Ï Ð È Ñ Ú Ä À

N

ãðàä Ð ó ñ å, 17. 12. 2018 ãîäèíà

 

 ÈÌÅÒÎ ÍÀ ÍÀÐÎÄÀ

ÐÓÑÅÍÑÊÈßÒ ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ, âòîðè íàêàçàòåëåí ñúñòàâ, íà

17.12.2018ãîä., â îòêðèòî ñúäåáíî çàñåäàíèå, â ñúñòàâ:

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË: ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÉ×ÅÂÀ

ïðè ñåêðåòàðÿ E.,

â ïðèñúñòâèåòî íà ðàéîíåí ïðîêóðîð . ,

ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò ñúäèÿòà ÍÎÕÄ N 1947

ïî îïèñà çà 2018ãîä. íà ÐÐÑ è

 

ÏÐÈÑÚÄÈ:

ÏÐÈÇÍÀÂÀ ïîäñ...., ******, , , , , , : **********,

, 31.10.2018 ., ., , . . , ***- 2 . , 6932 , .. 1,5 Ŕ, KLATF69YEWB244860, îðàäè êîåòî è íà îñíîâàíèå ÷ë.345 .1 .54 ,

.

, 31.10.2018 . ., , ***, I-45/24.03.2000. , , , , îðàäè êîåòî è íà îñíîâàíèå ÷ë.345 .2, .1 .54 ,

, .

.23 , - - .

.53 .1, . - 2 . , 6932 .

ÑÚÆÄÀ . ..., äà çàïëàò íàïðàâåíèòå ïî äåëîòî ðàçíîñêè, : 83,77. 20.00. .

 

 

Ïðèñúäàòà ïîäëåæè íà îáæàëâàíå è ïðîòåñò â 15äíåâåí ñðîê îò äíåñ ïðåä Ðóñåíñêè îêðúæåí ñúä.

ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄÈß:.....................................