ОПР. №311

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

град Русе, 04.12.2018г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ІV-ти наказателен състав, в публично съдебно заседание проведено на 04 декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

 

 

при участието на секретаря ЮЛИЯ ОСТРЕВА

и прокурор Веселка Събева

сложи за разглеждане НОХД № 1917 по описа на РС-Русе за 2018 година, докладвано от председателя на състава

 

На именно повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Подс.  И.Т.Л., редовно призован, се явява лично и със  защитник адв. Иван Жалков от АК – Габрово, редовно упълномощен от преди.

За Районна прокуратура - Русе, редовно призовани,  се явява прокурор Веселка Събева.

 

 

СЪДЪТ запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

         Адв. И. ЖАЛКОВ: Да се даде ход на делото.

         Подс. И. Л.: Да се даде ход на делото.

        

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателни процесуални предпоставки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

На основание чл.272, ал.1, от НПК председателят на състава провери самоличността на подсъдимия.

 

И.Т.Л. – ЕГН: **********, 50г., бълг.гражданин, средно-специално образование, работи, женен, неосъждан

На основание чл.274, ал.1 от НПК, председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, защитника и секретаря и те заявиха, че нямат искане за отвод.

         На основание чл.274, ал.2 и чл.275, ал.1 от НПК председателят на състава разясни на страните правата им предвидени в НПК, както и правото им на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

         ПРОКУРОР: Нямам нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Адв. И. ЖАЛОВСКИ: Нямам нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Подс. И. Л.: Нямам нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

СЪДЪТ докладва постъпило споразумение по ДП № 537/18г. по описа на РП-Русе, при  реда и условията на чл.381 и следващи от НПК, постигнато между защитника – адв. И.Жалков и прокурор от РП-Русе.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам така представеното споразумение. Моля същото да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

Адв. И. ЖАЛКОВ: Постигнато е споразумение, което доверителят ми е подписал доброволно. Моля да одобрите споразумението и да прекратите наказателното производство.

Подс. И. Л.: Запознат съм и поддържам така представеното споразумение. Разбирам обвинението. Признавам вината си. Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици. Доброволно съм го подписал.

 

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 5 от НПК, предлага на страните  изменение в споразумението в частта относно размера на наказанието „лишаване от свобода”, като същото от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА бъде увеличено на ЕДНА ГОДИНА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласна съм с предложеното изменение  на споразумението.

Адв. И. ЖАЛКОВ: Съгласни сме с предложеното изменение  на споразумението.

Подс. И. Л.: Съгласен съм с предложеното изменение  на споразумението.

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

О П Р Е ДЕ Л И :

         ВПИСВА писменото споразумение постигнато между РП-Русе и  защитника адв. И.Жалков с направеното изменение,  със следното съдържание:

На основание чл. 381, ал. 5 от НПК страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

І. По чл. 381, ал. 5, т. 1 от НПК.

Обвиняемият И.Т.Л., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:***, със средно образование, женен, работи, неосъждан

се признава за виновен в това, че:

На 07.02.2018 година, в гр. Русе извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, на обществено място си събул панталоните, извадил и показал половия си орган пред стоящите срещу него малолетни момичета, като деянието по своето съдържание се откроява с изключителен цинизъм и дързост.      

Престъпление по чл.325 ал. 2 вр. ал.1 от НК.

С престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване, съгласно чл. 381, ал. 3 от НПК.

ІI. По чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК.

За извършеното от обективна и субективна страна престъпление по чл.325, ал. 2 вр. ал.1 от НК, на основание чл. 54 от НК, на обвиняемия И.Т.Л. се определя наказание:

- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ІII. По чл.381, ал.5, т.4 от НПК

Възпитателната работа спрямо обвиняемия за времето на условното осъждане, се възлага на полицейските служителите от РУ – Трявна при ОД МВР - гр. Габрово, по местоживеене на лицето.

IV. По чл. 381, ал. 5, т. 6 НПК

След влизане в сила на определението за одобряване на споразумението,  приложеното към делото веществено доказателство – 1бр. CD, следва да бъде унищожено.

На основание чл.189, ал.3 НПК, направените разноски в хода на досъдебното производство, в размер на 40,45 лева, се възлагат на обвиняемия И.Т.Л., който следва да заплати посочената сума по сметка на ОД МВР – Русе.

V. Действие на споразумението.

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подс. И.Т.Л. по отношение на описаното по-горе престъпление.

 

След одобрение от Съда на настоящото споразумение, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

По чл. 381, ал. 6 от НПК, страните подписват Споразумението:

 

 

ПРОКУРОР:                                               

                                                                                     /В. СЪБЕВА/

 

 

ЗАЩИТНИК:

/адв.  И. Жалков/

                                                   

 

                                                                  ПОДСЪДИМ:

                 / И. Л. /

 

СЪДЪТ, като взе предвид постигнатото споразумение между адв. И. Жалков в качеството му на защитник на подсъдимия И.Т.Л. и прокурор от РП-Русе, намира, че същото не противоречи на закона и морала и не са налице отрицателните предпоставки по чл.382, ал.7 от НПК за одобряването му, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. Иван Жалков от АК-Габрово в качеството му на защитник на подсъдимия И.Т.Л. и прокурор  от РП-Русе.

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия И.Т.Л., ЕГН: ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1917/2018 по описа на РС-Русе.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.55 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно  заседание.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: