Р Е Ш Е Н И Е

 

 

град Русе, 17.12.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично заседание, проведено на десети декември две две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора ЯНА ИЛИЕВА, като разгледа докладваното от съдия Йорданов частно наказателно дело № 1979 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 24а от ЗБППМН.

Образувано е по повод депозирано предложение от МКБППМН при Община – Русе, спрямо непълнолетния Х.М.А. да бъде наложена възпитателна мярка „настаняване във възпитателно училище – интернат“, на основание чл. 13, ал. 1, т. 13 ЗБППМН.

В проведеното съдебно заседание представителят на МКБППМН поддържа така депозираното предложение.

Представителят на РсРП заема становище и релевира доводи, за основателност на предложението.

Защитникът на непълнолетния, намира искането за основателно.

Съдът, след като се запозна с материалите по преписката и изслуша непълнолетния и майка му намира следното:

Х.М.А. е роден на ***г***, български гражданин, с начално образование, не учи. Отглеждан е от майка си М.М.А., бащата е неизвестен. Няма братя и сестри. Същият живее при нормални хигиенно – битови условия. Майката полага грижи, но не може да упражнява родителски контрол над него. Не посещава училище.

А. се води на отчет в ДПС при Първо РУ на ОДМВР – Русе, където е регистриран за множество извършени от него кражби. По отношение на същия са били образувани и приключили 13 възпитателни дела, през периода от 2011 до 2018г., по които са му налагани различни възпитателни мерки, включително и осем мерки по чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗБППМН, но същите на се довели до необходимия корекционно-възпитателен ефект върху неговото поведение.

Видно от представената по делото Справка към настоящия момент срещу А. има образувани пет досъдебни производства за извършени от него множество престъпления от общ характер.

При преценка законосъобразността на предложената възпитателна мярка, съдът намира, че се налице предпоставките на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 ЗБППМН за уважаване на предложението. А. е непълнолетен и същият е осъществил множество противообществени прояви, като по отношение на него са налагани множество възпитателни мерки, включително и по чл. 13, ал. 1, т. 12 ЗБППМН – предупреждение за настаняване във ВУИ. Липсва подходяща социална среда и среда необходима за неговото правилно развитие. Майката на непълнолетния не е в състояние да окаже необходимото въздействие, за възпитателно въздействие на непълнолетния.

Настоящият състав приема, че предложената мярката по чл. 13, ал.1, т.13 от ЗБППНМ – „настаняване във възпитателно училище-интернат“ е единствената подходяща, тъй като по отношение на А. са изчерпани всички останали по-леки възможни мерки за въздействие, като поради липса на съдействие от негова страна същите не дават резултат. Тази мярка е необходима и поради липсата на семейна или подходяща социална среда, която да подпомогне психическото развитие и възпитание на непълнолетния. Майката не е в състояние да респектира детето нито с лични усилия, нито чрез компетентните органи за борба с противообществените прояви и закрила на детето. В тази връзка съдът приема, че е необходимо отделянето на А. от заобикалящата го среда с цел преустановяване на противообществените му прояви.

Не следва да се определя срок за престоя в интерната по аргумент от чл. 31, ал.5 ЗБППМН, тъй като възпитателната мярка се прекратява от съда по предложение на местната комисия и същата действа до настъпване на основание за нейната отмяна или прекратяване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 24а, ал.4, т.1 от ЗБППМН, съдът

 

Р Е Ш И:

НАЛАГА спрямо непълнолетния Х.М.А., роден на ***г***, български гражданин, с начално образование, не учи, ЕГН: **********., възпитателна мярка „НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ“ до настъпване на основание за нейната отмяна или прекратяване.

Решението може да се обжалва или протестира в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд - Русе.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: