Î Ï Ð Å Ä Å Ë Å Í È Å

N

ãðàä Ð ó ñ å , 17. 12. 2018 ãîäèíà

 

ÐÓÑÅÍÑÊÈßÒ ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ, âòîðè íàêàçàòåëåí ñúñòàâ,

â îòêðèòî ñúäåáíî çàñåäàíèå íà 17.12.2018 ãîä. â ñúñòàâ:

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË: ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÉ×ÅÂÀ

: ..

..

ïðè ñåêðåòàðÿ .

â ïðèñúñòâèåòî íà ðàéîíåí ïðîêóðîð . ,

êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò ñúäèÿòà 1891

ïî îïèñà çà 2018ãîä. íà ÐÐÑ, çà äà ñå ïðîèçíåñå ñúîáðàçè:

 

Ïðîèçâîäñòâîòî å ïî ÷ë.306, àë.1, ò.1 ÍÏÊ.

Ïîñòúïèë å , . ..., **********, .

Ïðîêóðîðúò , .25, ..23 .

.

Ñúäúò, êàòî âçå ïðåäâèä íà , ñëåä êàòî ïðèëîæ áþëåòèíè çà ñúäèìîñò, ñúîáðàçè ñëåäíîòî:

Îñ.. ñ 3 âëåçëè â ñèëà ïðèñúäè, :

1. 1 665/2018.
- , .194, .1 ,
08.05.2018., "
. .66, .1 ,
. .67, .
, ...

".
11.07.2018.

2. 12 12/20 18. - ,
.194, .1 , 21.10.2017.,
" .
.66, .1 ,
.
21.09.2018.

3. 1 529/2018.
- , .194, .1 ,
17.10.2017., "
. .66, .1 ,
. .59, .1
, 18.10.2018. 29.10.2018.

, .25, .1 . .23, .1 , . : 1, 2 3. . . . - , .25, .4, . .66, .1 , , .67, . , ", 1665/2018.

.59 .1 1529/2018. , 18.10.2018. 29.10.2018.

.25, .2 .

- .

Ìîòèâèðàí òàêà è íà îñíîâàíèå ÷ë.306 àë.1 ò.1 ÍÏÊ, ñúäúò

 

Î Ï Ð Å Ä Å Ë È :

. ..., ********** 1665/2018. , 1212/2018. 1529/2018. -.,

.

.25, .4, . .66, .1 , .

.67, . , .42, .2, .2 - ", 1665/2018. .

.59. .1 , 1529/2018. , 18.10.2018. 29.10.2018.

.25, .2 .

 

Îïðåäåëåíèåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñò â 15-äíåâåí ñðîê îò äíåñ ïðåä Ðóñåíñêè îêðúæåí ñúä.

 

Ïðåïèñ îò îïðåäåëåíèåòî äà ñå èçïðàòè íà ÐÐÏ .

 

ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄÈß:......................................

 

 

 

: 1. 2.