МОТИВИ ПО НОХД № 1331/2018г. по описа на Районен      съд - Русе,

четвърти наказателен състав

         

Районна прокуратура – Русе е обвинила Б.В.И. в това, че  през периода от 12.12.2014г. до 13.12.2014г. в гр.Русе, в условията на посредствено извършителство – чрез Х.В.А. ***, съзнателно се ползвала пред Служба по регистрация - гр.Русе при Агенция по вписванията, от неистински документи:

 – Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ГРИЙН АРЕНА“ООД, ...., от дата 03.12.2014г., с адресати С.Н.Д., С.К.И. и Б.В.И., на която била придаден вид, че е съставена и подписана от С.Н. *** – в качеството му на съдружник в дружеството,

– Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „ГРИЙН АРЕНА“ООД, ...., на който бил придаден вид, че е подписан от С.Н. *** – в качеството му на съдружник в дружеството, 

– Дружествен договор на „ГРИЙН АРЕНА“ООД от дата 12.12.2014г., на който бил придаден вид, че е подписан от С.Н. *** – в качеството му на съдружник в дружеството,като от нея за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК,

          Районна прокуратура - Русе е обвинила подсъдимата Б.В.И. и в това, че на  12.12.2014г. в гр.Русе, в условията на посредствено извършителство – чрез Х.В.А. ***, потвърдила неистина – че Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ГРИЙН АРЕНА“ООД, ...., от дата 03.12.2014г., с адресати С.Н.Д., С.К.И. и Б.В.И., Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „ГРИЙН АРЕНА“ООД, .... и Дружествен договор на „ГРИЙН АРЕНА“ООД от дата 12.12.2014г., представени със Заявление вх.№20141212150556/12.12/2014г., са истински – подписани от С.Н. ***, в писмена декларация – Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, която по силата на закон – чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Загл. изм. – ДВ, бр.74 от 2016г., в сила от 01.01.2018г.), се дава пред орган на властта – длъжностно лице по регистрацията в Служба по регистрацията - гр.Русе при Агенция по вписванията, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства – че представените със Заявление вх.№20141212150556/12.12.2014г. за обявяване актове: Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ГРИЙН АРЕНА“ООД, ...., от дата 03.12.2014г., с адресати С.Н.Д., С.К.И. и Б.В.И., Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „ГРИЙН АРЕНА“ООД, .... и Дружествен договор на „ГРИЙН АРЕНА“ООД от дата 12.12.2014г., са истински – подписани от С.Н. *** – престъпление по чл.313, ал.1 от НК.

Производството по делото е по общия ред.

Прокурорът поддържа и двете обвинения. Защитата оспорва автороството на престъпленията, алтернативно се предлага по обвинението по чл.313 ал.1 от НК подсъдимата да бъде призната за невинна и да бъде призната за виновна по обвинението за първото престъпление с оглед задължителното приложение на чл.78а от НК.

От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:

Подсъдимата Б.В.И., е родена на ***г***, с българско гражданство, висше образование, омъжена, безработна  и  неосъждана, ЕГН **********.

В.З.И.– баща на подс. Б.И., и св.С.Н.Д. били съдружници в „ГРИЙН АРЕНА“ООД, ...., със седалище и адрес на управление: гр……... От месец август 2011г. И. и св.Д. били управители на дружеството. През месец юли 2012г. управител на дружеството останал само В. И.. Оттогава И. притежавал вече 90 % от капитала на дружеството, а останалите 10 % били притежание на св.С.Д..

През месец август 2012г. св.С.Д. заминал да живее и работи в Германия, а В. И. поел изцяло дейността по ръководството на „ГРИЙН АРЕНА“ООД.

На 19.10.2014г. В. И. починал. Негови наследници били съпругата му св.С.К.И. и подс. Б.И.. Последната искала заедно с майка си да станат съдружници в „Грийн АренаООД и управители на дружеството. В тази връзка в края на месец октомври – началото на месец ноември 2014г. подс. И. и майка ú се срещнали със св.Р.Й.Й.. Последният им обяснил, че за да станат съдружници в дружеството и негови управители трябва да се проведе Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена“ООД (ОС), на което те да бъдат съответно приети и избрани като такива. Св.Й. изготвил необходимите документи за свикване и провеждане на ОС, с оглед желанието на подс. И. да станат заедно с майка си съдружници и управители на дружеството. Общото събрание на съдружниците било насрочено за 28.11.2014г. и трябвало да се проведе в офиса на св.П.А., който обслужвал счетоводно „Грийн Арена“ООД. Била изпратена покана за провеждането на ОС на св.С.Д., на последния му адрес в България. Тъй като св.Д. от месец август 2012г. бил заминал да живее и работи в Германия, не получил изпратената му покана. Никой не го уведомил и по телефона за насроченото общо събрание. Поради това св.С.Д. не се явил за провеждане на ОС на 28.11.2014г. От своя страна подс. Б.И. и св.С.И. решили да изчакат до следващия ден и тогава да проведат общото събрание. Така на 29.11.2014г. подс. И. и майка ú провели общо събрание, в протокола за което било отразено, че св.С.Д. е редовно призован, но не се явил и не е изпратил упълномощен представител. На проведеното общо събрание подс. Б.И. и св.С.И. взели решение да станат управители на дружеството и приели нов дружествен договор, в който било отразено, че притежават по 45 % от капитала на дружеството (по 225 дяла от общо 500).

Впоследствие подс. Б.И. представила на св.Р.Й. документите, изготвени при проведеното на 29.11.2014г. общо събрание, както и останалите необходими документи, за да бъдат тя и майка ú вписани като съдружници и управители на „Грийн Арена ООД в Търговския регистър. На 02.12.2014г. св.Й. подал заявление в Търговския регистър за вписване на исканите промени, като ги подал по електронен път, използвайки електронния подпис на съпругата си М. Г. Д.. На 03.12.2014г. било изпратено указание от Търговския регистър до св.Р.Й., в което било посочено, че трябва да се представят доказателства, че св.С.Д. е бил получил покана за проведеното Общо събрание на съдружниците на „Грийн  Арена ООД, ..... С оглед случилото се св.Й. информирал    подс. И., че ще бъде постановен отказ за вписване на исканите промени, както и че е необходимо тя да намери начин да връчи покана за провеждане на ОС на св.С.Д. или да го накара да подпише протокол от неприсъствено заседание на Общото събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД.

Предвид случилото се подс. Б.И. решила да се сдобие с документи, на които да е придаден вид, че са подписани от св.С.Д., и с които ще могат да се извършат желаните от нея промени в Търговския регистър. В изпълнение на това решение, на неустановена дата през месец декември 2014г., тя се сдобила със следните документи:

          - покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., с адресати С.Н.Д., С.К.И. и Б.В.И., на която бил придаден вид, че е съставена и подписана от С.Н.Д. – в качеството му на съдружник в дружеството;

          - протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., на който бил придаден вид, че е подписан от С.Н.Д. – в качеството му на съдружник в дружеството;

          - дружествен договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., на който бил придаден вид, че е подписан от С.Н.Д. – в качеството му на съдружник в дружеството;

          - молба от С.К.И. и Б.В.И. до Общото събрание на „Грийн Арена ООД от дата 04.12.2014г. за приемането им като съдружници в дружеството.                   

В Поканата по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., било посочено, че се свиква общо събрание на 12.12.2014г. от 11 часа на следния адрес: гр.Русе, ул.„Доростол“№36, вх.1, ет.3, ап.4 (дома на семейство И.). В Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена“ООД, ...., било посочено, че на 12.12.2014г. е взето решение С.К.И. и Б.В.И. да бъдат приети за съдружници в дружеството, както и че са избрани за негови управители.

След като взела гореописаните четири документа подс. И. ги подписала и по телефона уведомила майка си, че в пощенската кутия на дома им, находящ се в гр……., имало плик с документи, които щели да им бъдат много полезни и които били подписани от св.С.Д.. Подсъдимата обяснила на св.С.И., че с тези документи двете щели да станат съдружници и управители на „Грийн Арена “ООД.

Впоследствие подс. Б.И. занесла четирите документа на майка си и ги ú дала, за да ги подпише. Още на същия ден св.С.И. подписала представените ú документи.

Подс. Б.И. изчакала до 12 декември 2014г., за да могат предоставените ú от неустановеното по делото лице четири документа, заедно с останалите необходими документи, да се подадат в Търговския регистър.

Сутринта на 12.12.2014г. подс. И. се свързала със св.П.А. и го информирала, че има всички необходими документи, за да бъдат вписани тя и майка ú като съдружници и управители на „Грийн Арена ООД в Търговския регистър. Подсъдимата поискала от св. А. да ú препоръча адвокат, който да прегледа документите и да ги подаде в Търговския регистър. В тази връзка св.П.А. свързал подс. И. със св.Х.А.. Около обяд на същия ден подсъдимата посетила кантората на св.А.. Там тя му предала подписаните Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г.,  Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., Дружествен договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г. и молба от С.К.И. и Б.В.И. до Общото събрание на „Грийн Арена ООД от дата 04.12.2014г. за приемането им като съдружници в дружеството. Св.Х.А. уведомил подс. Б.И., че са необходими и други документи, сред които и Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, подписана от нея, за да извърши вписването на исканите от нея обстоятелства, при което последната му обяснила, че вече веднъж са били подавани тези документи и тази декларация в Търговския регистър. Тя му заявила да използва тези документи, в това число и подписаната от нея Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, като ги изтегли от интернет страницата на Търговския регистър. Подс. И. казала на св.Х.А. да използва тази декларация за удостоверяване истинността на горните документи, които му била предоставила. Св.А. извършил проверка в интернет страницата на Търговския регистър и установил, че на 02.12.2014г. са били подавани такива документи. Разбрал, че е бил постановен отказа за вписване на заявените обстоятелства, поради липса на доказателство за надлежно уведомяване на св.С.Д. за проведеното Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД. С оглед установеното св.Х.А. попитал подс. Б.И. дали е успяла да се свърже със св.С.Д., тъй като представените от нея документи били подписани от последния. Подсъдимата уверила, че документите са изрядни и че са подписани от св.Д.. От интернет страницата на Търговския регистър св.А. изтеглил останалите необходими му документи, в това число и Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, подписана от Б.В.И.. С тази декларация подс. Б.И. декларирала, че представените документи са истински. Докато била в кантората на св.Х.А., подсъдимата подписала единствено пълномощно, с което го упълномощавала да подаде документите в Търговския регистър, за да бъдат вписани исканите от нея промени. Св.А. сканирал представени от подс. И. четири документа и подписаното от нея пълномощно. След това, попълнил необходимото заявление и заедно със сканираните документи и тези, изтеглени от интернет страницата на Търговския регистър – в това число и Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, подписана от Б.В.И., ги подал по електронен път, използвайки електронния си подпис. Заявлението, с което св.Х.А. подал документите на подс. Б.И. било с вх.№20141212150556/12.12.2014г. 

На 13.12.2014г. св.Х.А. направил проверка в Търговския регистър и видял, че след проверка на документите от длъжностно лице по регистрацията в Служба по регистрацията - гр.Русе при Агенция по вписванията, са му дадени указания, тъй като не бил сканирал изцяло Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ..... В тази връзка на същия ден сканирал този протокол и отново подал целия набор от документи по електронен път, използвайки електронния си подпис. Впоследствие била извършена проверка на подадените документи от длъжностно лице по регистрацията в Служба по регистрацията гр.Русе при Агенция по вписванията и на 17.12.2014г. в Търговския регистър било отразено, че подс. Б.И. и св.С.И. са съдружници в „Грийн Арена ООД, както и че двете са управители на дружеството.

Впоследствие св.С.Д. разбрал за извършените промени относно съдружниците и управителите на „Грийн Арена ООД. Тъй като същият не бил подписал обявените в Търговския регистър  Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г.,  Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., и Дружествен договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., упълномощил св.П.Р. да подаде жалба до Районна прокуратура - гр.Русе и искова молба до Окръжен съд - гр.Русе за установяване несъществуването на вписаните обстоятелства в Търговския регистър на 17.12.2014г. С оглед подадената искова молба било образувано търговско дело и с Решение №160/07.10.2015г. по търг.дело №5/2015г. по описан Окръжен съд - гр.Русе , влязло в сила на 24.10.2015г., било признато за установено несъществуването на вписаните в Търговския регистър обстоятелства, че  С.К.И. и Б.В.И. са приети за съдружници в „Грийн Арена ООД, както и че двете са избрани за управители на дружеството.

Във връзка с подадена жалба до Районна прокуратура - гр.Русе било възложено извършването на проверка, а впоследствие било образувано и настоящото наказателно производство.

В хода на разследването са били изготвени криминалистическа експертиза на почерк и на подпис, криминалистическа експертиза на подпис, техническа експертиза на документи и повторна техническа експертизи на документи.

От изготвената криминалистическа експертиза на почерк и на подпис се установява, че подписите, положени: 1) за „Съдружник:“ и срещу името „С.Н.Д.“ в Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена“ООД, ...., от дата 03.12.2014г.; 2) за „СЪДРУЖНИК:“ в Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ....; и 3) за „СЪДРУЖНИЦИ: 1“ в Дружествен договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., не са идентични с подписите на С.Н.Д.. 

От изготвената криминалистическа експертиза на подпис се установява, че подписът, положен за „Декларатор:“ в Декларацията по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, е изпълнен от Б.В.И..

В заключението на техническа експертиза на документи било посочено, че не може да се установи дали: 1) Поканата по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., 2) Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., 3) Дружествения договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г. и 4) Молба от С.К.И. и Б.В.И. до Общото събрание на „Грийн Арена ООД от дата 04.12.2014г. за приемането им като съдружници в дружеството, са отпечатани на един и същ принтер, тъй като четирите документа съдържали единствено отпечатан текст (черно-бял печат).

Във връзка с недостатъчната обоснованост на техническата експертиза на документи била назначена повторна техническа експертиза на документи. От тази експертиза се установява, че листите, на които са отпечатани: 1) Поканата по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., 2) Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., 3) Дружествения договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г. и 4) Молба от С.К.И. и Б.В.И. до Общото събрание на „Грийн Арена ООД от дата 04.12.2014г. за приемането им като съдружници в дружеството, са с еднакъв размер и сходни по вид, структурни и оптични свойства, както и че четирите документа са изготвени (отпечатани) с едно и също печатащо устройство (монохромен лазерен принтер).

Гореизложеното се установява от следните доказателствени материали: протоколи за разпит на св.Х.А. (том I, л.61-63), св.Р.Й. (том I, л.64), св.П.А. (том I, л.65, и том II, л.44), св.С.И. (том I, л.66, и том II, л.45), св.Е.П. (том I, л.69, и том II, л.42-43),  св.Г.К. (том I, л.70-72), св.П.Х.Р. (том I, л.73, и том II, л.38), св.С.К. (том II, л.57-58) и св.С.Д. (том II, л.93-98), криминалистическа експертиза на подпис и на почерк (том I, л.96-101), криминалистическа експертиза на подпис (том I, л.103-106), техническа експертиза на документи (том II, л.109-114), повторна техническа експертиза на документи (том II, л.116-125), Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г. (том II, л.128), Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, .... (том II, л.129), Дружествен договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г. (том II, л.130-132), Молба от С.К.И. и Б.В.И. до Общото събрание на „Грийн Арена ООД от дата 04.12.2014г. за приемането им като съдружници в дружеството (том I, л.95), справка за съдимост (том I, л.109, и том II, л.36), заверени копия на документи от Агенция по вписванията (том I, л.111-153, том II, л.153-159 и л.183-193), заверено копие на Решение №160/07.10.2015г. по търг.дело №5/2015г. по описа на Окръжен съд гр.Русе (том II, л.39-41), както и от останалите доказателства по делото.

При така описаната фактическа обстановка, подс. Б.В.И. е осъществила от правна страна престъпление по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК и престъпление по чл.313, ал.1 от НК. 

Въз основа на изложеното от фактическа страна се установяват следните правни изводи :

По отношение на престъплението по чл.316 във вр. с чл.309, ал.1 от НК:

Подс.Ислямоива от обективна страна, на неустановена дата през месец декември 2014г., от неустановено по делото лице подс. Б.И. получила следните документи: 1) Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., с адресати С.Н.Д., С.К.И. и Б.В.И., на която била придаден вид, че е съставена и подписана от С.Н.Д. – в качеството му на съдружник в дружеството; 2) Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., на който бил придаден вид, че е подписан от С.Н.Д. – в качеството му на съдружник в дружеството; и 3) Дружествен договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., на който бил придаден вид, че е подписан от С.Н.Д. – в качеството му на съдружник в дружеството. Подсъдимата не взела участие в изготвянето, отпечатването и подписването на документите от името на св.С.Н.Д.. Гореописаните три документа не притежават признаците на официален документ, посочени в чл.93, т.5 от НК, поради което те са частни документи. На 12.12.2014г. подс. И. предала горните документи на св.Х.А., уверила го, че те са изрядни и че са подписани от св.С.Д., и го упълномощила да ги подаде в Търговския регистър. В тази връзка на същия ден св.А. подал по електронен път гореописаните документи, използвайки електронния си подпис. Заявлението, с което св.Х.А. подал документите на подс. Б.И., било с вх.№20141212150556/12.12.2014г. При подаването на документите св.А. не сканирал изцяло Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., поради което се наложило на 13.12.2014г. да го сканира отново и на същия ден пак подал предоставените му от подсъдимата документи по електронен път, използвайки електронния си подпис. С оглед изложеното подс. Б.И. е осъществила деянието в условията на посредствено извършителство – чрез св.Х.В.А., тъй като последният не знаел, че предоставените му документи са неистински – че не са подписани от св.С.Н.Д..

От субективна страна подс. Б.И. е извършила деянието при форма на вина пряк умисъл. Тя е съзнавала, че документите: 1) Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., 2) Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., и 3) Дружествения договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., които е предоставила на св.Х.А. за подаване в Търговския регистър, са неистински, тъй като не са подписани от св.С.Н.Д.. Подс. И. е искала тези документи да бъдат подадени в Търговския регистър и е съзнавала, че ще бъдат представени на длъжностно лице по регистрацията в Служба по регистрацията гр.Русе при Агенция по вписванията.  

В случая няма спор за елемента от обективна страта от състава на това престъпление – ползването, тъй като длъжностното лице от агенцията по вписванията е узнало за тях посредством представянето им чрез св.Х.А., което се установява от всички събрани по делото доказателства. Престъплението е довършено именно с узнаване на съдържанието на документите от страна на лицето на които се предявяват.  Единственият спорен момент е налице е субективна страна или не, т.е. подс.И. съзнавала ли е, че тези докуументи са неистински и въпреки това да ги е ползвала по начина, посочен по-горе. От събраните по делото доказателства, съдът намира, че е изключен всякъкъв друг вариант, т.е.веригата на косвеното доказване не се прекъсва по никакъв начин, съответно категоричният извод е, че тя е знаела са неистински и въпреки това ги е използвала, игнорирайки по този начин волята на св.Д. и съответно заблуждавайки длъжностното лице от Агенцията по вписванията. При първоначалното разглеждане на делото от друг състав на съда св.С.Д. не е бил разпитван, за разлика от настоящото производство. В с.з. от 13.11.2018г. св. Д. ясно и недвусмислено заявава под различен начин и форма, че подс. В. никога и по никакъв повод не се е свързвала с него, откакто той е заминал за Германия със семемейството си през 2012г., вкл. и да се обсъждат каквито и да е аспекти от дейността на дружеството след смъртта на баща и. В своите показания този свидетел заявява: „Аз не съм присъствал на никакво общо събрание, не съм канен никога на общо събрание…След смъртта на В. и преди да видя промените в търговския регистър  Б. и С. не са се свързвали с мен по никакъв начин“, показанията му на л.57 от пр. за с.з от 13.11.2018г. От показанията на св. Р.Й. се установява, че той е обяснил на подс.И., че докато не се представят доказателства пред Агенцията по вписванията (търговския регистър), че св.Д. лично е получил покакана за участие в общото събрание такова не може да се проведе, съответно не може да има никаква промяна по партидата на дружеството. От показанията на този свидетел също така се установява, че той лично е правил неколркократни опити по телефона да се свърже със св.Д. в Германия, но безуспешно.

От заключението на назначената и приетата по делото графологическа експертиза № 258/27.05.2015г. се установява, че подписите за „съдружник“  и срещу „С.Н.Д.“ в покана от 03.12.2014г., подписите, положени за съдружник в протокол № 2/12.12.2014г. и за „съдружници 1.“ В дружествен договор от 12.12.2014г. не са положени от св.С.Д., което и напълно съответства на неговите показания.  От така посочените доказателства се установява, единствения възможен извод, че действително св.Д. никога и по никакъв начин не е канен да присъства на проведеното общо събрание, съответно не се е подписвал и в гореизброените частни документи, като по делото няма доказателства, че неговият подпис е изпълнен от подс.И., което именно предопределя и обвинението и по чл.316 от НК. Твърденията на подсъдимата, че е тези документи ги е получила от незнайно кого в плик на домашния си адрес в пощенската кутия, означен само със „сем.И.“ съдът намира освен за нъпълно нелогична, но и за житейски напълно недостоверна защитна теза. Случайно или не този плик не е запазен, не е ясно от кого, къде и кога е подаден и въобще каква е била мотивацията на подателя му, който, ако се възприеме тезата на подсъдимата означава, че няма кой друг да стори това освен св.Д., което се опровергава от всички събрани по делото доказателства. От друга страна обаче подс.И. е заявила на св.Х.А., че всъщност документите са получени в плик, но по куриер, което е в пълно противоречие със заявеното получаване в домашната пощенска кутия, най-малко защото във втория случай би могло да се проверери кой, кога и къде е изпратил пощенската пратка. Тази нелогичност освен всичко друго произтича и от това, че тя самата е била с напълно ясното съзнание, че всички опити за комуникация със св.Д. са напълно безрезултатни, т.е. дори той не е бил пред въпроса ще има ли общо събрание, кога, с какъв дневен ред и пр. Нелогичността освен това се извежда и от това, че единствените лица, които имат някакъв интерес св.Д. да бъде лично уведомен за провеждането на общото събрание са тя и майка й с оглед възможността за осребряване активите на дружеството, което се потвърждава и от последващите им действия по повод образуваните впоследствие изпълнителни дела срещу дружеството. Тези изводи се засилват още повече и това, че единствено подсъдимата и нейната майка, видно от заключението на тази графологическа експретиза, са изпълнявали подписи в поканата, протокола и дружествения договор, което в съчетание с незнанието на св.Д. за тези действия, очевидно и безусловно води до единствения възможен извод, че подс.И. е знаела, че той е  бил подписан от неустановено по делото лице. В тази връзка следва да се посочи, че от показанията на св.Г.К., който е извършил проверка по жалбата на св.Д. до прокуратурата също не може да се установи друго – пред него подсъдимата изрично е заявила, че не е осъществила никаква връзка със св.Д., въпреки многократните опити за това: „Не ми даде обяснение как след като изобщо не могат да се свържат със С.Д. в един момент получават от него това, което чакат“, показанията му на л.54, гърба, от пр. за с.з. от от 13.11.2018г.

Съдът не кредитира заключението на първоначалната техническа експретиза № 482/09.11.2016г. от което е видно, че не може да се установи дали изследваните документи – покана по чл.139 от ТЗ от 03.12.2014г., протокол № 2/12.12.2014г., дружествен договор от с.д. и молба от подсъдимата и майка и до общото събрание на „Грийн Арена“ ООД са отпечатани от едно и също техническо устройство. Това е така, защото това вещо лице поначало не изготвя подобни експертизи, съответно няма нужната квалификация в тази област. Още по-съществената причина за това е, че вещото лице не е използвало налична съвременна техника в НИК към МВР – София за извършване на нужните изследвания и даване на обосновано и правилно заключение. Всичко това в своята съвкупност е напълно законосъобразно и е мотивирало органите на досъдебното производство да назначат повторна експертиза със същата задача, по отношение на същите обекти от заключението, на която вече се установява, че посочените четири писмени акта са от листове с еднакъв размер и сходни по вид структурни белези и оптични устройства, като са отпечатани с едно и също печатащо устройство – монохромен лазерен принтер. Съдът кредитира именно заключението на повторната експретиза, тъй като вещото лице е с необходимата компетентност в тази област и най-вече са използвани възможно най-съвременни технически средства при извършване на необходимите изследвания. От заключението на тази експретиза в съчетание със заключението на графологическата ескпретиза е видно, че подписът под молбата от подсъдимата и майка й до общото събрание на „Грийн Арена“ ООД са изпълнени от тях двете също се налага изводът, че поканата по чл.139 от ТЗ от 03.12.2014г., протокол № 2/12.12.2014г. и дружественият договор от с.д.  не може да са получени отделно с пощенски плик от неизвестно лице, а молбата да е присъединена впоследствие към тях, защото приликите (вид и структура на хартията и печатащото средство) са толкова близки, че на практика множество подобни детайлни  съвпадения са невъзможни, което  също води до извода, че подс.И. много добре е разбирала, че всички тези документи са неистински, но въпреки това ги е използвала.

 Въз основа на изложеното съдът намира, че единственият възможен извод, който се налага е, че подсъдимата И. напълно наясно е съзнавала, че подписът на св.Д. в поканата, протокола и дружествения договор е бил имитиран (бил е подписан) и въпреки това тя е използвала тези документи, като ги е предоставила на св.Х.А., който пък от своя страна ги е входирал в Агенцията по вписванията.

По отношение на престъплението по чл.313, ал.1 от НК:

От обективна страна, на 12.12.2014г. в гр.Русе подс. Б.И. потвърдила неистина в Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, тъй като декларирала, че Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., с адресати С.Н.Д., С.К.И. и Б.В.И., Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., и Дружествен договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., представените със Заявление вх.№20141212150556/12.12/2014г., са истински – подписани от С.Н.Д.. Съгласно чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Загл. изм. – ДВ, бр.74 от 2016г., в сила от 01.01.2018г.), т.е. по силата на закон, тази декларация се дава пред орган на властта – длъжностно лице по регистрацията в Служба по регистрацията при Агенция по вписванията, за удостоверяване, че подаваните за вписване в Търговския регистър документи са истински. Гореописаните три документа, заедно с Декларацията по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, са били представени за вписване в Търговския регистър със Заявление вх.№20141212150556/12.12.2014г. Подс. И. е извършила деянието в условията на посредствено извършителство. Тя е предала документите на св.Х.А., уверила го, че документите са изрядни и са подписани от св.С.Д. и го упълномощила да подаде в Търговския регистър Поканата по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., с адресати С.Н.Д., С.К.И. и Б.В.И., Протокола №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., и Дружествения договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., както и Декларацията по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, подписана от нея. В тази връзка на 12.12.2014г. св.А. подал по електронен път гореописаните документи, използвайки електронния си подпис. Заявлението, с което св.Х.А. подал документите на подс. Б.И. – в това число и Декларацията по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, подписана от нея, било с вх.№20141212150556/12.12.2014г. 

 От субективна страна подс. Б.И. е извършила деянието при форма на вина пряк умисъл. Тя е съзнавала, че документите: 1) Покана по чл.139 от ТЗ за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., от дата 03.12.2014г., 2) Протокол №2/12.12.2014г. за проведено Общо събрание на съдружниците на „Грийн Арена ООД, ...., и 3) Дружествения договор на „Грийн Арена ООД от дата 12.12.2014г., които е предоставила на св.Х.А. за подаване в Търговския регистър, са неистински, тъй като не са подписани от св.С.Н.Д.. Подс. И. е искала тези документи, заедно с Декларацията по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър, подписана от нея, да бъдат подадени в Търговския регистър и е съзнавала, че ще бъдат представени на длъжностно лице по регистрацията в Служба по регистрацията гр.Русе при Агенция по вписванията.

          Доколкото от посочените по-горе съображения относно субективната страна на престъплението по чл.316 от НК се установява, че подс.И. много добре е съзнавала, че те са неистински и които не следва да се преповтарят и по отношение на престъплението по чл.313 ал.1 от НК  единственият момент, който следва да се установи по безспорен начин е дали тя е подписала декларацията по чл.13 ал.4 от Закона за търговския регистър. Това обстоятелство категорично се установява от приетата и неоспорена от страните съдебно-почеркова експертиза №310/01.07.2015г., видно от заключението на която подписът, положен под декларацията е изпълнен от подс. И., като тази декларация се дава пред орган на властта – длъжностно лице по регистрацията в Служба по регистрацията при Агенция по вписванията, за удостоверяване, че подаваните за вписване в Търговския регистър документи са истински. 

Въз основа на изложеното на подс.И. следва да се наложат наказания за всяко от престъпленията:

          При индивидуализацията на наказанието за престъплението по чл.316 вр. чл.309 ал.1 от НК съдът отчита, като смекчаващи отговорността обстоятелства – липса на минали осъждания и добрите характеристични данни. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчита относително големия брой документи, които са ползвани. Въз основа на това и предвид установеното семейно и имуществено положение на подс.И. съдът й определя наказание ориентирано между минималния и средния размер на предвиденото в чл.309 ал.1 от НК, а именно „лишаване от свобода” за срок от осем месеца.

          При индивидуализацията на наказанието за престъплението по чл.313ал.1 от НК съдът отчита, като смекчаващи отговорността обстоятелства – липса на минали осъждания и добрите характеристични данни.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчита относително големия брой документи, които е декларирано, че са истински с процесната декларация. Въз основа на това и предвид установеното семейно и имуществено положение на подс.И. съдът й определя наказание ориентирано малко над минималния размер на предвиденото в чл.313 ал.1 от НК, а именно „лишаване от свобода” за срок от осем месеца.

          Така определените наказания следва да се групират на основание чл.23 ал.1 от НК, като се определи едно общо наказание, а именно осем месеца „лишаване от свобода”, което на основание чл.66 ал.1 от НК следва да се отложи с изпитатален срок от три години.

          Така определеното наказание съдът намира, че ще постигне целите по чл.36 от НК и най-вече подс.И. ще преосмисли поведението си в насока спазване на установения правов ред.

          Подсъдимата следва да заплати направените по делото разноски.

Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

 

                                                                  

 

                                                                   Районен съдия: