П Р О Т О К О Л

гр.РУСЕ, 28.11.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ШЕСТИ наказателен състав в публично съдебно заседание на 28.11.2018 година в състав:

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

  СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:   

    

при участието на секретар Елка Горанова 

и прокурора КРАСИМИР ИВАНОВ                                          

сложи за разглеждане ЧНД № 1706 по описа на Районен съд - Русе за 2018 година, докладвано от Председателя на състава.

 

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

Молител Ю.Ю.А. – редовно призован, не се явява.

Адв. Я.С. – АК София - редовно призован, не се явява.

РРП редовно призовани, явява се прокурор КРАСИМИР ИВАНОВ

 

Председателят на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателни процесуални предпоставки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На основание чл.274 от НПК Председателят разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитника и  секретаря.

ПРОКУРОР: Нямам искане за отвод на състава.

 

Председателят на състава разясни на страните правото им на нови искания по чл. 275, ал.1 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам нови искания.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молбата за реабилитация на Ю.Ю.А..

 

 ПРОКУРОР: Запознат съм с молбата. Няма да соча нови доказателства.

Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ на основание чл. 107 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства – свидетелство за съдимост, удостоверение от Районна прокуратура – Кърджали, удостоверение от Окръжна прокуратура – Кърджали, удостоверение от ОД МВР – Кърджали, пълномощно, бюлетини за съдимост, удостоверение от СИС при Районен съд – Кърджали.

 

ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ПРОКУРОР:  Уважаеми господин Председател, не са изпълнени в пълен обем указанията на съда за представяне на необходимите писмени доказателства. Липсват доказателства за изтекъл срок по чл.87 от НК по отношението на изтърпяното наказание по НОХД № 1508/2013 г. на Районен съд – Велико Търново, наказанието лишаване от свобода няма данни кога е изтърпяно и наказанието лишаване от право да управлява МПС също няма данни кога е изтърпяно. Няма данни за заплащане на наказанието глоба по НОХД № 1902/2011 г. на Районен съд - Русе. Не са представени доказателства за характеристични данни, поради което считам, че молбата за съдебна реабилитация е неоснователна, не са налице предпоставките по чл.87 ал.1 от НК, поради което моля да я оставите без уважение.

 

СЪДЪТ като взе предвид постъпилата молба, събраните по делото доказателства и становището на представителя на държавното обвинение, намира следното:

Видно от приложените бюлетини за съдимост, ос. А. е осъждан пет пъти:

1. С определение от 20.12.2005 г. по НОХД № 701/2005 г. на Районен съд - Кърджали за престъпление по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.216 ал.1 от НК му е наложено общо наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години. Определението е влязло в сила на 20.12.2005 г.

2. С присъда № 121/2009 год. по НОХД № 1008/2009 год., по описа на Районен съд - Кърджали за престъпление по чл.325 ал.3 пр.2 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК му е наложено наказание  лишаване от свобода за срок от десет месеца, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от три години. Присъдата е влязла в сила на 24.12.2009 г.

3. С определение от 21.04.2011 г. по НОХД № 321/2011 г. на Районен съд - Свиленград за престъпление по чл.294 ал.1 от НК му е наложено наказание Пробация за срок от една година и девет месеца. Определението е влязло в сила на 15.10.2011г.

С определение от 28.10.2013 г. по ЧНД № 176/2013 г. на Окръжен съд – Кърджали заменя неизтърпяната част от наложеното наказание пробация за срок от една година и девет месеца с наказание лишаване от свобода за срок от 191 дни, което да се изтърпи при строг режим в затворническо заведение от закрит тип. Определението е влязло в сила на 04.11.2013 г.

4. С определение № 341/19.08.2011 г. по НОХД № 1902/2011 г. на Районен съд - Русе за престъпление по чл.280 ал.2 т.3 и т.4 пр.1 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 11 месеца, което да се изтърпи при строг режим в затворническо заведение от закрит тип и глоба в размер на 1000 лв. Определението е влязло в сила на 19.08.2011 г.

5. С определение № 228/12.09.2013 г. по НОХД № 1508/2013 г. на Районен съд – Велико Търново за престъпление по чл.343б ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца, което да се изтърпи при строг режим в затворническо заведение от закрит тип и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца. Определението е влязло в сила на 12.09.2013 г.

По отношение на осъждането по НОХД № 701/2005 г. на Районен съд – Кърджали е настъпила реабилитация по право.

От приложените справки по делото - удостоверение от Районна прокуратура – Кърджали, удостоверение от Окръжна прокуратура – Кърджали, удостоверение от ОД МВР – Кърджали, бюлетини за съдимост, удостоверение от СИС при Районен съд – Кърджали не се установява кога е изтърпяно наказанието лишаване от свобода, както и наказанието лишаване от право да управлява МПС, наложени по НОХД № 1508/2013 г. на Районен съд – Велико Търново. Също така няма данни за заплащане на наказанието глоба, наложено по НОХД № 1902/2011 г. на Районен съд - Русе. Липсата на доказателства пречи да се установи дали е изтекъл срока по чл.87 ал.1 от НК,което е абсолютна предпоставка за постановяване на реабилитация. За доказване на тези обстоятелства молителят не е проявил изискуемата процесуална инициатива въпреки многократните указания на съда.

Гореизложеното дава основание на съда да намери, че молбата на Ю.А. е неоснователна, тъй като не са представени доказателства за всички обстоятелства изискуеми от разпоредбата на чл.87 от НК.

Липсата на материално правната предпоставка на чл.87 ал.1 от НК пречи на основателността на молбата, поради което същата следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ: №  753

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Ю.Ю.А., ЕГН **********, за допускане на съдебна реабилитация по отношение на осъжданията с присъди по НОХД № 1008/2009 г. на Районен съд – Кърджали, НОХД № 321/2011 г. на Районен съд – Свиленград,  НОХД № 1902/2011 г. на Районен съд - Русе и НОХД № 1508/2013 г. на Районен съд – Велико Търново.

 

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Русе.

 

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 09,40 часа.

            ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с.з. 

 

СЕКРЕТАР:                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: