Р Е Ш Е Н И Е

град Русе, 19.12.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично заседание, проведено на дванадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора …...……………, като разгледа докладваното от съдия Йорданов АНД 1736 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

Образувано е по жалба на К.А.С. депозирана против наказателно постановление № МДИ-02/18.09.2018г., издадено от Началник на Регионален отдел „Надзор на пазара“ – Северна централна България, с което на жалбоподателя, на основание чл. 56 ЗТИП е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 200 лева, за нарушение на чл. 30ж, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

С жалбата се ангажират твърдения, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като е издадено при допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила и материалния закон и се иска неговата отмяна. В подкрепа на тези твърдения се инвокират доводи, че актосъставителят не е имал материална компетентност за съставянето на АУАН, както и доводи, касаещи неправилно субсумиране на деянието, като нарушение по чл. 30ж, ал. 3 ЗТИП, като се твърди, че в случая въз основа на така установените факти е следвало да бъде прието, че се касае за нарушение на чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява и не се представлява. Депозирано е писмено становище, в което поддържа подадената жалба и излага доводи, идентични със съдържащите се в жалбата.

Административнонаказващият орган, моли да бъде оставена без уважение подадената жалба. Релевират се доводи, касаещи неоснователност на изложените в жалбата твърдения, досежно липсата на материална компетентност на актосъставителя и неправилна квалификация на деянието. Излагат се подробни аргументи, касаещи правилност и законосъобразност на оспореното наказателно постановление.

Районна прокуратура - Русе, редовно призована, не изпраща представител.

Жалбата изхожда от процесуално легитимирана страна в процеса, по отношение на която е ангажирана административнонаказателна отговорност. Депозирана е в преклузивния срок за обжалване, касае подлежащо на обжалване наказателно постановление, поради и което се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество досежно нейната основателност.

Съдът‚ след като обсъди ангажираните от жалбоподателя и административнонаказващия орган фактически и правни доводи, прецени събраните по делото доказателства, и извърши служебна проверка на обжалваното наказателно постановление, съгласно изискванията на чл. 314 НПК, вр. чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

На 17.04.2018г. била извършена проверка, на търговски обект, находящ се в град Русе, бул. „Цар Освободител“ 13, стопанисван от „Пасат електроникс“ ООД, от инспектори от Регионален отдел „Надзор на пазара“ – Северна централна България на Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. В хода на проверката било установено, че в търговския обект се предлагат за продажба безжичен (WI FI)АР/REPEATER, без обозначена марка, модел LV-WRО04 и безжичен (WI FI)АР/REPEATER, без обозначена марка, модел LV-WR02B, без тези продукти да са придружени от Декларация за съответствие или от опростена ЕС Декларация за съответствие, каквато се изисква съгласно чл. 17, ал. 7 НСИОСР.

Във връзка с така установеното в хода на извършената проверка, на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП, с писмо изх. № 81-00-648/04.05.2018г. на ДАМТН е изискано от жалбоподателя, в качеството му на управител на дружеството да предостави заверени копия от оригинални счетоводни, търговски или други книги и документи (фактури, митнически декларации и/или др.), относими към тези продукти. Писмото е било получено лично от жалбоподателя на 08.05.2018г., като със същото е бил определен тридневен срок, за предоставяне на изисканите документи.

На 23.05.2018г. било установено, че в указания срок, жалбоподателят не е представил изисканите документи и на същия била изпратена покана да се яви за съставянето на АУАН, която била получена от жалбоподателя на 29.05.2018г.

На 08.06.2018г. бил съставен АУАН № МДИ-02 от 08.06.2018г., за това че до 11.05.2018г., когато изтича определения тридневен срок, в качеството си на управител на „Пасат Електроникс“ ООД не е предоставил в офиса на ГДНП, РОНП – СЦБ, град Русе, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 1, ет. 2, изисканите с писмо изх. № 81-00-648/04.05.2018г. документи, с което е прието, че не е съдействал на органите на надзор на пазара при изпълнение на техните задължения и на 12.05.2018г. е осъществил състав на нарушение по чл. 30ж, ал. 3 ЗТИП.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено и оспореното наказателно постановление, с фактическо описание и правна квалификация на деянието, идентични с тези съдържащи се в АУАН като на жалбоподателя, на основание чл. 56 ЗТИП било наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 200 лева, за нарушение по чл. 30ж, ал. 3 ЗТИП.

Посочената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на извършената оценка на събраните в хода на производството писмени доказателства и писмени доказателствени средства. Не са налице противоречия в информационните изявления, съдържащи се в приобщената по делото доказателствена съвкупност, досежно приетите за осъществили се факти, което да налага, съгласно разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК съдът да излага подробни мотиви, кои доказателства кредитира и кои отхвърля. Приобщените в хода на производството доказателства се намират в корелативно единство, като едновременно с това, констатациите съдържащи се в АУАН и НП не се оспорват от жалбоподателя.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът намира, че следва да бъдат изведени следните изводи.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

Актът и наказателното постановление са съставени при спазване императивните изисквания на ЗАНН. Същите съдържат всички необходими за тяхната редовност от формална страна реквизити, визирани в чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. В акта за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление, а така също и в самото наказателно постановление, са отразени датата и мястото на нарушението. Самото нарушение е описано подробно, както в акта, така и в издаденото въз основа на него НП и в същите са намерили отражение всички обективни признаци на състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на санкционираното лице, а така също и конкретната законова разпоредба, под която са субсумирани фактите, установени от административния орган и санкционната норма, въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на нарушителя. Не е налице противоречие между приетите за установени факти, нормата под която същите са субсумирани и санкционната разпоредба, въз основа на която е ангажирана отговорността на жалбоподателя.

Неоснователно и без опора в материалите по делото е застъпеното становище, че АУАН не е издаден от компетентен за това орган. АУАН е съставен от лице, определено със Заповед № А-305/18.04.2018г., издадена от органа по чл. 27, ал. 2 ЗТИП, осъществяващ надзорът на пазара, а именно Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която заповед е издадена на основание чл. 54, ал. 1 ЗТИП, съгласно която разпоредба Актовете за установяване на нарушенията по чл. 50, 51, 51а - 51г, 52, 52а - 52е, 53, 53а и 56 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като разпоредбата на чл. 56 ЗТИП, касае именно неизпълнение на задължения във връзка с представяне на документи, при упражняване на правомощията на контролните органи по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП.

Неоснователни, според настоящия съдебен състав са и релевираните съображения, че АУАН за нарушение по чл. 56 ЗТИП може да бъде съставен само от служители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, което според жалбоподателя следва от разпоредбата на чл. 58, ал. 1 ЗТИП. Цитираната норма действително сочи нарушения по чл. 56 ЗТИП, но самата разпоредба на чл. 56 ЗТИП съдържа в себе си, както органите за надзор на пазара, така и органите за технически надзор. С оглед на това, не може да бъде приета застъпената от жалбоподателя теза, че само и единствено органите за технически надзор, могат да съставят АУАН във връзка с неизпълнение на задължения по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП, още повече, че разпоредбата на чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП визира именно правомощия на органите за надзор на пазара.

Въз основа на оценката на събраните в хода на производството доказателства, съдът намира, че следва да бъде изведен единственият възможен от правна страна извод, а именно, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение, за което е ангажирана неговата отговорност.

Жалбоподателят е субект на нарушението, тъй като е лице по чл. 30ж, ал. 3 ЗТИП, по отношение на което органите за надзор на пазара са упражнили своите правомощия по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП, на което тяхно правомощие съответства задължението на жалбоподателя – да представи изисканите документи, във връзка с установяване датата на пускане на пазара на продуктите, за които е изискана информацията.

Неоснователни са релевираните с жалбата доводи, че в случая деянието е следвало да бъде квалифицирано като нарушение по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП, тъй като тази правна норма съдържа единствено правомощия на органите за надзор на пазара, във връзка с осъществяване на контролните им функции, а не представлява състав на административно нарушение.

Като не е изпълнил задължението си да представи изисканите с писмо изх. № 81-00-648/04.05.2018г. документи, в указания му срок, който е изтекъл на 11.05.2018г., с бездействието си жалбоподателят, в качеството му на управител на „Пасат Електроникс“ ООД, което е пуснало на пазара безжичен (WI FI)АР/REPEATER, без обозначена марка, модел LV-WRО04 и безжичен (WI FI)АР/REPEATER, без обозначена марка, модел LV-WR02B, е нарушил разпоредбата на чл. 30ж, ал. 3 ЗТИП, като не е оказал съдействие на орган за надзор на пазара при изпълнение на задълженията му.

Нарушението е извършено при форма на вината пряк умисъл, като в съзнанието на дееца са намерили отражение представи, касаещи вмененото му, съгласно разпоредбата на чл. 30ж, ал. 3 ЗТИП задължение да представи изисканите документи, като във волево отношение пряко е целял настъпването на противоправните последици от своето бездействие.

Законосъобразно административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл. 56 ЗТИП, съгласно която разпоредба, който пречи или не предоставя документите по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 ЗТИП на органите за надзор на пазара, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. В случая наложената на жалбоподателя глоба е индивидуализирана в минимално предвидения в закона размер от 200 лв., поради и което същата не може да бъде изменяна.

Съдът намира, че не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 ЗАНН, тъй като извършеното нарушение не разкрива белезите на маловажен случай, съгласно легалната дефиниция съдържаща се в чл. 93, т. 9 НК, приложим на основание чл. 11 ЗАНН. Нарушението, за което е санкциониран жалбоподателят е формално на просто извършване, поради и което за неговата съставомерност не се изисква да бъдат настъпили вредни последици, а е достатъчно да е осъществено изпълнителното деяние под формата на бездействие. Освен, че по делото не са ангажирани доказателства, които да сочат на по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние, отделно от това самото нарушение, доколкото е свързано с невъзможност да бъде установено от страна на контролния орган съответствието на продукти, излъчващи радиовълни и съдържащи потенциален риск от излагане на опасност живота и здравето на потребителите, не сочи на ниска степен на обществена опасност на самото нарушение.

 

Водим от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН‚ съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № МДИ-02/18.09.2018г., издадено от Началник на Регионален отдел „Надзор на пазара“ – Северна централна България, с което на К.А.С., ЕГН: **********, на основание чл. 56 ЗТИП е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 лева (двеста лева), за нарушение на чл. 30ж, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: