МОТИВИ  по НАХД № 1610/2018г. по описа на РРС, І V наказателен състав

       

        Производството е по гл. ХХVІ І І   от НПК.

        С постановление от 14.09.2018г. Русенската Районна прокуратура  е внесла материалите по досъдебно производство № 2151/2018г. по описа на РРП  с предложение за освобождаване на С.М.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност за престъпление по чл.345 ал.2 от НК с налагане на административно наказание по чл.78а от НК .

        След преценка на събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното :

          Прокурорът поддържа обвинението.

        Защитникът не оспорва фактическата обстановка и правните изводи, единствено пледира за наказание към минимума.

        Обв.М. се признава за виновен и моли да му бъде наложено наказание, ориентирано към миниума.

Обв. С.М.М., ЕГН ********** е роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, женен, работи, неосъждан.

В хода на разследването е установена следната фактическа обстановка:

Обв. С.М. бил неправоспособен водач, тъй като не му било издавано  свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Към 02.09.2018г., обв. М. придобил владението върху мотопед марка и модел „PIAGGIO NRG POWER DT”, с номер на рама: ZAPC4530000024969, като същият не бил регистриран по надлежния ред, а именно по реда на Наредба №І-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Поради това мотопедът марка и модел „PIAGGIO NRG POWER DT”, с номер на рама: ZAPC4530000024969, нямал регистрационна табела и свидетелство за регистрация в Р България.

Въпреки, че бил неправоспособен водач и че мотопедът не бил регистриран, както и въпреки, че знаел, че не трябва да управлява нерегистрирано МПС по улиците, на 02.09.2018г. обв. С.М.  привел в движение мотопеда марка и модел „PIAGGIO NRG POWER DT”, с номер на рама: ZAPC4530000024969, и го управлявал по улиците на град Сеново, обл. Русе.

На горепосочената инкриминирана дата, св. В.И.и колегата му св. В.И.– полицейски служители към РУ Ветово при ОД на МВР – Русе били наряд и изпълнявали служебните си задължени. Двамата извършвали обход на територията на гр. Сеново. Минавайки със служебен автомобил по ул. „Трети март“ в гр. Сеново св.Ц.и св. И.забелязали срещу тях да се движи мотопед. В това време полицейските служители били в служебния си автомобил и подали светлинен и звуков сигнал за извършване на проверка на обв. М. (водачът на мотопеда). Обвиняемият М. отбил и спрял. СвидетелитеЦ.и И.също отбили и спрели, при което излезли от служебния автомобил и се легитимирали. Св.Ц.и          св. И.видели, че мотопедът нямал регистрационна табела.          Обв. С.М. се легитимирал като представил лична карта. Обв. М. заявил пред св.Ц.и св. Иванов, че няма да представи СУМС, тъй като никога не бил притежавал свидетелство за управление на МПС. Обв. М. заявил също, че бил употребил алкохол и че мотопедът не бил регистриран. В хода на проверката полицаите установили самоличността на водача на мотопеда, а именно, че това е обв. С.М.М..  Св.Ц.и св. И.направили проверка, при която установили, че мотопедът е марка и модел „PIAGGIO NRG POWER DT”, с номер на рама: ZAPC4530000024969 и действително не бил регистриран в Република България. Извършили и справка, с която установили, че                      обв. М. действително не притежава СУМС. Обв. М. бил изпробван с техническо средство „Алкотест дрегер“ 7510 № ARBB0075,  като уредът отчел 0,91 промила алкохол в издишаните въздушни пари. За констатираните нарушения св.Ц.съставил АУАН на обв. М.. Св.Ценов съставил на обв. М. АУАН с № 569432, серия Д от дата 02.09.2018г. за това, че е нарушил чл.140 от ЗДвП, 150 ЗДвп, чл.5. ал.3, т.1 ЗДвп. Обв. М. подписал съставения АУАН без възражения.

  При така описаната фактическа обстановка, обв. С.М.М. е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. 

От обективна страна, на 02.09.2018 г.  в гр.Сеново, обл. Русенска, управлявал моторно превозно средство: мотопед: марка и модел „PIAGGIO NRG POWER DT”, с номер на рама: ZAPC4530000024969, което не е  регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

 

От субективна страна обв. С.М.  е извършил деянието при форма на вина пряк умисъл. Съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.  Обвиняемият е съзнавал, че мотопедът марка и модел „PIAGGIO NRG POWER DT”, с номер на рама: ZAPC4530000024969, не е регистриран по надлежния ред, но въпреки това го привел в движение и го управлявал по улиците в        гр. Сеново.

Разпитан в хода на разследването, обв. С.М. дава обяснения и заявил, че съжалява за стореното. В съдебно заседание единственото му изявление е, че се признава за виновен.

В случая съдът намира, че не е налице малозначителен случай по см.на чл.9 ал.2 от НК , а също не е налице основание за преквалифициране на престъплението по реда на чл.305 ал.6 от НПК в административно нарушение по чл.  175 ал.3 от ЗДвП. Това е така, защото се касае за неправоспособен водач, който е управлявал нерегистрираното превозно средство с концентрация на алкохол от 0,91 промила, т.е. едновременно с престъплението са извършени и две административни нарушения по ЗДвП.

 За престъплението по чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК се предвижда наказание " ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок до ЕДНА ГОДИНА или “глоба” от 500лв. до 1 000 лв. Вземайки предвид материалите по делото, съдът намира, че са налице и другите предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия и налагане на административно наказание от съда :

        1. Към момента на извършване на деянието обв.С.М. е бил пълнолетен.

        2. За извършеното от нея умишлено престъпление законът предвижда наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок до ЕДНА ГОДИНА или друго  по-­леко по вид наказание

        3. Към момента на извършване на престъплението обвиняемият не е бил осъждан  за престъпление от общ характер .

        4. Към момента на извършване на престъплението не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV глава VIII от НК

        5. От престъплението не са причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

        Въз основа на изложеното съдът намира,че обв.М. следва да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК и да му бъде наложено наказание по чл.78а  от НК. При индивидуализация на наказанието съдът отчита ,като смекчаващи вината обстоятелства изразеното съжаление, поведението му към момента на проверката, изразяващо се в пълно съдействие на спрелия го за проверка полицейски служител и добрите характеристични данни в контекста на трудовата ангажираност. Съдът  отчита, като  отегчаващи вината обстоятелства горепосочените две административни нарушения. Въз основа на  изложеното и на декларираните доходи,семейните задължения и имотното състояние съдът определя за обв.М.  наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства ,а именно глоба в размер на 1 500 лв.Така определеното наказание  в максимална степен би  постигнало целите по чл.12 от ЗАНН и най-вече личната превенция.

        Мотивиран така,съдът постанови решението си.

 

 

                                                                Районен съдия :