Р Е Ш Е Н И Е

…….

 

гр.Русе,13.12.2018год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Русе,VІ-ти наказателен състав в публично заседание на …..седми ноември ……през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                             Председател: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

 

при секретаря Елка Горанова и в присъствието на ………………………. разгледа докладваното от съдията  административно наказателно дело № 1715/2018 г., за което съобрази,че производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Постъпила е жалба от А.С.М. *** ЕГН ********** против наказателно постановление № 18-1085-000870/19.04.2018 г. на  началник Сектор ПП Русе, с което на основание чл.638 ал.3 вр. чл.461 т.1 от КЗ му е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер ЧЕТИРИСТОТИН лева.

Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление като необосновано,като твърди, че не е извършил нарушението, за което е санкциониран.

За РРП - редовно призовани,не се явява представител и не вземат становище.

Представител на административнонаказващия орган не се явява.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е водач на МПС с правоспособност кат.”С, В, СЕ, АМ, ТКТ, ВЕ”.Води се на отчет в ПП КАТ Русе.

Собственик е на лек автомобил Мерцедес с ДК№ Р 34-SL-HP, закупен от чужбина. Сключва задължителна застраховка „гражданска отговорност” за същия автомобил и получава застрахователна полица № BG/28/117003286187 и договаря разсрочено плащане на премията по застраховката като до 30.03.2018г. дължимата вноска е заплатена.

На 31.03.2018г. жалбоподателят управлява в гр. Русе автомобила Мерцедес с ДК№ Р 34-SL-HP.Движи се по бул.”Христо Ботев”,където в близост до кръстовището с бул. “Гоце Делчев” е спрян за проверка от свид.И. – мл. автоконтрольор в Сектор ПП Русе.Жалбоподателят не може да представи застрахователната полица и след извършена справка в Гаранционния фонд, която показва, че има сключен застрахователен договор, но не е платена поредната вноска и гражданската отговорност е прекратена, съставя срещу жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение  на разпоредбата на чл.483 ал.1 т.2 от КЗ,като в обстоятелствената част посочва,че жалбоподателят не е сключил задължителната застраховка.

По-късно с обжалваното наказателно постановление началник Сектор ПП Русе на основание чл.638 ал.3 вр. чл.461 т.1 от КЗ налага на жалбоподателя административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на ЧЕТИРИСТОТИН лева. В обстоятелствената част на това постановление е посочено като нарушение „управлява МПС, за което не е сключил договор за застраховка „гражданска отговорност”.

По така приетата за установена фактическа обстановка не се спори.Тя се установява от представените с жалбата писмени доказателства – копие от застрахователна полица, както и от показанията на свид.И..По така приетото за установено не се спори.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима,а по съществото си е основателна.

На първо място обжалваното наказателно постановление се явява необосновано.Жалбоподателят е наказан за нарушение, което не е извършил. Същият не е осъществил обективните признаци на състава на нарушението по чл.638 ал.3 от КЗ и изводите на наказващия орган, че управлява МПС без сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” не се подкрепя от събраните доказателства.

Видно от отразеното в акта за установяване на административно нарушение, жалбоподателят е следвало да заплати последваща вноска на 30.03.2018 г., поради което съдът намира, че е налице и действащ договор, тъй като съгласно чл.351 ал.3 от КЗ застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията, каквото условие е договорил жалбоподателят. Предвид обстоятелството,че такава е съставена може да се направи извода,че първата разсрочена вноска е заплатена съгласно разпоредбата на чл. 367 от КЗ. Тези две обстоятелства са обективно съществуващи и установени от актосъставителя. Неплащането на останалите вноски не води до липсата на сключен и действащ договор. За да липсва действащ договор, то той следва да е прекратен. Разпоредбата на чл.354 от КЗ регламентира основанията за прекратяване: с изтичането на срока, за който е сключен, както и в случаите, предвидени в този кодекс. В чл.368 от КЗ законодателят е предвидил възможност за прекратяване на договора, в случаите при неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия, пред каквато хипотеза сме изправени в конкретния случай. Посоченият текст сочи и реда, по който това става – чл.368 ал.3 от КЗ. За да прекрати договора застрахователят е следвало да изпрати писмено предупреждение на застрахования, което следва да бъде надлежно връчено, с което го уведомява за прекратяване на застраховката. Липсват обаче доказателства в тази насока , поради което съдът приема, че е налице действащ, валидно сключен договор за застраховка и жалбоподателят не е осъществил обективните признаци на състава на нарушението по чл.638 ал.3 от КЗ.

Не се спори относно обстоятелството,че наказващият орган е приел,че нарушението е извършено от физическо лице,което е собственик на автомобила.При това положение при определяне на наказанието наказващият орган е нарушил закона. Жалбоподателят е санкциониран на основание чл.638 ал.3 от КЗ,която разпоредба предвижда отговорност за лице което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.Предвиденото за това нарушение наказание е глоба от 400 лв. Собствениците се санкционират на основание чл.638 ал.1 от КЗ,която предвижда също наказание глоба,но в размер от 250лв.

Вместо да съобрази тези разпоредби на КЗ и разпоредбата на чл.83 ал.1 от ЗАНН,наказващият орган е санкционирал жалбоподателя не като собственик и му е наложил административно наказание – имуществена санкция.Като е наложил имуществена санкция  на физическо лице,наказващият орган е нарушил един от основните принципи за административнонаказателната отговорност

         Изследвайки горните обстоятелства съдът намира,че обжалваното наказателно постановление се явява необосновано и незаконосъобразно и като такова следва да се отмени изцяло.

Предвид горното съдът

                                               Р    Е    Ш   И:

 

ОТМЕНЯ  изцяло наказателно постановление № 18-1085-000870/19.04.2018 г. на началник Сектор ПП Русе,с което на А.С.М. *** ЕГН ********** на основание чл.638 ал.3 вр. чл.461 т.1 от КЗ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер ЧЕТИРИСТОТИН лева.

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Русе в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: