РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 19.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на21.11 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1826 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Ц.П.Ц. *** е подал жалба против наказателно постановление №18- 1085- 000726/ 4.04.2018г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР-Русе, с което на основание чл.638, ал.1, т.1 във вр. 461, т.1, вр. чл.468, ал.1, т.1 от КЗ му е наложено наказание имуществена санкция в размер на 250лв.

Жалбоподателят излага съображения, че в хода на досъдебното производство по делото са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и иска отмяна наказателното постановление.

Ответникът по жалбата иска потвърждаване на наказателното постановление.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Жалбоподателят бил собственик лек автомобил с рег.№Р6226РС, за който към 24.03.2018г. не бил сключил застраховка “Гражданска отговорност”.

Тази фактическа обстановка се доказва по напълно непротиворечив начин от всички събрани по делото доказателства.

Изложената фактическа обстановка води на следните правни изводи:

В хода на досъдебното производство по делото е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело не само до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, но и лишаването му от такава. Жалбоподателят е бил наказан като физическо лице с наказание имуществена санкция, което е недопустимо. Физическите лица могат да бъдат наказвани с наказанията глоба, обществено порицание и лишаване от право. Определянето на такъв вид наказание прегражда пътя на защита, тъй като то нито може да бъде индивидуализирано по отношение на физическо лице, нито път въобще може да се прецени неговата законосъобразност. Поради всичко изложено наказателното постановление е неправилно и следва да се отмени.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯВА наказателно постановление №18-                   1085- 000726/

4.04.2018г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР-Русе, с което на Ц.П.Ц. *** на основание чл.638, ал.1, т.1 във вр. 461, т.1, вр. чл.468, ал.1, т.1 от КЗ е наложено наказание имуществена санкция в размер на 250лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: