мотиви към присъда 113, постановена по НОХД №1160/2018г. по описа на Русенски районен съд, V-ти наказателен състав

 

                  Русенска районна прокуратура е обвинила подсъдимия И.С.Т. в това, че на 7.03.2018 г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление, на три пъти възбудил и поддържал заблуждение у М.Й.К., Д.П.Й. и Х.К. ***- че предоставя на М.Й.К. сумата от 200 динара, която е равностойна на сумата от 300 лева, дал на Д.П.Й. банкнота с номинал от 100 динара и му заявил, че му предоставя банкнота с номинал от 100 евро, с която връща дълга си към неговия син в размер на 40 лева и следва да получи остатъка от левовата равностойност в размер на 160 лева, дал на Х.К.К. 2бр. банкноти с номинал от по 500 динара, 3бр. банкноти с номинал от по 100 динара, 1бр. банкнота с номинал 50 динара, 3бр. банкноти с номинал от по 20 динара - общо 1410 динара, като му заявил че му предоставя сумата от 1410 евро, за да му я обмени в български левове и с това причинил на М.Й.К. *** имотна вреда в размер на 300 лева, на Д.П.Й. *** имотна вреда в размер на 160 лева и на Х.К. *** имотна вреда в размер на 2 800 лева, всичко на обща стойност 3260 лева, като измамата представлява опасен рецидив- престъпление по чл.211 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.

­                   Прокурорът поддържа обвинението.

                   Подсъдимият се признава за виновен и признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

                   Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, които обсъди в тяхната цялост, счете за установено следното:

                  Подсъдимият И.С.Т. е роден на  ***г***,  български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, не работи, ЕГН **********.

                  Подсъдимият имал склонност да мами хора с користна цел, за което бил многократно осъждан. За последното се такова деяние той изтърпял наказанието си лишаване от свобода на 9.05.2017г., когато бил освободен от затвора. Това наказание не изиграло законовата си роля и подсъдимият решил да продължи да набавя доходи чрез измами.

                  В изпълнение на тези си намерения подс.Т. пристигнал в гр.Русе от гр.Варна, където живеел, и на 7.03.2018г. сутринта се насочил към централната част на града в търсене на жертви на престъпния му план. Установил се в района на кръстовището, образувано от пресичането на ул. „Мария Луиза" с ул.„Цариград". Носел в себе си 200 сръбски динара, на която валута имал намерение привидно да извърши обмен, като заблуди съконтрагента си, че тяхната равностойност в левове възлиза на общо 300 лева, което не съответствало на истината и да си набави по този начин парични средства. В същото време от там минал свид.К., която разполагал с  390 лева от пенсията си, подсъдимият го заговорил по общи теми, след което извадил динарите- две банкноти от по 100 динара, със стойност тогава около 4лева, и поискал да ги обмени за български левове, като убедил К., че стойността на динарите е 300 лева. Свидетелят повярвал на подсъдимия и се съгласил на предложението му, при което му дал сумата от 300 лева., а Т. му дал двете банкноти от по 100 динара. След това двамата се разделили.

           Подсъдимият разполагал с още сръбски динари и веднага след това решил да извърши и друга измама и отишъл пред сградата на театъра в гр.Русе. Там видял свид.Й., който тъкмо бил получил пенсията си от „Банка ДСК”АД. Приближил го и  попитал къде се намира синът му, когото заявил, че познава и му дължи 40 лева. Подсъдимият предложил на Й. да върне тази сума, като му даде една банкнота от 100 евро на стойност 200 лева, пострадалият да си удържи 40 лева и да му върне разликата от 160 лева. Й. се съгласил на предложението. Тогава Т. дал на пострадалия  банкнотата с номинал от 100 динара и го убедил, че това е банкнота от 100 евро. Й. на свой ред дал на подсъдимия сумата от 160 лева и двамата се разделили.

            Подс.Т. разполагал с още 2бр.банкноти от по 500 динара, 3бр. банкноти от по 100 динара, 1бр. банкнота с номинал 50 динара и 3бр. банкноти с номинал от по 20 динара, общо сумата от 1410 динара, на обща приблизителна стойност 24 лева, коеато също решил да използва като средство за измама и около 11.40 часа на същия ден застанал на ул.„Александровска" в гр.Русе. Към него се приближил свид. К., който непосредствено преди това бил получил пенсията си от пощенски клон. Двамата се заговорили, като Т. заявил на свид.К., че познава неговия син. Пострадалият му отвърнал, че има внук, но не й син, при което подсъдимия заявил, че се объркал и че в същност познава внука му от много години. Т. поискал от пострадалия да му обмени валута, тъй като разполагал само с евро. К. се съгласил. Подсъдимият показал на К. 1410-те динара, като убедил пострадалия, че това са пари в евро и че тяхната левова равностойност възлиза на 2820 лева. Тъй като К. не разполагал с цялата искана от подсъдимия сума, двамата се придвижили до дома на пострадалия, където последния дал на Т. 2800 лева и се разделили.

                Не след дълго пострадалите разбрали, че са измамени и още на същия ден - 7.03.2018г. уведомили органите на МВР. Били проведени незабавно ОИМ и подсъдимият бил задържан в гр.Русе. По време на предварителното разследване Т. възстановил предмета на престъплението на трите пострадали лица.

               Изложената фактическа обстановка се установява по категоричен и непротиворечив начин от признанията на подсъдимия, от показанията на свидетелите, както и от останалите писмени доказателства и доказателствени средства по делото – справка за съдимост, автобиография, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, разписки, заключението на назначената и приета по делото експертиза.  

               Тази фактическа обстановка и изложеното във връзка с установяването й налагат правния извод, че с описаното в нея деяние подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.211 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, тъй като на 7.03.2018 г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление, на три пъти възбудил и поддържал заблуждение у М.Й.К., Д.П.Й. и Х.К. ***- че предоставя на М.Й.К. сумата от 200 динара, която е равностойна на сумата от 300 лева, дал на Д.П.Й. банкнота с номинал от 100 динара и му заявил, че му предоставя банкнота с номинал от 100 евро, с която връща дълга си към неговия син в размер на 40 лева и следва да получи остатъка от левовата равностойност в размер на 160 лева, дал на Х.К.К. 2бр. банкноти с номинал от по 500 динара, 3бр. банкноти с номинал от по 100 динара, 1бр. банкнота с номинал 50 динара, 3бр. банкноти с номинал от по 20 динара - общо 1410 динара, като му заявил че му предоставя сумата от 1410 евро, за да му я обмени в български левове и с това причинил на М.Й.К. *** имотна вреда в размер на 300 лева, на Д.П.Й. *** имотна вреда в размер на 160 лева и на Х.К. *** имотна вреда в размер на 2 800 лева, всичко на обща стойност 3260 лева, като измамата представлява опасен рецидив. Подсъдимият формирал у пострадалите неправилни представи, че им предоставя валута, която съответства като стойност на насрещната им престация по сделка за обмен, което всъщност въобще не отговаряло на истината. В съзнанието на пострадалите се формирало убеждението за равностойност на сумите, с което те се разпореждали на даваното им по подсъдимия и след разпореждането с тези средства за тях настъпило отрицателно изменение на имуществото им, в което се е изразила имотната вреда. Престъплението представлява продължавано такова, тъй като е извършено с три деяния,  осъществяващи поотделно състав на едно и също престъпление- измама, извършени са през непродължителен период от време при еднородност на вината и при една съща обстановка, като всяко следващо се явява от обективна и субективна страна продължение на прехождащите го. Деянието представлява опасен рецидив, тъй като е извършено в срока по чл.30 от НК от изтърпяване на наказанието по присъда № 7/19.01.2016г., постановена по НОХД№ 25/2016г., НОХД по описа на РС-Ловеч, с която му било наложено ефективно наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца. От субективна страна подсъдимият е действал при пряк умисъл и с користна цел– той предвиждал, че описаното въздействие ще предизвика дадените неправилни представи в съзнанието на пострадалите, като в същото време е съзнавал, че тези представи са от естеството си да ги мотивират да се разпоредят с поисканата от него сума, в резултат на което за пострадалите ще настъпи имотна вреда, а подсъдимият ще се облагодетелства от това.   

                     Причина за извършване на престъплението е желанието на подсъдимия за облагодетелстване по неправомерен начин.                 

                     При индивидуализацията на наказанието следва да се приложи правилото на чл.373, ал.2 от НПК и наказанието да се определи при условията на чл.58а от НК. Смекчаващи вината обстоятелства се явяват възстановяването на предмета на престъплението и неголямата му стойност. Отегчаващо вината обстоятелство се явява многобройните предходните осъждания на подсъдимия. Предвид тези индивидуализиращи обстоятелства на подсъдимата следва да се наложи наказание шест години лишаване от свобода, което след редукцията следва да се определи в размер на четири години, което да се изтърпи при първоначален строг режим, от което да се приспадне на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан по делото.

                      На основание чл.53, ал.1, б.а от НК веществените доказателства по делото- 5 бр. банкноти с номинал 10 динара, 3 бр. банкноти с номинал 20 динара, 1 бр. банкноти с номинал 50 динара, 6 бр. банкноти с номинал 100 динара и 2 бр. банкноти с номинал 500 динара следва да се отнемат в полза на държавата, като вещи, принадлежащи на подсъдимия и послужили за извършване на престъплението.                  

                      Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                       Районен съдия: