,5 СЕ”, с рама № KLATF69YEWB244860, като последният и табелите не били обявявани за издирване.

Назначената техническа експертиза установила, че двата броя регистрационни табели с №№ Р 6932 В А били истински контролни знаци и били издадени от съответен оторизиран за това орган.

Горното се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателдствени средства: бланкетното признание на вината, заявено от подс.Ц. на досъдебното производство и приобщено към доказателствения материал по делото по ред, предвиден в НПК,  се попълва с преки уличаващи го в авторство доказателства, съдържащи се в показанията на свидетелите Т. К.и З. В.. Със същите се обективират признаците от съставите на двете престъпления, в което е обвинен подс.Ц., а именно че управлявал лек автомобил „Опел Астра”, който не бил регистриран по надлежния ред, като едновременно с това и си служил със знаци - 2 бр. регистрационни табели – предна и задна, с № Р 6932 ВА, издадени за друго МПС – л.а. „Деу Ланус 1,5 СЕ”. Кореспондиращи и допълващи посочените гласни доказателства е писмо от Н-к сектор ПП при ОДМВР – Русе, с което се установява, че управляваният от подс.Ц. автомобил не бил регистриран, като ползваните от него 2 бр. регистрационни табели /предна и задна/, с № Р 6932 ВА били издадени за друго МПС – л.а. „Деу Ланус 1,5 СЕ”.

Гласните доказателства се допълват с установеното в приложените доказателствени средства – протокол за доброволно предаване, както и установеното в техническата експертиза, доказваща, че регистрационни табели с № Р 6932 ВА, представлявали истински контролни знаци, издадени от съответен оторизиран за това орган, като върху тях няма следи от промени, заличавания и поправки.

Всички доказателства разгледани отделно и в тяхната съвкупност, налагат единствения и категоричен извод: 

От обективна страна подс.Ц. осъществил състава на престъплението  по чл.345 ал.1 от НК, тъй като на 31.10.2018 год., в гр.Русе, си служил със знаци, поставени на л. а. „Опел Астра”, с рама №***- 2 бр. регистрационни табели – предна и задна, с № Р 6932 ВА, издадени за друго МПС – л.а. „Деу Ланус 1,5 СЕ”, с рама № KLATF69YEWB244860,

От обективна страна елементите на престъплението са налице – Съгласно разпоредбите на чл. 10 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи, за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер; формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели се определят с Българския държавен стандарт и Регламент /ЕО/ № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.; табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на местата, определени от производителя; и табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране. В нарушение на този ред подс.Ц. управлявал автомобил „Опел Астра”, с табели, неиздадени от съответните органи, за управляваното от него превозно средтво, което сочи че ползвал същите.

От субективна страна действал при пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици, и допускал настъпването им, което се потвърждава от поведението му: знаел е, че табелите не са издадени от съответните органи, по предвидения за това ред за управляваното от него моторно превозно средство и с такива  не следва да го управлява, но въпреки това не се е съобразил с разпоредбите на закона.

От обективна страна подс.Ц. осъществил състава на престъплението  по чл.345 ал.2, вр.ал.1 от НК, тъй като на 31.10.2018 год., в гр.Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра”, с рама №***, което не е регистрирано по надлежния ред –Наредба I-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.

От обективна страна елементите на престъплението са налице – същия е управлявал автомобил „Опел Астра”, с рама №W0L000058V2082168, без последният да е регистриран по надлежния ред –Наредба I-45/24.03.2000г.

От субективна страна действал при пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици, и допускал настъпването им, което се потвърждава от поведението му: знаел е, че може да управлява автомобила, единствено ако е регистриран по предвидения за това ред, но въпреки това не се е съобразил с разпоредбите на закона

Възражението на адв.М. Д., че деянието, квалифицирано като престъпление по чл.345 ал.2 от НК е административно нарушение съдът не споделя, по следните съображения:

Редът за регистрация на моторните превозни средства е предвиден в чл. 140, ал.1 и ал.2 от ЗДвП и Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи. Съгласно чл. 140, ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Ал.2 на чл. 140 от ЗДвП съответно предвижда, че условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи – посочената по-горе.

Настоящият състав намира за неоснователен довода на защитника на подсъдимия,  че за конкретното деяние били налице предпоставките на чл. 9, ал.2 от НК, тъй като макар и формално да осъществява признаците на престъпление по чл. 345, ал.2 от НК, поради своята малозначителност обществената му опасност била явно незначителна, поради което деянието не представлявало престъпление. Настоящата инстанция намира, че в случая не са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 9, ал.2 от НК, каквото искане прави защитника на подсъдимия. Това е така, тъй като престъплението по чл. 345, ал.2 от НК е формално - такова на просто извършване, при което не е необходимо да настъпят някакви вредни последици, от друга страна същото не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, съобразно другите случаи от същия вид и след като по делото са налице данни за още две нарушения на ЗДвП, за които подсъдимият е санкциониран. Още повече, че управлението на нерегистрираното по надлежния ред МПС – лек автомобил  „Опел Астра”, било и с табели, които не били предназначени за него, обстоятелство добре известно на подсъдимия. Съдът отбелязва, че нерегистрирането на МПС води до неизвършване на ежегоден технически преглед за безопасност на л.а., с оглед на което в случая не е ясно дали управлявания лек автомобил е бил изобщо технически изправен или не. На следващо място л.а. е управляван по път в населено място - бул.”Мидия Енос”, където има интензивно движение, с което в значителна степен се създава опасност за другите участници в движението, предвид липсата на извършен технически преглед, а при евентуално настъпване на ПТП е налице и пречка за реализиране на гражданска отговорност за причинени щети. Поради това, обществената опасност на конкретното деяние, осъществено от подс.Ц. е типична за престъпление от този вид, като не са налице данни, сочещи на явна незначителност на обществената опасност на деянието, или поради своята малозначителност същото да не е общественоопасно. В конкретния случай с управляването на нерегистрирано по предвидения ред на автомобил е засегната държавната политика по регистрация на МПС и осъществявания контрол върху същите, представляващ и част от превенцията за извършване на престъпления и административни нарушения, свързани с движението по пътищата.

За съставомерността на деянието е без значение причината, поради която подсъдимият е закупил и управлявал процесния лек автомобил, още по-вече че същият отказва да дава обяснения и тези обстоятелства остават неизвестни.

Посоченото сочи, че обществената опасност на извършеното от подс.Ц. престъпление не е незначителна, още по-малко явно незначителна, поради което не са налице основания за приложението на чл. 9, ал.2 от НК. Последната хипотеза можеше успешно да се коментира, ако важни обстоятелства са налагали управлението на нерегистрираното МПС и подсъдимият не е имал друга възможност, освен да го използва. Данни за това обаче липсват.

От субективна страна подсъдимият извършил престъплението при форма на вината: пряк умисъл – същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. Умисълът е обективиран в поведението му, тъй като подсъдимият, с оглед нивото му на физическо и психическо развитие, неговата възраст, житейски опит и образование, несъмнено съзнавал обстоятелството, че лекият автомобил не е регистриран по надлежния ред, въпреки което го е управлявал на инкриминираните дата и място.

Предвид изложеното, съдът признава обв. К.М.Ц. за ВИНОВЕН в извършване на престъплението по чл.345 ал.1 НК и му налага наказание при условията на чл.54 от НК, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства: изразеното на досъдебното производство съжаление; полагането на общественополезен труд; чисто съдебно минало; отгегчаващи: не се установиха. Поради изложеното, съобразявайки предвидените в правната норма наказания лишаване от свобода и глоба, съдът преценява, че съответно на извършеното деяние и на обществената опасност на подсъдимия е наказанието ГЛОБА, поради което съобразявайки имущественото състояние на последния налага такава в размер на ШЕСТСТОТИН лева.

 Предвид изложеното, съдът признава обв. К.М.Ц. за ВИНОВЕН в извършване на престъплението по чл.345 ал.2, вр.ал.1 НК и му налага наказание при условията на чл.54 от НК, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства: изразеното на досъдебното производство съжаление; полагането на общественополезен труд; чисто съдебно минало; отгегчаващи: не се установиха. Поради изложеното, съобразявайки предвидените в правната норма наказания лишаване от свобода и глоба, съдът преценява, че съответно на извършеното деяние и на обществената опасност на подсъдимия е наказанието ГЛОБА, поради което съобразявайки имущественото състояние на последния налага такава в размер на ПЕТСТОТИН лева .

Налице са условията на чл.23 от НК, поради което гореопределените наказания следва да бъдат групирани, като си наложи най-тежкото от тях - ГЛОБА в размер на ШЕСТСТОТИН лева.

Така определеното наказание съдът намира за справедливо и съобразено с целите на чл.36 НК.

Налице са условията на чл.53 ал.1, бук.А от НК, поради което следва да бъдат ОТНЕТИ в полза на държавата веществените доказателства-2 бр. регистрационни табели – предна и задна, за МПС с № Р 6932 ВА.

Подсъдимият дължи направените по делото разноски: 83,77лв. по сметка на ОД на МВР – Русе и 20.00лв. по сметка на РРС.

Причини за извършване на престъплението: незачитане установените норми за движение по пътищата.

 

  В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................................