Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………

гр.Русе,  04.12.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VII – ми наказателен състав, в публично заседание на четвърти декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ

 

при секретаря  Наталия Тодорова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 1882 / 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на Глава двадесет и осма от НПК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Обв. В.Т.В. е роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********.

Обвиняемият бил правоспособен водач и притежавал СУМПС. Със ЗППАМ № 18-1085-000220 / 26.02.2018 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 13.03.2018 г., свидетелството му за управление на МПС било временно отнето, поради управление на МПС под влияние на наркотични вещества и техни аналози. Въпреки, че знаел за заповедта, на 16.10.2018 г. в гр.Русе управлявал лек автомобил „Рено Експрес” с рег. № Р Р 61-94 ВР, когато бил спрян за проверка от контролните органи, при което се констатирало се, че свидетелството му е отнето.

Така било образувано настоящото наказателно производство.

Изложената релевантна за делото фактическа обстановка се установява от обясненията на обв.В., с които признава вината си, показанията на свидетелите, АУАН, ЗППАМ № 18-1085-000220 / 26.02.2018 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 13.03.2018 г., справка от Сектор “ПП-КАТ” – гр.Русе, справка за съдимост, характеристична справка, копие от трудов договор, уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние и автобиография.

Анализа на всички доказателства разгледани отделно и в тяхната съвкупност, налагат следния единствен и категоричен извод:

От обективна страна на 16.10.2018 г. в гр.Русе обвиняемият управлявал МПС - лек автомобил „Рено Експрес” с рег. № Р 61-94 ВР, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 18-1085-000220 / 26.02.2018 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 13.03.2018 г.

От субективна страна действал при пряк умисъл — съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и искал настъпването им. Знаел, че със ЗППАМ № 18-1085-000220 / 26.02.2018 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 13.03.2018г., свидетелството му е временно отнето и не следва да управлява МПС, но въпреки това не се е съобразил с разпоредбите на закона.

Предвид изложеното, съдът признава обв.В. за ВИНОВЕН в извършване на престъплението по чл.343в, ал.3 вр. с ал.1 от НК и му налага наказание при индивидуализацията, на което съобрази, че са налице законовите предпоставки по чл.78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „ГЛОБА“.

При индивидуализация на наказанието, съдът взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства като направеното признание, изразеното съжаление за извършеното от него престъпление, ниските доходи и сравнително младата му възраст. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се отчетоха. Предвид изложените съображения наказанието глоба следва да бъде в размер от 1000 лева.

Така то би постигнало целите да се предупреди и превъзпита обв.В. към спазване на установения правен ред и в бъдеще да се съобразява с установените в държавата правила за движение по пътищата, както и че ще се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Така мотивиран и на основание чл. 378, ал.4 НПК, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА В.Т.В., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********

за ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2018 г. в гр.Русе обвиняемият управлявал МПС - лек автомобил „Рено Експрес” с рег. № Р 61-94 ВР, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, наложена със ЗППАМ № 18-1085-000220 / 26.02.2018 г. на началника на Сектор ПП при ОДМВР – Русе, в сила от 13.03.2018 г., поради което и на основание чл.343в, ал.3 вр. с ал.1 от НК, чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лева.

 

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: