Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Русе, 11.12.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският  Районен съд, единадесети наказателен състав, в публично заседание на четвърти декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                               Районен съдия : Александър Станчев

 

при секретаря Елка Горанова и в присъствието на  прокурора ………………..

като разгледа  докладваното от съдията АН Дело №1921/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление №18-1085-002875/17.10.2018г., издадено от Началник на Сектор „ПП“ при ОДМВР - Русе, против И.К.И., с ЕГН-**********, за нарушение на чл.6, т.2 от ЗДвП, са наложени административни наказания  „Глоба” в размер на 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП.

Срещу постановлението е подадена жалба от И.К.И..  Жалбата е подадена в законоустановеният 7-дневен срок. В нея се моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление.

Жалбоподателя не е намерен на посочения в жалбата адрес и не се явява. Депозира молба, че е извън пределите на Р България без да прилага доказателства за това негово твърдение и не изпраща процесуален представител по делото.

Ответникът по жалбата, административнонаказващият орган, не изпраща представител.

Районна прокуратура-гр.Русе не изпраща представител.

Съдът, след като разгледа жалбата, изложените в нея доводи и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 28.08.2018г. служители от Сектор „ПП“ към ОДМВР – Русе и от Второ РУП към ОД МВР – Русе изпълнявали служебните си задължения във връзка с регулиране движението на образувана колона от чакащи товарни ППС в района на бул.“Тутракан“ и кръгово кръстовище - в непосредствена близост до ГКПП“Дунав мост“. Около 21,20ч. жалбо.И. се движил в лявото платно за движение на бул.“Тутракан“ с товарен автомобил марка „Скания Р 420“, с рег.№ СО 9998 ВС и прикачено към него полуремарке с рег.№СО 1343 ИМ, с посока кръговото движение до ГКПП „Дунав мост“ и с цел да премине през мостовото съоражение и пререждайки колоната чакащи товарни ППС по този начин. Спрял с товарния си автомобил до пол. автомобил на Второ РУП при ОДМВР – Русе и уведомил св.П. М., че вози хранителни продукти /сметана/ и ще премине първи ГКПП“Дунав мост“, без да изчака другите товарни ППС по този начин. Св.М. му разпоредил да премине през кръговото кръстовище и да се върне последно изчакващ ППС на колоната от автомобили за да не пререди по този начин другите ППС, но жалб.И. не се съобразил с това полицейско разпореждане и продължил движението си към кръговото кръстовище, в района на което бил спрян от други полицейски служители /измежду които И.Ш./, които също му разпоредили да не преминава ГКПП“Дунав мост“ и т.к. пол. служители поддържали радиовръзка, И.Ш. разбрал, че жалб.И. не е изпълнил и преди това пол. разпореждане на негови колеги и съставил АУАН бл.520737/28.08.2018г. против жалб.И. за извършено от него нарушение на чл.6, т.2 от ЗДвП, препис от който бил връчен на жалбоподателя срещу подпис и вписване от него на бланкетни възражения, след което жалб.И. продължил движението си преминавайки ГКПП“Дунав мост“ без да се върне от да изчака колоната от товарни ППС, както му било разпоредено на от полицейските служители.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства.

При така очертаната фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Жалбата е неоснователна.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното наказателно постановление са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в кръга на неговата компетентност. Същото е издадено в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуално правните разпоредби, съобразено е с целта на закона.

При  извършената служебна проверка,  съдът  не  констатира допуснати в хода на  административнонаказателното производство  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  които  да  налагат  отмяна  на  обжалваното наказателното  постановление, както се сочи в жалбата.

Съдът намира, че с деянието си жалбоподателят безспорно и несъмнено е осъществил от обективна и субективна състава на административното нарушение по чл.6, т.2 от ЗДвП, според който : „участниците в движението изпълняват разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.“, тъй като при извършената му полицейска проверка не е изпълнил на няколко пъти полицейски разпореждания на пол. служители, включително и на лице, упълномощено да контролира движението по пътищата /актос. И.Ш./.

От субективна страна нарушението е извършено умишлено, т.к. като дългогодишен и професионален водач на МПС, жалб.И. е запознат с правата и задълженията му по ЗДвП, включително и тези по чл.6, т.2 от с.з.

С оглед допуснатото нарушение от жалбоподателя, правилно е ангажирана  административнонаказателната му отговорност  на  посоченото основание чл.6, т.2 от ЗДвП. Наказанието е определено в законоустановения минимум за това нарушение по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, поради което и не подлежи на преоценка от съда.

Освен това в случая, според Съда, не се касае за „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като жалб. И. е демонстрирал упоритост в умисъла извършвайки процесното нарушение, а освен това е наказван многократно за извършени множество и различни по вид нарушения по ЗДвП, видно от приложената по делото справка за нарушения на водач на МПС.

                                     

По изложените  съображения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-1085-002875/17.10.2018г., издадено от Началник на Сектор „ПП“ при ОДМВР - Русе, против И.К.И., с ЕГН-**********, с което за нарушение на чл.6, т.2 от ЗДвП, са наложени административни наказания  „Глоба” в размер на 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

                                      

Районен съдия :