РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 17.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд - пети наказателен състав в публичното заседание на 24.10 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНД№1717 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

В.Х.А. *** е подал жалба против наказателно постановление №18-1085-002375/4.09.2018г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР-Русе, с което на основание чл.179, ал.6, т.2 във вр. чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не е извършил нарушението и иска отмяната на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата не взема отношение по нея.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

На 14.08.2018г. МПС с рег.№Р7125АК, собственост на „Дунав пресАД- гр.Русе, било ремонтирано в сервиз на „Булмол”ООД- гр.Русе, за което била издадена фактура N02000001636 от същата дата.

На 16.08.2018г., около 8.30 часа, жалбоподателят управлявал процесния автомобил по път първи клас №2- 79, когато в района на км 15.800 задното, ляво колело на превозното средство се откачило от цялостната му конструкция.

Тази фактическа обстановка се доказва по категоричен начин от всички събрани по делото доказателства и води на следните правни изводи:

Налице е едно случайно събитие по смисъл на закона, което жалбоподателят не е могъл и не бил длъжен да предвиди. Внезапно в хода на управление на процесното МПС настъпила авария, причините за която останали неизвестни. В съзнанието на А. не съществували представи за наличието на аварията, тъй като тя била от такъв вид, че.

като застрашаваща живота му, щеше да го спре да управлява автомобила. Предвид възможността нарушението да бъде извършено само с умисъл, субективната му страна изисква в съзнанието на лицето да съществували представи, че автомобила му е повреден, което ще доведе до откачането на едно от колелетата, което ще застраши значително живота и здравето му и тези на другите водачи, но въпреки това той да реши да управлява МПС-то при тези условия, за което, освен че е крайно абсурдно, няма и никакви доказателства. Тези обстоятелства, съгласно чл.15 от НК във вр. чл.11 от ЗАНН, изключват отговорността на лицето за вмененото му нарушение. Следва да се отбележи, че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита. Въззивникът е обвинен в нарушение по чл.179, ал.6, т.2 от ЗДвП за управление на ППС със значителни неизправности. Съгласно 66, т.72 от ДР към ЗДвП са налице множество хипотези на значителни неизправности на едно ППС, като коректното обвинение предполага винаги да се квалифицират те с елементите им от закона. Предвид изложеното наказателното постановление се явява незаконосъобразно и следва да се отмени.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯВА наказателно постановление №18-1085- 002375/4.09.2018г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР- Русе, с което на В.Х.А. *** на основание чл.179, ал.6, т.2 във вр. чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: