РЕШЕНИЕ

 

гр.Русе, 12.12.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД  VІІІ наказателен състав в публичното заседание  на 03.12.2018 година   в състав:

 

      Председател: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

 

при секретаря Мирослава Пенева , като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1974  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от „***” ЕООД против Наказателно постановление №  18-001277/24.10.2018г  на Директора на Дирекция инспекция по труда - Русе, с което за нарушение на чл.415 ал.1 КТ на основание чл.415 в ал.1 КТ е наложена имуществена санкция от 300 лв и се иска намаляването й

Представител на ОИТ, редовно уведомени, се явява и поддържа издаденото Наказателно постановление.

Русенска районна прокуратура, редовно уведомена, не изпраща представител и не взема становище.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 01.10.2018г. при извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство по работни места на "***" ЕООД, с ЕИК;****  в обект на контрол: шивашки цех, находящ се в гр. Русе, ул. "Независимост" №1, въз основа на протокол с изх. №ПР1833626/ 18.10.2018г., обяснение от М. А. от 01.10.2018г., е констатирано, че работодателят не е изпълнил в срок до 30.05.2018г  предписание №2, дадено с протокол с изх. 1М9ПР1812163 от 12.04.2018Г., на Д ИТ - Русе, отнасящо се до това: „Работодателят да възстанови принудителната вентилация на 2- те гладачни маси с компроментирано действие на принудителната вентилация, от есплоатираните 4 броя в участък крайно гладене в обекта на контрол." След съставянето на АУАН от 18.10.2018г е постъпило възражение и са приложени доказателства ,че предписанието е изпълнено. АНО е приел за установено ,че нарушението е отстранено и не са произлезли вредни последици и е наложил в максимален размер санкцията по чл.415 в ал.1 КТ  

Изложената фактическа обстановка се установява от приложените по делото писмени и гласни доказателства – протокол за извършена проверка, АУНТЗ, НП, акт за отстраняване, показания на актосъставител

Съдът, след като прецени допустимостта и наведените в жалбата основания, прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

В производството по установяване на нарушението и издаване на обжалваното наказателно постановление е приложен правилно материалния закон и  не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до неговата незаконосъобразност , но АНО не е съобразил напълно критериите на чл.27 от ЗАНН и необосновано е наложил максимален размер на санкция за маловажно нарушение

Не е съобразил, че жалбоподателят не е санкциониран до сега и се касае за първо нарушение, че значителна част от дадените предписания са били изпълнени, както и обстоятелството, че е наел на работа значителен брой работници. Тези смекчаващи отговорността обстоятелства и липса на отегчаващи , налагат определяне на санкцията в минимален размер -100лв. В този смисъл НП следва да се измени  

 

Мотивиран така и на основание чл.63 и сл. ЗАНН съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

 ИЗМЕНЯ наказателно постановление    18-001277/24.10.2018г  на Директора на Дирекция инспекция по труда - Русе, с което за нарушение на чл.415 ал.1 КТ на основание чл.415 в ал.1 КТ на "***" ЕООД, с ЕИК;**** е наложена имуществена санкция от 300 лв, като я НАМАЛЯВА  на 100/сто/ лева

 

Решението подлежи на обжалване пред РАдмС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: