Мотиви към присъда по НОХД № 1113/2018 г. по описа на Русенски районен съд, Х н.с.

 

 

    Русенска районна прокуратура е обвинила Ф.Д.А.,***, в извършване на престъпление по чл.206 ал.2 вр. ал.1 от НК, за това, че през периода 17.10.2016 г.- 15.11.2016 г., в гр.Русе, се разпоредил неправомерно с движима вещ- лек автомобил  „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № СС 4953 МС, на стойност 4200 лева, негова собственост, обременена със залог по силата на договор за паричен заем от 01.12.2014 г., обективиран в заложен билет  № 334/01.12.2014 г., сключен между кредитора „Заложна къща Мамон” ЕООД гр.Силистра и заемателя Ф.Д.А., без  да запази правата на заложния кредитор- „Заложна къща Мамон” ЕООД гр.Силистра.

     Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение.

     По отношение на  подс.А. е проведено задочно съдебно производство.

     След преценка на събраните доказателства, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

     Подс.Ф.Д.А. е български гражданин, роден на *** ***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан.

     Към 2014 г. подс.А.  притежавал лек автомобил  „Мерцедес Е  250 Д” с рег. № СС 4953 МС.През м.ноември 2014 г. подсъдимият се нуждаел от парични средства и взел решение да заложи превозното средство.Така, на 01.12.2014 г. той посетил „Заложна къща Мамон” ЕООД в гр.Силистра, сключил договор за паричен заем за сумата от 3000 лева за срок от 1 месец и представил като обезпечение  посоченото по- горе превозно средство.Върху автомобила бил учреден залог, като сключеният договор между „Заложна къща Мамон” ЕООД и Ф.Д.А. бил обективиран в заложен билет № 334/01.12.2014 г. При сключване на договора подсъдимият предал владението на вещта /включително ключ и документи/ на св.П.С.- собственик на заложната къща, като същевременно получил уговорената сума.След това, св.М.С.- съпруг на С., паркирал автомобила на обособен паркинг.След изтичането на срока от 1 месец, А. не върнал сумата, а започнал да заплаща на заложната къща ежемесечна такса за управление в размер на 90 лв.  и лихва върху заема в размер на 90 лв., което положение продължило до м.юли 2016 г.Междувременно, в този период- от датата на предоставянето на автомобила в залог- до м.юли 2016 г., периодично подсъдимият вземал- със съгласието на Стоянови,  превозното средство под различен предтекст за кратко време, но отново го връщал.

     На неустановена дата през м.септември 2016 г. подс.Ф.А. отново отишъл при св.С. и поискал да вземе автомобила, като обяснил, че ще го представи за годишен  технически преглед.Свидетелката  се съгласила и му дала ключовете, като се уговорили след това колата да бъде върната в заложната къща.Независимо от това, подсъдимият повече не представил превозното средство на кредитора си.Свидетелите С. направили множество опити да установят контакти с А., но същият се укривал и не отговарял на обажданията им, поради което се принудили да подадат жалба в полицията.

     Междувременно, през м.октомври 2016 г. подсъдимият взел решение   да се разпореди отново с лекия автомобил „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № СС 4953 МС, въпреки, че знаел за предходното му залагане в полза на „Заложна къща Мамон” ЕООД Силистра. А. бил мотивиран от желанието да си набави пари.

      В изпълнение на намеренията си, на 17.10.2016 г., в гр.Русе, подсъдимият  сключил договор като заемател за паричен заем в размер на 1300 лева със „Заложна къща МОВАДО” ЕООД Русе, представлявана и управлявана от св.Д.Д., като дал в залог същото превозно средство.Страните уговорили срок на договора до 15.11.2016 г. На датата 17.10.2016 г. А.  също така упълномощил св.Д. с право да се разпорежда както намери за добре, включително и да прехвърли чрез продажба или отчужди по друг начин същия автомобил.Упълномощаването било удостоверено от пом.нотариус М.П. в гр.Русе. При предаването на  св.Д. получил от подс.А. и регистрационния му талон- част І и ІІ, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за технически преглед.Подсъдимият не уведомил св.Д., че превозното средство е обременено вече със залог в гр.Силистра.

     Впоследствие подс.А. не изпълнил договорните си задължения към „Заложна къща МОВАДО” ЕООД и поради това на 27.06.2017 г- св.Д., действащ в качеството си на пълномощник на подс.А.,  продал автомобила на св.М.А.В. ***, за  което бил сключен писмен договор с нотариална заверка на подписите.След тази сделка св.В. предприел действия по промяна на регистрацията на автомобила и го представил в сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Русе.При извършената проверка се установило, че превозното средство е обявено за издирване, поради което било доброволно предадено от В..

      Съгласно приетото и неоспорено заключение на вещото лице по назначената СЦИЕ, към инкриминираната дата въпросният лек автомобил се оценява на 4200 лв.Според приетото и неоспорено заключение по назначената почеркова експертиза, ръкописният текст и подписа за  заемател” в заложен билет № 334/01.12.2014 г., издаден от „Заложна къща Мамон” ЕООД Силистра, е изпълнен от Ф.А..

      Изложеното се установява от показанията на свидетелите П.С., М.С., Д.Д., М.В., както и от надлежно приобщените показания на подсъдимия, дадени в хода на разследването пред защитник.При анализа на гласните доказателства се установява, че същите са непротиворечиви относно отразените фактически обстоятелства.Безспорно се установява, че подс.А. е бил собственик на индивидуализираното по- горе превозно средство, че същото било заложено първоначално в гр.Силистра, в „Заложна къща Мамон” ЕООД пред свидетелите Стоянови.Няма спор, че към м.септември 2016 г. доброволно последните предоставили автомобила на А. за кратко, така както и преди индицентно постъпвали, но той не го върнал, не заплатил задълженията си и не установил последващ контакт.Безспорно е установено и второто залагане на вещта, този път в гр.Русе, съпроводено с упълномощаване на кредитора за разпореждане, което и било сторено през 2017 г.Посочената от свидетелите фактология се потвърждава и от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства- протоколи за доброволно предаване, за връщане на веществени доказателства, протокол за оглед, заключения по СЦИЕ и почеркова експертиза, копие от заложен билет, декларация към него, приходни касови ордери, удостоверение за актуално състояние, удостоверение за регистрация, заявления за издаване на документи за самоличност, удостоверение за раждане, удостоверение за постоянен адрес, заявление за първоначана регистрация, протокол за преглед за техническа изправност на ППС, декларации, заявление за промяна на регистрация, договорза покупко- продажба на МПС, заложен билет, свидетелство за регистрация  част І и ІІ, писма, справка за съдимост, автобиография, декларация за семейно и материално положение.

     Правни изводи:

     С действията си подс.Ф.Д.А. е осъществил от обективна и субективна страна деянието по чл.206 ал.2 вр. ал.1 от НК, за това, че през периода 17.10.2016 г.- 15.11.2016 г., в гр.Русе, се разпоредил неправомерно с движима вещ- лек автомобил  „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № СС 4953 МС, на стойност 4200 лева, негова собственост, обременена със залог по силата на договор за паричен заем от 01.12.2014 г., обективиран в заложен билет  № 334/01.12.2014 г., сключен между кредитора „Заложна къща Мамон” ЕООД гр.Силистра и заемателя Ф.Д.А., без  да запази правата на заложния кредитор- „Заложна къща Мамон” ЕООД гр.Силистра.

    От обективна страна изпълнителното деяние е извършено с действие, изразяващо се в разпореждане на подс.А. със собствена вещ, обременена в залог.Разпореждането е извършено в собствена полза, а вещта е била доброволно временно предоставена от представляващи кредитора /търговско дружество/ лица, т.е. тя се е намирала   правомерно във владението на подсъдимия.От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл.Подсъдимият Ф.А. е знаел, че автомобилът е обременен със залог, което изключва възможността да бъде извършено разпореждане до погасяване на задължението и вдигането на обезпечението.Въпреки това, действайки в собствен интерес и мотивиран от лични подбуди да се обогати, подсъдимият се разпоредил с превозното средство, като по този начин накърнил правата на заложния кредитор- „Заложна къща Мамон” ЕООД Силистра.Субективното отношение на подс.А. към стореното се доказва и от установените обстоятелства за действията, които предприел, когато бил издирван от свидетелите Стоянови.Подсъдимият се укривал и не допуснал контакт с тях, който факт е индиция за изначалните му намерения да се разпореди независимо от волята на представляващите кредитора и условията на заложния договор.

     При установените факти и налагащи се правни изводи, за да индивидуализира наказанието, което следва да се изтърпи за извършеното деяние, съдът съобрази следното:

     Според правната си квалификация, деянието, предмет на настоящото дело, е наказуемо с наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години.

      Като смекчаващи отговорността обстоятелства следва да бъдат съобразени чистото съдебно минало и направените признания, съпроводени с изразено критично отношение.Като смекчаващо отговорността обстоятелство следва да се отнесе и изтеклия продължителен период на разследване.Отегчаващи отговорността обстоятелства не са установени.Това мотивира съда да определи наказанието при превес на смекчаващите такива и конкретно да наложи на подс.Ф.Д.А. за деянието по чл.206 ал.2 вр. ал.1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от една година.

       Налице са основания за отлагане изпълнението на така наложеното наказание, тъй като то не надвишава 3- годишен срок, подсъдимият е неосъждан, а съдът намира, че целите биха се изпълнили и без ефективно изтърпяване на санкцията.Това е така, доколкото понастоящем няма никакви данни за други противообществени прояви на лицето, които да дават индиции, че частната превенция може да бъде успешно проведена само с ефективно изтърпяване на наказание от вида лишаване от свобода.Поради изложеното, в хипотезата на чл.66 от НК съдът отлага изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, като определя изпитателен срок от 3 години.

    С оглед изхода от делото, на подс.А. са възложени разноските в производството.

    Приложеното веществено доказателство- лек автомобил „Мерцедес  Е 250 Д” с рег. № СС 4953 МС, както и приложените веществени доказателства- свидетелство за регистрация част І и ІІ с № 006378489 и 1 бр. контактен ключ за лек автомобил „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № СС 4953 МС, следва да бъдат върнати на св.М.А.В. с ЕГН **********,***, тъй като това лице се явява последен и добросъвестен собственик на вещта- по силата на договор за покупко- продажба, удостоверен от  помощник- нотариус М.П. в гр.Русе.

     Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                    Районен съдия: