Р Е Ш Е Н И Е  803

гр.Русе, 19.12.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Русенският Районен съд, четвърти  наказателен състав в публично заседание на осми ноември  две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                Районен съдия: Венцислав Василев

                            

 

 

при секретаря Юлия Острева………………….….…………………………………

          Като разгледа  докладваното от съдията НАХД Дело №  1759/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от „Ейч Пи Троник Русе “ ЕООД, представлявано от П.К.В. до Русенския Районен съд против наказателно постановление №  351008/01.08.2018г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при Териториална  Дирекция на НАП – Варна.

          Жалбоподателят, моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

          В съдебно заседание процесуалният му представител изразява становище, че е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН.

          АНО, редовно  призован изпраща процесуален представител, който изразява становище за неоснователност на жалбата.

          РРП, редовно призова не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          С обжалваното Наказателно постановление № 351008/01.08.2018 г. на  осн. чл.81, ал.1 от ЗДДФЛ на „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД била наложена “Имуществена санкция“ в размер на 300 лв., за извършено нарушение по чл. 65 ал. 11 от ЗДДФЛ.

Със справка вх.№ 18001740215/14.03.2018г. „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе декларирало пред ТД на НАП гр.Варна ДДС за възстановяване в размер на 17 976.70лв. По повод тази декларация Г.И.– инспектор по приходите започнала проверка на дружеството.

Междувременно, с Декларация обр.6 вх.№ 18000183030235/23.02.2018г. „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе декларирало пред ТД на НАП гр.Варна Офис Русе данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения на работниците и служители за м.януари 2018г. в размер на 1661,41лв.

В хода на проверката за възстановяване на ДДС, било констатирано, че сумата от 1661,41 лв. – данък по чл.42 от ЗДДФЛ за месец януари 2018г. не е внесена от „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе в законоустановеният срок по чл.65 ал.11 от ЗДДФЛ, в конкретният случай до 26.02.2018г.

Поради това, с Акт за прихващане или възстановяване № П-03001818055511-004-001/11.04.2018г., тази сума била прихваната от подлежащият на възстановяване ДДС на Дружеството.

Предвид така установените обстоятелства, Г.И., инспектор по приходите в НАП - Варна приела, че дружеството е осъществило състава на нарушение по чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ, за което съставила против дружеството АУАН.

Въз основа на този акт, Директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Варна издал обжалваното наказателно постановление, с което за нарушението и на осн. чл.81 ал.1 от ЗДДФЛ наложил на „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе “имуществена санкция” в размер на 300 лв.

Жалбата е подадена с срока по чл.59 ал.1 от ЗАНН и от лице , което има право на жалба и в този  смисъл е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Съдът намира, че при съставяне на акта за установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението било описано пълно и ясно, като били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, била осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което той в крайна сметка сторил в развилото се съдебно производство.

От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин, че „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе е осъществило от обективна страна, състава на нарушението по чл.65, ал.11 вр.чл.81 ал.1 от ЗДДФЛ.

Съобразно тази правна норма, данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл.42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл.42, ал. 6. Работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по чл. 49, ал. 5 в срок до 25 февруари на следващата година.

Безспорно се установява, че с декларация обр.6, „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе декларирало пред ТД на НАП гр.Варна Офис Русе данък по чл.42 от ЗДДФЛ - данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения за месец януари  2018г. в размер на 1 661,41 лв. Установява се и не се оспорва от жалбоподателя и обстоятелството, че този данък не бил внесен по сметка на ТД НАП Офис Русе в законоустановеният срок, който в случая е изтекъл на 26.02.2018г. , тъй като 25.02.2018г. е неприсъствен ден.

С оглед изложеното става ясно, че „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе, не изпълнило задължението си да внесе по сметка на ТД НАП данъка по чл.42 от ЗДДФЛ до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. По този начин, от обективна страна бил осъществен състава на нарушението по чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ.

Извършеното нарушение е формално, за което отговорността на дружеството е обективна и безвиновна. Единствено и достатъчно за ангажиране на административнонаказателната отговорност е установяване на поведение, което да представлява нарушение на законови задължения. В процесният случай е налице неизпълнение на задължението за внасяне на данък в законоустановен срок, т.е. изпълнителното деяние се изразява в бездействие при правно задължение за действие.

Обстоятелството, че в същият период дружеството претендирало пред ТД на НП ДДС за възстановяване не изключва отговорността за това нарушение, тъй като основанието и размера на сумите за възстановяване следва да се считат за установени едва след провеждане на процедурата по чл.129 от ДОПК. Както става ясно, в настоящият случай такава била проведена и приключила с Акт за прихващане или възстановяване от 11.04.2018г., т.е. след изтичане на срока за внасяне от страна на дружеството на данъка по чл.42 от ЗДДФЛ. При това положение става ясно, че очакването на наказаното дружество, че сумата на дължимият данък по чл.42 от ЗДДФЛ в размер на 1661,41 лв. изначално и безрезервно подлежи на прихващане от ДДС за възстановяване на дружеството е необосновано.

Поради изложеното дотук, съдът приема, че съобразно материалния закон, актосъставителя, а в последствие и АНО правилно приели, че състава на нарушението по чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ е осъществен от обективна страна от „Ейч Пи Троник Русе“ЕООД гр.Русе.

Съдът не споделя възражението  на защитата, изложено в жалбата и поддържано в съдебните прения, че в случая са налице предпоставките деянието да бъде преценено като маловажен случай на нарушение, по смисъла на чл.28 от ЗАНН, вр. чл.93  т.9 от НК.

Това е така, тъй като степента на засягане на реда на държавното управление с процесното нарушение не е значително по-ниска в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този тип. В тази насока съдът отчита обстоятелството, че наказаното дружество демонстрирало явно неглижиране на законовите си задължения и упоритост в поведението си, като периодично, в два последователни периода от време не внасяло реално дължимият данък по чл.42 от ЗДДФЛ, с което осъществявало състава на нарушението по чл.65 ал.11 вр.чл.81 ал.1 от ЗДДФЛ. Освен това, по делото не се събраха и не бяха представени пред съда каквито и да било смекчаващи отговорността на дружеството обстоятелства, като изрично следва да се посочи, че приетите в съдебно заседание три броя актове за прихващане или възстановяване, като писмени доказателства са неотносими към делото, защото касаят предходни данъчни периоди.

 Извършвайки тази преценка, настоящият състав намира, че конкретното деяние не разкрива белезите на маловажност, предвид обсъдените по-горе обективни негови признаци.

Поради това съдът намира, че жалбата е неоснователна, а обжалваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран така  и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН ,съдът :

 

                            

Р   Е   Ш   И  :

 

         

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 351008/01.08.2018г., издадено от  Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП  гр.Варна с което,   на „Ейч Пи Троник Русе“ ЕООД гр.Русе, представлявано от П.К.В. с ЕГН ********** е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. (триста  лева) за нарушение по чл.65 ал.11 вр.чл.81 ал.1 от ЗДДФЛ.

          Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и АНО.

          Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Русенския Административен съд.

 

 

                                                                             Районен съдия :