Р Е Ш Е Н И Е

   

                Гр Русе 11.12.2018 г.

 

        В името на народа

 

Русенски районен съд ОСМИ наказателен състав в публично заседание от 03.12.2018 година в състав :

 

Районен съдия : Елица Димитрова  

 

При секретар Мирослава Пенева разгледа докладваното от съдията НАХД 1903 /2018 г. ,за което съобрази ,че производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от И.А. Ш. против НП 38-0000851/22.10.2018г на Началник ОО АА -Русе , с което:

за нарушение на чл. 36 параграф 1 т „и” на Регламент № 165/2014г на ЕС   на основание чл.93в ал.17 т.1   ЗАвтП е наложена глоба в размер на 1500лв

Сочат се съображения за необоснованост, незаконосъобразност и неправилно приложение на материалния закон

РДАА редовно призовани не изпращат представител  .

Русенска районна прокуратура ,редовно призована ,не изпраща представител.

Съдът след преценка на събраните доказателства по делото приема за установена следната фактическа обстановка :

След извършена проверка от св. К.Ц.   е съставен АУАН ,спрямо жалбоподателя за това ,че на  24.09.2018 г. около 10:00 часа в гр. Русе, Автогара ЮГ, бул. Цар Освободител № 156, управлявал автобус Мерцедес 0614Д, категория M3, с per. № Р4571ВХ, собственост на С. А. А. с ЕГН **********, като извършвал обществен превоз на пътници по редовна автобусна линия гр. Русе - с. Бисерци, видно от маршрутно разписание № 18101, възложено на Искра Груп ООД по договор с община Русе, като не представил тахографски листи или Удостоверение за дейности за периода от 06.09.2018 г до 13.09.2018 г. Прието е ,че превоза попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 г.,и жалбоподателят е  водач на МПС, оборудвано с аналогов тахограф с инд. № 3363164

Жалбоподателят представил тах.листи за 05.09.2018г, 14.09.2018, 24.09.2018г. Дал обяснения ,че е бил помолен да работи няколко дни като водач във фирмата на братовчед си и представил и межд.си паспорт с поставени визи ,видно от които е влязъл последно в България на 13.09.2018г

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от АУАН,наказателното постановление, от показанията на актосъставителя,копие на межд.паспорт, тах.листи    

С оглед установеното ,съдът прави следните правни изводи .Жалбата е допустима ,и разгледана по същество е основателна.

В нормите на чл.78 от ЗАвтП е предвидено ,че при извършване на превози на пътници с автобуси и превози на товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на Регламент 561/2006г  и Регламент 165/2014г  на Европейския Парламент и Съвета, т.е посочените актове са транспонирани в закона

На основание чл.89 от ЗАвтП е приета и НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт,и т.н.  и НАРЕДБА № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях,и двете издадени от МТ

 

 

 

 

Регламент 561/2006г на ЕС съгласно съображение 7 и чл.2 ал.2 се прилага към автомобилния превоз на стоки и пътници, извършван  изключително/изцяло/ в Общността, или между Общността, Швейцария и страните, които са договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Съгласно чл. 3 б.а  Регламент 561/2006  не се прилага към автомобилен превоз с превозни средства, използвани по редовни линии, когато маршрутът на въпросната линия не надвишава 50 километра

Справката с google maps сочи ,че разстоянието между гр.Русе и с.Бистренци/ обслужваната редовна пътническа линия/ е 42,5 км

Обстоятелството ,че се касае за междуселищен обществен транспорт на пътници по редовна автобусна линия Русе- с.Бистренци, т.е само на територията на РБългария и при маршрут под 50 км ,сочи на неприложимостта на посочения регламент.

Изрично е указано в съображение 24 от регламента ,че Държавите членки следва да определят правила за превозни средства, използвани за превоз на пътници по редовна линия, когато маршрутът не превишава 50 км.Такива са предвидени в чл.88

Една от целите на Регламент 561/2006г за да се  гарантира най-вече дали времето за управление и периодите на почивка се спазват надлежно в деня на проверката и през предходните 28 дни предвижда въвеждането на данните или чрез използване на стандартно записващо устройство / тахограф или други записи/ и предвидената компетентност на контролните органи да изискват такава информация / чл.16/

 Тахографите, изискуеми от Регламент 165/2014г се монтират и използват в превозни средства, регистрирани в държава-членка, които се използват за автомобилен превоз на пътници или товари и за които се прилага Регламент (ЕО) № 561/2006. Т.е приложното поле изисква и приложимостта на последно посочения регламент. Дори с оглед на въведените чрез Регламент 165/14г изменения в Регламент 561/2004г, нормата на чл.3  от Регламент 561/2004г „Настоящият регламент не се прилага към автомобилен превоз с:

а) превозни средства, използвани по редовни линии, когато маршрутът на въпросната линия не надвишава 50 километра;” не е изменяна

Изложеното налага извода ,че в случая с оглед на неприложимостта на Регламент 561/2004г ,поради изключението на чл.3 б. „а” и нормите чл.36 параграф 1 т. i на Регламент 165/2014г/ посочена за нарушена/ не намират приложение

Действително съгласно чл.16 от Регламент 561/2004г транспортното предприятие при редовните национални пътнически линии следва да изготвя разписание на линията и график на дежурствата, които показват за всеки водач, името, място на базиране и изготвен предварителен график за различни периоди на управление, друга работа, почивки по време на работа и периоди, когато е на разположение. Всеки водач, работещ по националната пътническа линия,следва да  носи със себе си извлечение от графика на дежурствата и копие от разписанието на линията,като графикът на дежурствата следва да включва всички данни,  за минимален период, обхващащ предходните 28 дни;

Тази норма съответства на изискването на чл.36 параграф 1 т. iii на Регламент 165/2014г 

Дори да се приеме / ако се представи маршрутното разписание / ,че линията надвишава 50 км. И са приложими Регламент 561/2006 и Регламент 165/2014г на ЕС , обжалваното НП е незаконосъобразно поради следното:

Съгласно чл.36 параграф 1 б.i когато водачът управлява превозно средство, на което е монтиран аналогов тахограф, трябва да е в състояние да представи по искане на оправомощен служител на контролен орган тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от него/ водача/ през предходните 28 дни.

Видно от копието на межд.паспорт и представените тах.листи , жалбоподателят е влязъл в РБългария на 13.09.2018г , като е представил тах.лист за периода след тази дата . Видно от поставените печати, същият не е бил в България в периода 06-13.09.2018г , т.е той не е и бил водач на процесното МПС , а и АНО не навежда доказателства и твърдения ,че в този период жалбоподателят е бил в договорени отношения с превозвача или към него момент е отговарял на дефиницията за водач, дадена в регламент 561/2006, след като е посочил приложението му

Нормата на чл.36 от Регламента изисква водачът да е в състояние да представи изискуемите тах.листи за визирания в НП период. Видно е ,че същият не е бил в страната, т.е. не е извършвал обществен превоз на пътници за посочения период и съответно не е могъл да бъде в състояние да представи тах.листи за посочения период. Нещо повече нормата изисква водачът да представи ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НЕГО тах.листи / а не принципно/ през изминалите 28 дни / а не за посочения 8 дневен срок/. Дори нормата на чл.93 в ал.17 т.1 ЗАвтП използва   кратката форма на трето лице ед.число на притежателното местоимение „му” ,т.е. на конкретния водач

В контретния случай водачът е представил действително използваните от НЕГО тах.листи и то за времето, само за което е бил водач и е извършвал обществен превоз на пътници по редовна линия Русе-с.Звънарци / както с оглед изискванията на чл.36 ,така и с оглед на изискванията на чл.34 от Регламент 165/2014г/

Приложимата в случая  

 

 

 

НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета , 

 

 

 

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г.,  изм., бр. 15 от 23.02.2016 г., в чл.10 предвижда, че ако водач, който при проверка от контролните органи не може да предостави необходимите тахографски листа, данни от картата на водача, ръчни записи или разпечатки, както се изисква съгласно чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014, поради това, че е бил в отпуск по болест, годишен отпуск, отпуск или почивка, управлявал превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR, извършвал друга работа, а не управление на превозно средство или е бил на разположение, следва да предостави на контролните органи удостоверение по образец съгласно Решение на Комисията от 12 април 2007 г. относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт.Тази норма е приложима в случаите на установени договорни отношения между транспортното предприятие и водача ,видно от следващите алинеи на нормата

Обаче с оглед на поправката на чл.34 от Регламент 165/2014г ОВ L 16, 23/01/2015, чл.34 параграф 3 ал.3 сочи ,че Държавите-членки не налагат на водачите изискване да представят формуляри, свидетелстващи за действията им във времето, когато не са били в превозното средство. Т.е не е изискуемо с оглед на поправката на чл.34 и удостоверението за дейности за времето , когато водачът не е бил в превозното средство, което е посочено като непредставено в описателната част на НП

Всъщност жалбоподателят е наказан само за непредставяне на тах.листи / т.1 на чл.93в ал.17 / ,докато са му вменени във вина и непредставянето на удостоверение за дейности. Последното не би могло да се изисква с оглед на поправката на чл.34 от Регламент 165/2014 и защото липсват доказателства за наличието на договорни правоотношения с превозвача. На същото основание не би следвало да се изискват и тах.листи за времето ,в което не е бил в страната и не е бил в правоотношения с транспортното предприятие -превозвач   

Поради изложеното съдът намира обжалваното НП за незаконосъобразно и необосновано 

 

 

 

 

Мотивиран от горното и на основание чл 63 и сл. от ЗАНН съдът

 

Реши:

 

ОТМЕНЯ НП  38-0000851/22.10.2018г на Началник ОО АА -Русе , с което за нарушение на чл. 36 параграф 1 т „I” на Регламент № 165/2014г на ЕС   на основание чл.93в ал.17 т.1   ЗАвтП  на И.А. Ш. е наложена глоба в размер на 1500лв

Решението подлежи на обжалване пред РАдмС в 14 дневен срок от съобщаването .

 

Районен съдия :