МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД N1246/2018год - II н.с. - РРС

 

    Русенска районна прокуратура е обвинила:

    Подс. М.Г.И. в това, че

    на 19.06.2018 г. в с. Смирненски, обл. Русенска, управлявал моторно превозно средство: мотопед „МАSК-50", с рама № FGBF05WX4S000144, което не е регистрирано по надлежния ред - по реда на чл.140, ал.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места" и чл.140, ал.2 от ЗДвП: „Условията и редът за регистриране, отчет,спиране от движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях, и по реда на Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК.

Подсъдимият изцяло признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт по смисъла на чл.371ал.1, т.2 НПК. Съжалява за стореното Защитникът му пледира за наказание глоба.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, пледира за наказание лишаване от свобода, с ефективно изтърпяване и приложение на чл.68 от НК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Подс.М.Г.И. е роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не женен, не работи. Осъждан, като релевантна към процесното деяние е Присъда №109/04.07.2017 г., по НОХД №1362/2017 г. по описа на РС -Русе, влязла в сила на 20.07.2017 г., с която бил лишен от право да управлява МПС за срок от две години, считано от 12.06.2017 г. Със същата присъда му било наложено и наказание „Лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, изтърпяването на което било отложено за срок от три години. Подс.И. е наказван по административен ред за извършени нарушения на ЗДвП и ППЗДвП.

На 19.06.2018 г. подс.И. привел в движение мотопед „МАSК-50", с рама № FGBF05WX4S000144, въпреки че не бил регистриран по надлежния ред - по реда на Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Движил се по улиците на с.Смирненски, обл. Русенска, когато около 21,30 ч., пред дом №2 на ул."Л.К." полицейските служители - свидетелите В.В. и А. Д.. му подали сигнал със стоп-палка да спре за проверка. Подс.И. възприел подаденият му от полицейският служител сигнал, но не спрял, а продължил движението си. Свидетелите В. В. и А. Д. тръгнали след него със служебният си автомобил, като подали звуков и светлинен сигнал. Подс.И. спрял мотопеда едва пред дома си, намиращ се на ул."Л.К."№21. Полицейските служители спрели и извършили проверка, която установила, че водачът на мотопед, „МАSК-50", с рама № FGBF05WX4S000144, е подс.И., както и че МПС не било регистрирано по надлежния ред. На свидетелите направило впечатление, че водачът е под въздействието на алкохол, но същият отказал да бъде изследван с техническо средство.

За констатираното нарушение св. В. съставил на подс.И. АУАН сер.Д, бл.№569149 от 19.06.2018 г., с който го обвинил за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП, подписан от дееца без възражения.

В хода на образуваното досъдебно производство била назначена техническа експертиза, чието заключение сочи, че  мотопед мотопед, „МАSК-50", с рама № FGBF05WX4S000144, управляван от подс.И., е превозно средство, което има двигател с обем 49,4 куб. см., бензинов, с номинална мощност 3,5 к.с.(2,57 кw), с максимална скорост 45 км/ч. При тези технически показатели посоченото превозно средство попада в легалното определение за мотопед, дадена в §6, т. 14 от ДР на ЗДвП и спада към категория АМ.

В хода досъдебното производство подс.И. бил привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.345 ал.2, вр.ал.1 от НК. В дадените обяснения признал вината си.

Авторството на подсъдимия в извършване на престъплението и начина на осъществяването му е безспорно установено. В тази насока е неговото самопризнание, че не оспорва фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Това самопризнание, съдът кредитира с доверие, тъй като то е заявено и на досъдебното призводство, където подсъдимият признава уличаващи го доказателства, определящи неговото авторство. Последните не са изолирани, а кореспондират със свидетелските показания на В. В. и А. Д., които съдържат факти и обстоятелства установяващи по безспорен начин, че подсъдимият управлявал автомобила без, последният да е регистриран по надлежния ред –Наредба I-45/24.03.2000г. Уличаващи в авторство подсъдимия доказателства, се съдържат в съставения на водача АУАН, сер.Д, бл.№569149 от 19.06.2018 г, който подс.И. подписал без възражения, както и в писмото от ОДМВР, сектор ПП, придружено с изготвената справка от централната база данни на АИС КАТ и АИС ИД-Н.ШИС, установяваща липса на регистрация за процесния мотопед. Заключението на техническа експертиза сочи, че управляваният от подсъдимия мотопед, „МАSК-50", с рама № FGBF05WX4S000144, е превозно средство, което има двигател с обем 49,4 куб. см., бензинов, с номинална мощност 3,5 к.с.(2,57 кw), с максимална скорост 45 км/ч., технически показатели кладиращи посоченото превозно средство в легалното определение за мотопед, дадена в §6, т. 14 от ДР на ЗДвП.

Горепосочените доказателства разгледани отделно и в тяхната съвкупност, налагат единствения и категоричен извод: 

От обективна страна подс.И. осъществил състава на престъплението  по чл.345 ал.2, вр.1 от НК, тъй като на на 19.06.2018 г. в с. Смирненски, обл. Русенска, управлявал моторно превозно средство: мотопед „МАSК-50", с рама № FGBF05WX4S000144, което не е регистрирано по надлежния ред - по реда на чл.140, ал.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места" и чл.140, ал.2 от ЗДвП: „Условията и редът за регистриране, отчет,спиране от движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетатадеглени от тях, и по реда на Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

От обективна страна елементите на престъплението са налице – същия е управлявал мотопед „МАSК-50", с рама № FGBF05WX4S000144, без последният да е регистриран по надлежния ред –Наредба I-45/24.03.2000г.

От субективна страна действал при пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици, и допускал настъпването им, което се потвърждава от поведението му: знаел е, че може да управлява автомобила, единствено ако е регистрира по предвидения за това ред, но въпреки това не се е съобразил с разпоредбите на закона.

Предвид изложеното, съдът признава подс. М.Г.И. за ВИНОВЕН в извършване на престъплението по чл.345 ал.2, вр.ал.1 НК и му налага наказание при условията на чл.371 ал.1, т.1 от НПК, вр.чл.373 ал.2 от НПК и чл.374 от НПК, вр. чл.54 от НК, по вид лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при баланс между смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства - смекчаващи: направеното признание още на досъдебното производство и изразеното съжаление; грижи към непълнолетно дете;

                                       - отегчаващи: предходни осъждания, по-голяма част от които за престъпления по транспорта /чл.343б, чл.343в, ал.2 от НК/, чиито наказания /пробация, условно наказание/ явно не са изпълнили предвидените в чл.36 от НК цели за поправяне и предупредително въздействие на подсъдимия; факта че управлява МПС без СУМПС /последното отнето по съдебен ред за срок от 24 месеца/; данни, че настоящото престъпление осъществил и след употреба на алкохол, съдържащи се в показанията на полицейските служители.

Така определеното наказание от шест месеца лишаване от свобода на основание чл.58 а, ал.1 от НК следва да се НАМАЛИ с 1/3 и да се НАЛОЖИ  наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. Последното следва да се изтърпи ефективно, като на основание чл.57 ал.1, т.3 от ЗИНЗС следва да се ОПРЕДЕЛИ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване.

Процесното престъпление е осъществено в изпитателния срок на Присъда №109/04.07.2017 г., по НОХД №1362/2017 г. по описа на РС -Русе, влязла в сила на 20.07.2017 г., с която бил лишен от право да управлява МПС за срок от две години, считано от 12.06.2017 г. и му било наложено и наказание „Лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, изтърпяването на което било отложено за срок от три години, поради което и на основание чл.68 НК, отложеното наказание от ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода следва да бъде приведено в изпълнение и на основание чл.57 ал.1, т.3 от ЗИНЗС следва да се ОПРЕДЕЛИ първоначален режим на изтърпяване – ОБЩ.

Съдът преценява, че целите на наказанието по чл.36 от НК ще се постигнат в достатъчна степен с така определеното по вид и размер наказание.  

Подс.И. дължи направените по делото разноски: 164,22лв. по сметка на ОДМВР - Русе .

Причини за извършване на престъплението: ниска правна култура; незачитане установените норми за движение по пътищата.

  

    В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................................