МОТИВИ по НОХД 1654/2018г. по описа на РС-Русе,

четвърти наказателен състав

 

                Районна прокуратура - Русе е обвинила подсъдимия Ж.Н.О. в това, че на 25.12.2017г. в гр. Русе, държал акцизни стоки по смисъла на чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат: т.2. тютюневите изделия”: 408 бр. кутии (8160 къса), както следва: 400 бр. кутии цигари, марка  “FM blue”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса,  и 8 бр. кутии цигари марка “BELLAGIO premium”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса, с надпис на латиница “DUTY FREE”, всички без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: “Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове – чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, всичко на обща стойност 3060,00 лв., като случаят е немаловажен - престъпление по  чл.234 ал. 1 т. 2 от НК.

Производството е по реда на гл.27 от НПК, във варианта по чл.371 т.2 от НПК, като подсъдимият изцяло признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителният акт и дава съгласие да не се сбират доказателства за тези факти.

Прокурорът поддържа обвинението.

Подсъдимият при последната си дума изразява съжаление за извършеното и декларира, че подобна деятелност за в бъдеще няма да се повтаря.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Ж.О. не притежавал надлежно разрешение за търговия с акцизни стоки и в частност с тютюневи изделия, което обстоятелство му било известно. Той знаел, че по закон се изисква кутиите с цигари като стока да бъдат задължително облепени с български акцизен бандерол, тъй като са тютюневи изделия и подлежат на облагане с акциз, както и че е разрешено притежаването само на такива кутии с цигари. На подсъдимия също така било известно, че всички акцизни стоки, каквито представляват тютюневите изделия местно производство и от внос, могат да бъдат транспортирани, пренасяни, съхранявани, предлагани и продавани в търговски обекти единствено с поставен бандерол на потребителската опаковка, който доказва, че за тях е внесен дължимия акциз.  Съзнавайки тези обстоятелства на 25.12.2017г. подс. О. се снабдил на изгодна цена с 400 бр. кутии цигари, марка  “FM blue”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса,  и 8 бр. кутии цигари марка “BELLAGIO premium”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса, с надпис на латиница “DUTY FREE”, всички без акцизен бандерол, които общо били 408 опаковки или общо 8 160 къса. Кутиите с цигари подс. О. поставил под пасажерската седалка вдясно от шофьора и в жабката на л.а. марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, с рег. № ......, негова собственост. На същия ден около 16.00ч. тръгнал със същия автомобил от гр. Стара Загора за гр. Русе с намерението да отиде в Република Румъния.

По същото време, св.А.С. и св. М.Р. и двамата митнически инспектори  в Митница – Русе, били на работа и изпълнявали служебните си задължения на трасе „Изход“, включващи  и извършването на проверки на ПМС на територията на страната и на ГКПП „Дунав мост“ във връзка с прилагането на акцизния контрол. Около 20.00ч. на трасе „Изход“ се явил л.а. марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, с рег. № ......, управляван от подсъдимия О.. Във връзка с извършвания контрол, по метода „преценка и анализ на риска“, автомобилът бил отклонен в халето за щателни митнически проверки на ГКПП „Дунав мост“ – гр. Русе. Свидетелите заедно с митнически инспектор Т.Г. извършили проверка, в хода на която в превозното средство под пасажерската седалка вдясно от шофьора открили 400 бр. кутии цигари, марка  “FM blue”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса, а в жабката на автомобила 8 бр. кутии цигари марка “BELLAGIO premium”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса, с надпис на латиница “DUTY FREE”, всички без акцизен бандерол. За извършената проверка съставили Протокол за извършена проверка №17BG4000А046062 от 25.12.2017г. Намерените общо 408 опаковки или общо 8 160 къса на основание чл.17а от ЗАДС били иззети  с Опис на иззети акцизни стоки. 

С оглед данните за извършено престъпление бил уведомен дежурен митнически инспектор, а с първото действие по разследването било образувано настоящото наказателно производство.

Видно от назначената и изготвена в хода на разследването съдебно – ценова икономическа експертиза общата стойност на държаните от подс. О. акцизни стоки възлизала на 3 060.00лв.       

Така с деянието си подс. Ж.Н.О. осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.234 ал 1 пр.2 от НК, тъй като на 25.12.2017г. в гр. Русе, държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, като случаят бил немаловажен.

Изпълнителното деяние на престъплението се изразило в държане. Държането се извършило чрез осъществяване на фактическа власт над 408 кутии или общо 8 160 къса  цигари без бандерол. Същите се явяват акцизни стоки по смисъла на чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и подлежат на облагане с акциз, тъй като са тютюневи изделия. По силата на закон – чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, се изисква процесните кутии с цигари, върху които подсъдимият осъществявал фактическа власт на инкриминираната дата, да бъдат задължително облепени с бандерол, за удостоверяване на платения акциз, с какъвто те обаче не били облепени. Съгласно чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”. 

По изложените причини деянието  е съставомерно по пр.2 на чл.234, ал.1 от НК – за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон.

Настоящият случай се явява немаловажен с оглед стойността на предмета на престъплението, чийто размер надвишава значително размера на минималната работна заплата за страната ни, което разкрива една     по-висока степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от същия вид.

От субективна страна престъплението е извършено от подс. Ж.Н.О. с пряк умисъл като форма на вината по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Както към момента на деянието, така и към настоящия момент подсъдимият е пълнолетно и психично здраво лице. Той съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Знаел, че тютюневите изделия са акцизни стоки, че по закон се изисква същите да бъдат облепени задължително с български бандерол за удостоверяване на платения за тях акциз в страната ни. Подсъдимият знаел също така, че не е разрешено притежаването на такива акцизни стоки без изискуемия по закон български бандерол и че държането им е престъпление.

Разпитан в качеството на обвиняем Ж.Н.О. заявил, че разбира обвинението, което му било повдигнато, съжалявал за стореното, признал вината си  и дал обяснения по случая.  

Така изложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на св. А.С. и св. М.Р., както и от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства – Протокол за извършена проверка на „Митница – Русе”, Описа на иззетите акцизни стоки, протокол за доброволно предаване, протокол за оглед на веществени доказателства, съдено – ценова икономическа експертиза, свидетелство за съдимост, автобиография и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние; веществени доказателства - 408бр. кутии (8 106 къса) цигари без бандерол - 400 бр. кутии цигари, марка  “FM blue”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса,  и 8 бр. кутии цигари марка “BELLAGIO premium”, 80 мм., с единична вместимост 20 къса, с надпис на латиница “DUTY FREE”.

Следва изрично да се посочи, че правилната правна квалификация на извършеното от подс.О. престъпление е по чл.234 ал.2 т.1 от НК, а не по основния състав на престъплението по чл.234 ал.1 от НК, т.е. престъплението е извършено при условията на повторност.  Това е така, защото по НОХД № 525/2011г. по описа на РС- Стара Загора за друго такова престъпление (по чл.234 ал.1 от НК) му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години с четири години изпитателен срок, като тази присъда е влязла в сила на 25.03.2011г. При това положение и доколкото не е изтекъл срокът по чл.30 ал.2 от НК (25.03.2019г.) към момента на извършване на  престъплението по настоящото производство деянието е в условията на повторност. Доколкото е налице процесуална невъзможност на подс.О. да му бъде наложено наказание по квалифицирания състав, следва да му се наложи наказание по основния състав.

      

Въз основа на изложеното съдът намира, че подсъдимият Ж.О. следва да бъде признат за виновен и да му бъде наложено наказание. В случая съдът намира, че е налице конкуренция между разпоредбите на чл.58а ал.1 от НК и чл.58а ал.4 от с.к., която следва да се разреши в полза на втората разпоредба, тъй като същата е по-благоприятна за дееца. Това е така, защото в случая съдът намира, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства –подсъдимият още към момента на откриване на цигарите признава извършване на престъплението, същият има призната инвалидност,  изразеното съжаление и критично отношение, които в пълна степен намират обективен израз в това, че въпреки, че работи в Австрия същият се яви в съдебно заседание. Съдът не констатира наличието на отегчаващи вината обстоятелства.

 При това положение съдът намира, че на подс.О. следва да му се наложи наказание на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, което следва да се изтърпи при строг първоначален режим , а също и кумулативното наказание „глоба” в размера на 2 000 лв. По преценка на съда именно така определените кумулативни наказания ще постигнат целите по чл.36 от НК и ще дадат възможност на подсъдимия да преосмисли поведението си.

Мотивиран така, съдът постанови присъдата си.

                                                                       

                                                        Районен съдия :